Kpss Tarih Ramazan Yetkin Deneme Sınavı Soruları

Ramazan Yetkin Hoca Test Soruları Çöz

Sınav Kazandıran Kpss Tarih Deneme Sınavı

Soru 1
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Tuğ
B
Yay - ok
C
Tamga
D
Çetr
E
Nevbet
1 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri arasında çetr yer almaz zira çetr üzerinde fetih suresi yazılı olan hükümdar şemsiyesidir. Türk İslam hükümdarları çetr bulundurmuşlardır. Oğuz Kağan Destanı’nda İlk Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık sembollerinin çoğu anlatılmaktadır. Tuğ, yay - ok, tamga (mühür), nevbet (bando), unvan, toy (kurultay), kotuz, sorguç (başlık - tüy), kılıç ve para basma İslamiyet öncesi Türklerde görülen başlıca hükümdarlık sembolleridir. Yay - ok en kadim Türk hükümdarlık ve hâkimiyet sembolleridir. Yay hâkimiyet ve yönetimi ok ise fethetmeyi ve büyümeyi temsil etmiştir. Bu sembollerin varlığı İslamiyet’in kabulünden sonra da var olmaya devam etmiştir
Soru 2
Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili bilgilere aşağıda verilen seyyahlardan hangisinin eserlerinde rastlanabilir?
A
lbn-i Havkal
B
Ibn-i Bibi
C
lbn-i Fadlan
D
lbn-i Haldun
E
lbn-i Mesut
2 numaralı soru için açıklama 
Anadolu Selçuklu Devleti’nde çeşitli görevler yapmış olan ibn-i Bibi bu devlet hakkında önemli bilgiler veren bir seyyahtır, ibn-i Havkal, Hazarlar, ibn-i Fadlan, itil Bulgarları, İbn-i Haldun, Kuzey Afrika, Arabistan ve Orta Doğu ibn-i Mesut ise Emeviler hakkında bilgiler veren tarihî eserleri kaleme almışlardır
Soru 3
IV. Mehmet Dönemi’nde cülus bahşişi dağıtabilmek için ilk kez toplanan avarız vergisi gibi afet, salgın ve isyan gibi olağanüstü zamanlarda da toplanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cerime
B
Amediye
C
İhtisap
D
imdadiye
E
Cizye
3 numaralı soru için açıklama 
Avarız: Osmanlı Devleti’nde afet ve isyanlar sırasında toplanan olağanüstü vergidir. Amediye: iç gümrüklerde toplanan vergidir. İhtisap: Çarşı esnaflarından alınan vergidir. Çiftbozan: Arazisini boş bırakan dirlik sahiplerinden alınan ceza vergisidir. Soruda tanımı yapılan verginin adı imdadiyedir.
Soru 4
Osmanlı Devleti’nde başlayan bozulmaları düzeltmek için 17.yy.da başlayan ve devletin yıkılışına kadar süren düzeltme çalışmalarına “ıslahat” denilmiştir. Islahatlara konu olan ilk Osmanlı kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tımarlı Sipahi Ordusu
B
Hazine-i Amire
C
Kapıkulu Ordusu
D
Divan-ı Hümayun
E
Donanma-yı Hümayun
4 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı tarihinin ilk ıslahatçı padişahı olarak II. Osman (Genç) kabul edilir. 17.yy.da 4 sene hüküm süren Genç Osman’ın ıslahat yapmaya çalıştığı ilk kurum Kapıkulu ordusudur. Bu ordunun en sıkıntılı birimi olan Yeniçeri ocağını kaldırmak istemiş ancak başarısız olunca yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. Diğer seçeneklerde verilen Osmanlı kurumlan daha sonraki yıllarda ıslahatlara konu olmuştur.
Soru 5
93 Harbi yenilgisini ve Ayastefanos Antlaşması’nı içine sindiremeyip kurduğu gizli örgüt ile Rumeli göçmenlerini etrafında toplayan Çırağan Sarayı’nda gözetim altında tutulan V. Murat’ı yeniden tahta çıkarmaya çalışan Meşrutiyet yanlısı OsmanlI aydını aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ali Suavi
B
Ziya Paşa
C
Mithat Paşa
D
Beşir Fuat
E
İbrahim Temo
5 numaralı soru için açıklama 
1878’de yaşanan ve Çırağan Baskını olarak tarihe geçen olayın başında Ali Suavi bulunmuştur. Ali Suavi’yi bu girişimi sırasında Beşiktaş Muhafızı Müşir Haşan engellemiş ve Ali Suavi çatışma sırasında öldürülmüştür.
Soru 6
Osmanlı Devleti’ni Avrupa kaynaklı ayrılıkçı fikirlere karşı korumayı amaçlayan diğer adı “Ittihad-ı Anasır” olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ümmetçilik
B
Batıcılık
C
Osmanlıcılık
D
Turancılık
E
Adem-i Merkeziyetçilik
6 numaralı soru için açıklama 
II. Mahmut Dönemi’nden itibaren başlayıp Balkan savaşlarına (1912) kadar uygulanan fikir akımı Osmanlıcılık’tır. Arnavutluk’un OsmanlI’dan ayrılmasından sonra bu fikir akımı etkisini yitirmiştir. Batıcılık fikir akımı, Lale Devri'nde, Ümmetçilik fikir akımı II. Abdülhamit Dönemi’nde ortaya çıkmıştır. "Osmanlıcılık” fikrine Ittihad-ı Anasıra unsurların birliği de denilmiştir.
Soru 7
Dobruca ve Silistre’nin işgal edilmesi üzerine II. Balkan Savaşı’na katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karadağ
B
Sırbistan
C
Yunanistan
D
Osmanlı
E
Romanya
7 numaralı soru için açıklama 
Romanya’ya ait Dobruca ve Silitre toprakları I. Balkan Savaşı sırasında Bulgaristan tarafından işgal edilince Romanya, Bulgaristan’a karşı kurulan ittifaka katılarak Bulgaristan'a savaş açmıştır
Soru 8
I. Dünya Savaşı’nı bitiren aşağıdaki antlaşmalardan hangisi diğerlerinden daha önce imzalanmıştır?
A
Rethonders Mütarekesi
B
Mondros Mütarekesi
C
Villa Gusti Antlaşması
D
Trianon Antlaşması
E
Selanik Antlaşması
8 numaralı soru için açıklama 
I. Dünya Savaşı’nı bitiren ilk ateşkes antlaşması Selânik Mütarekesi son ateşkes antlaşması ise Rethonders Mütarekesidir. Yine savaştan sonra imzalanan ilk barış antlaşması Versay Antlaşması iken son barış antlaşması ise Sevr Barış Antlaşması olmuştur. Yani verilen antlaşmalar arasında en önce yapılanı Selânik Antlaşması’dır. Çünkü Bulgaristan savaştan çekilen ilk İltifat devleti olmuştur
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’yi destekleyen yayınlardan biri değildir?
A
Hadisat
B
İkdam
C
Aydede
D
Ahali
E
Emel
9 numaralı soru için açıklama 
Hadisat ve Emel gazeteleri Şarki Anadolu’da (doğuda) Millî Mücadele yanlısı gazetelerdir. Ahali Gazetesi Trakya Paşeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin yayın organıdır. İkdam Gazetesi 1894’te yayına başlayan Millî Mücadele Dönemi’nde ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Falih Rıfkı Atay öncülüğünde Millî Mücadele yanlısı gazetedir. Aydede ise Refik Halit Karay’ın mizah dergisidir. Millî Mücadele karşıtı yayınlar yapmıştır..
Soru 10
Programında, “Kadınlara siyasal haklar verilmesi” ilkesinin yer aldığı ük siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Halk Fırkası
B
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C
İttihat Terakki Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
E
Ahali Cumhuriyet Fırkası
10 numaralı soru için açıklama 
Türk siyasal yaşamında var olan siyasi partiler arasında kadınlara siyasal haklar verilmesi gerektiğini programına ilk kez “Serbest Cumhuriyet Fırkası” almıştır. Türk kadını 1930’dan itibaren siyasal yaşamda yer almaya başlamıştır. 1930’da Belediye, 1933’te Muhtarlık ve 1934’te Milletvekilliği seçilme haklarını kazanan Türk kadını bu hakları birçok Avrupa ^ ülkesinden daha evvel kazanmıştır
Soru 11
Şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, müridlik, çelebilik, babalık ve türbedarlık gibi unvan ve lakaplar aşağıdakilerden hangisi ile kaldırılmıştır?
A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B
Medreselerin Kapatılması Kanunu
C
Şapka Kanunu
D
Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Kanunu
E
Soyadı Kanunu
11 numaralı soru için açıklama 
30 Kasım 1925’te çıkarılan kanun ile tekke, zaviye, türbe ve tarikatlar kapatılmıştır. Uydurma ve istismarcı türbeler milleti sömürmekteydi. Ancak millete mal olmuş ve gerçekliği kesin olan Mevlânâ, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli türbeleri ile Osman Gazi ve Fatih Sultan Mehmet gibi devlet büyüklerinin türbelerine dokunulmamıştır. Aynı kanun kapsamında dinî unvan ve lakaplar da yasaklanmıştır. 1934’te çıkarılan Soyadı Kanunu’nda ise kaldırılan bu unvanların soyadı olarak | kullanılması men edilmiştir.
Soru 12
Atatürk’ün 1936’da TBMM’nin açılış konuşmasında; "Bu sırada milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca mesele asıl sahibinin Türkler olduğu bu topraklardır. Bunun üzerinde ciddiyet ve katiyetle durmaya mecburuz. Daima kendisiyle dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızdaki tek mesele budur.” diyerek vurguladığı mesele aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vagon - Li Olayı
B
Musul Sorunu
C
Hatay Sorunu
D
Boğazlar Sorunu
E
Dış Borçlar
12 numaralı soru için açıklama 
Atatürk'ün 1936’daki bu konuşmasında İskenderun ve Antakya’nın geleceği vurgulanmıştır. 1936’da Fransa’nın Suriye’deki mandasını kaldırmasından sonra Atatürk bölgenin Türkiye’ye dâhil edilmesi için çalışmalarına başlamıştır. 1933’te yaşanan Wagon - Li olayı da Fransa ile yaşanan kısa süreli gerilimdir. Dış borçlar ile ilgili 1928 ve 1933’te yapılan antlaşmalar ile gerilim sona ermiş ancak ödeme planı 1954’te sona ermiştir. Musul sorunu, Türkiye ile Ingiltere arasındaki bir sorun olmuştur. Boğazlar sorunu ise 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çözülmüş olan çoklu bir sorundur.
Soru 13
1925’te başlayan ve Cumhuriyet rejimine ve laik düzene karşı çıkan Şeyh Sait İsyanı nedeniyle başbakanlıktan istifa eden dönemin hükümet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ali Fuat Cebesoy
B
Ali Fethi Okyar
C
İsmet İnönü
D
Kâzım Karabekir
E
Celâl Bayar
13 numaralı soru için açıklama 
Şeyh Sait İsyanı başladığı sırada Ali Fethi Okyar başbakanlık görevinden istifa etmiş yeni hükümeti kuran ismet İnönü Takrir-i Sükûn Kanunu’nu çıkararak isyanı bastırmıştır. Fethi Okyar, Kasım 1924 ile 6 Mart 1925 arasında başbakanlık yapmıştır. İsmet İnönü’nün 1925’ten 1937’ye kadar olan hükümetlerde başbakanlık yaptığı Atatürk Dönemi’nin son başbakanının Celâl Bayar olduğu meclis kayıtlarından anlaşılmaktadır.
Soru 14
ABD’nin hazırladığı “Marshall Planı” kapsamında mali ve askerî yardım almayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türkiye
B
Yunanistan
C
İsveç
D
Federal Almanya
E
Macaristan
14 numaralı soru için açıklama 
Marshall yardımları; Ingiltere, Fransa, Batı (Federal) Almanya, Hollanda, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, Türkiye, İrlanda, İsveç, Portekiz, İzlanda ve Yugoslavya gibi ülkelere yollanmıştır. Macaristan SSCB etkisindeki devletlerden biri olduğundan Marshall yardımlarından pay almamıştır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerine ait eserler arasında yer almaz?
A
Ayşe Bibi Türbesi
B
Mama Hatun Kümbeti
C
Tepsi Minare
D
Hatuniye Medresesi
E
Melik Gazi Kümbeti
15 numaralı soru için açıklama 
Mama Hatun Kümbeti, Saltuklulara, * Tepsi Minare, Saltuklulara, Hatuniye Medresesi, Artuklulara, Melik Gazi Kümbeti, Danişmentlilere aittir. Ayşe Bibi Türbesi ise Karahanlılara aittir.
Soru 16
0smanlı Devleti'nde Tanzimat’tan sonra kurulan mahkemeler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A
Cemaat - Nizamiye
B
Nizamiye - Ticaret
C
Konsolosluk - Nizamiye
D
Cemaat - Konsolosluk
E
Cemaat - Ticaret
16 numaralı soru için açıklama 
Nizamiye - Ticaret
16 tamamladınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.