350 Soru İle Kpss Tarih

350 Soru İle Kpss Tarih

Kpss Tarih Deneme ve Test 350 Soru

Print

1-En gelişmiş ve günümüze en yakın olan kültür bölgesi hangisidir?
TAGAR
2-Türklerin en eski kültür bölgesi hangisidir?

AFANESYOVA

3- ‘‘Bozkırın Kuyumcuları’’ diye tabir edilen Türk topluluğu hangisidir?
İSKİTLER
4-Bilinen teşkilatlı ilk Türk Devleti?

ASYA HUN DEVLETİ

5-Asya Hun devletinin kurucusu kimdir?

TEOMAN

6-Vatan ve Millet sevgisinden ilk bahseden hükümdar kimdir?

METEHAN

7-İlkçağın kapanıp Ortaçağın açılmasına neden olan gelişme hangisidir?
KAVİMLER GÖÇÜ
8-Kavimler göçüne neden olan devlet hangisidir?

ASYA HUN

9-Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

AVRUPA HUN

10-Avrupa Hun devletinin en parlak dönemi?

ATİLLA

11-‘‘İstersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt ederim’’ diyen Avrupa Hun devleti hükümdarı?
ULDİZ
12-Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet hangisidir? GÖKTÜRK

13-Türklerin en büyük ayaklanması hangisidir?

KÜRŞAD

14-Kutluk Devletinin en parlak dönemi?

BİLGE KAĞAN

15- ‘‘Türkler’in Bismark’ı’’ ve ‘‘Apa tarkan’’ lakaplı ünlü vezir kimdir?
TONYUKUK
16-Türkleri bir araya getirdiği için ‘‘İlteriş’’ unvanını alan Türk hükümdarı kimdir?

KUTLUK KAĞAN

17-Uygurların Maniheizm dinini benimsedikten sonra hüküm- darlarının isimlerinin önüne hangi lakaplar getirildi?
AY,KÜN
18-Moğolların Türkleşmesinde etkili olan devlet hangisidir? UYGURLAR

19-Uygurların En parlak dönemi?

MOYEN-ÇOR

20-İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir?

İTİL BULGARLARI

21-Museviliği benimseyen tek Türk devleti hangisidir?

HAZARLAR

22-Dünya’da ilk Türkoloji enstitüsünü kuran devlet hangisidir?

MACARLAR

23- Divan’ı Lügati’t Türk’te ‘‘Rum diyarında oturan bir bölük’’ olarak tabir edilen türk boyu?
PEÇENEKLER
24-Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut hikayelerinde yer alan devlet hangisidir?

KUMAN

25-Kendi adıyla para bastıran ilk Türk hükümdarı ?

BAGA TARKAN

Print

26-İslamiyet’in Kafkasya’da yayılmasını engelleyen Türk devleti hangisidir?
HAZARLAR
27-İslamiyet’i Ortaasya’da yayılmasını engelleyen Türk devleti hangisidir?

TÜRGEŞLER

28-Göktürk ve Sasani işbirliği sonucu yıkılan Türk devleti hangisidir?
AKHUNLAR
29-Cengiz Han’a itaat eden ilk türk boyu hangisidir? KIRGIZLAR

30-Cengiz Han’a itaat eden ilk Müslüman Türk boyu hangi- sidir?
KARLUKLAR
31-Ruslar ile yaptıkları mücadeleler İgor destanında yer almıştır?

KUMANLAR

32-İslamiyet öncesinde toplumun hiyerarşik yapısı nasıldı?

Oğuş(Aile)→Urug(Soy)→Boy(Boy)→Budun(Millet)→İl(Devlet)

33-Kurultay’ın diğer isimleri nelerdir?

TOY,KENGEŞ

34-Türkler en çok hangi alanda dünyayı etkilemişlerdir?

ASKERİ ALANDA

35-Ölülerini yakan tek Türk devleti hangisidir?

KIRGIZLAR

36-Türklerde minyatürün ilk örneklerini kim vermiştir?

UYGURLAR

37-İlk heykel örnekleri nelerdir?

BALBAL

38-Uygurlarda Ressamlara verilen isim?

BEDİZCİ

39-Orhun abileri günümüzde hangi ülkenin sınırlarındadır?

MOĞOLİSTAN

40-İlk nutuk özelliği taşıyan eser?

ORHUN ABİDELERİ

41-Göktürk ve Sasani işbirliği sonucu yıkılan Türk devleti?

AKHUNLAR

42-Dünyanın en uzun destanı?

MANAS

43-Abbasi halifesinin Gazneli Mahmut’a ‘‘Sultan’’ unvanını verme sebebi nedir?
Şİİ BÜVEYOĞULLARI TEHLİKESİNE KARŞI KORUMASI 44-Gazneli Mahmut’un ‘‘Sarayımın en değerli hazinesi’’ dediği Türk-İslam bilgini kimdir?

BİRUNİ

45-B.Selçuklu Devletinde ‘‘Doğunun ve Batının Sultanı’’ unvan- ını alan hükümdar kimdir?
TUĞRUL BEY
46-Alpararslan’ın ‘‘Ebu’l Feth’’ unvanını alma nedeni nedir?

ANİ KALESİNİ FETHETMESİ

47-Malazgirt Savaşının diğer adı nedir?

YURT KURAN SAVAŞI

48-İlk imparatorluk özelliği taşıyan Türk-İslam devleti?

GAZNELİLER

49-Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devleti hangisidir?

TOLUNOĞULLARI

50-Kutsal topraklara sahip olan ilk Türk-İslam devleti hangi- sidir?
İHŞİDLER

Print

51-Hıttin Savaşında haçlılara karşı savaşarak Kudüs’ü geri alan islam hükümdarı kimdir?
SELAHATTİN EYUBİ


52-Her komutana ve emire sultan olabilme hakkı tanınan devlet hangisidir?

MEMLÜKLER

53-İslamiyet’i kabul eden ilk Moğol devleti hangisidir?

ALTIN ORDA DEVLETİ

54-Hangi devletin Timur tarafından yıkılması sonucu Rusların güneye inmesi kolaylaşmıştır?
ALTIN ORDA DEVLETİ


55-Türkleşmeyen ve İslamlaşmayan tek Moğol devleti hangi- sidir?

KUBİLAY HANLIĞI

56-Erzurum’daki Yakutiye Medresesi hangi Moğol devletine aittir?
İLHANLI
57-Marco Polo’nun ziyaret ettiği Moğol devleti?

KUBİLAY HANLIĞI

58-Moğollar ile Otrar faciasını yaşayan ve kendilerini Büyük Selçuklu Devleti’nin varisi olarak gören devlet hangisidir? HARZEMŞAHLAR
59-Dede Korkut Hikayelerini yazılı hale getiren devlet hangi- sidir?

AKKOYUNLULAR

60-Hükümdar ile Halk arasındaki görüşmeleri ayarlayan görevli kimdir?
HACUBÜ’L HÜCCAP
61-Avrupa’da ‘‘Avicenna’’ olarak bilinen kişi kimdir?

İBN-İ SİNA

63-Şerii Hukukun başındaki kişi kimdir?

KADI

64-Gazneli Mahmut’un lakapları nelerdir?

ALEMİN ASLANI,ZAMANIN YEGANESİ,DEVLET’İN KILICI,PUT KIRICI
65-Anadolu’daki ilk medrese hangisidir?
YAĞIBASAN

66-Optik alanında önemli çalışmalar yapan kişi kimdir?

İBN’ÜL HEYSEM

67-Altın,gümüş,ipek gibi değerli eşyaların satıldığı Pazar hangisidir?
BEDESTEN
68-Divriği Ulu Camii ve Külliyesi hangi Türk beyliği tarafından yaptırıldı?

MENGÜCEKLİLER

69-Avrupa’da ‘‘Averros’’ diye tanınan kişi?

İBN-İ RÜŞD

70-Osmanlı’ya katılan ilk beylik hangisidir?

KARESİOĞULLARI

71-İbn’i Batuta tarafından ‘‘Türkmen hükümdarlarının en yücesi’’ olarak bilinen padişah?
ORHAN BEY
72-İlk Osmanlı-Haçlı Savaşı hangisidir?

SIRPSINDIĞI

73-İlk Osmanlı-Bizans savaşı hangisidir?

KOYUNHİSAR

74-I.Bayezid’e ‘‘Sultan-ı İklim-i Rum’’ unvanı hangi savaştan sonra verildi?
NİĞBOLU
75-Fetret devrinde İstanbul’u kuşatan şehzade kimdir? MUSA

Print

76-Osmanlı’daki ilk dini nitelikli isyan hangisidir?

ŞEYH BEDRETTİN

77-Anadolu’daki ilk dini nitelikli isyan hangisidir?

BABA İSHAK İSYANI

78-Düzmece Mustafa ve Şehzade Mustafa isyanlarını bastıran Osmanlı padişahı kimdir?
II.MURAT
79-Balkanlardaki Osmanlı Hakimiyetinin kesinleştiği savaş hangisidir?

II.KOSOVA

80-Karadeniz’in bir türk gölü olması hangi padişah dönemidir?

FATİH SULTAN MEHMET

81-Osmanlı’da bir iç sorunken dış sorun haline gelen olay hangisidir?
CEM SULTAN
82-Anadolu Türk Siyasi birliğini kesin olarak sağlayan padişah hangisidir?

YAVUZ SULTAN SELİM

83-Avusturya üzerinde üstünlük sağladığımız antlaşma hangi- sidir?
İBRAHİM PAŞA(İSTANBUL)
84-Kanuni Döneminde kuşatılıp da alınamayan ada hangi- sidir?

MALTA

85-Baharat yolu hangi padişah döneminde alındı?

YAVUZ SULTAN SELİM

86-En uzun süre yönetim merkezi olan saray?

TOPKAPI SARAYI

87-Kanuni’nin son seferi hangisidir?

ZİGETVAR

88-Osmanlı’nın Doğu’da en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir?
FERHAT PAŞA
89-Osmanlı’nın Batı’da en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir?

BUCAŞ

90-‘‘Eğri Fatihi’’ unvanını alan Osmanlı padişahı hangisidir?

III.MEHMET

91-İbrahim Paşa antlaşması ile Avusturya üzerinde kazanılan üstünlük hangi antlaşma ile sonlanmıştır?
ZİKVATORUK
92-Ekber ve Erşed sistemini getiren Osmanlı padişahı kimdir? I.AHMET

93-Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen padişah hangisidir?

II.OSMAN

94-IV.Murat kimlere rapor hazırlatmıştır?

KOÇİ BEY,KATİP ÇELEBİ

95-İran ile günümüz Türkiye sınırının çizildiği antlaşma hangi- sidir?
KASR-I ŞİRİN ANTLAŞMASI
96-‘‘Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü’’ sözü kimin için söylen- miştir?

KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA

97-Kutsal ittifakta yer alan devletler hangileridir?

VENEDİK-AVUSTURYA-RUSYA-LEHİSTAN-MALTA

98-Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir?
KARLOFÇA
99-Osmanlı’nın kaybettiği toprakları geri alma ümidinin oluştuğu antlaşma hangisidir?

PRUT ANTLAŞMASI


Print

100-Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edildiği antlaşma hangi- sidir?
PASAROFÇA
101-İlk geçici elçilikler ne zaman açılmıştır?

LALE DEVRİ

102-Lale devrinde savaşılan tek devlet hangisidir?

İRAN

103-Karadeniz’in son kez Türk gölü olduğunu belirten antlaşma hangisidir?
BELGRAD
104-Belgrad antlaşmasında hangi devlet arabulucu olduğu için kapitülasyonlar sürekli hale geldi?

FRANSA

105-Osmanlı’daki ilk teknik okul hangisidir?

HENDESEHANE

106-Osmanlı hangi antlaşmada ilk defa savaş tazminatı ödemiştir?
KÜÇÜK KAYNARCA
107-Yurtdışından getirilen askeri uzmanların Müslüman olma zorunluluğu ne zaman kalktı?

I.ABDÜLHAMİD

108-İlk daimi elçilik kimin döneminde,nerede ve kimdir?

III.SELİM-YUSUF AGAH EFENDİ-LONDRA

109-Kırım’ın elden çıkma aşaması nasıldır?

K.KAYNARCA-AYNALIKAVAK-YAŞ

110-Osmanlı denge siyasetini ilk olarak nerede uygulamıştır?

FRANSA’NIN MISIR İŞGALİ

111-Osmanlı’da ilk ayaklanan topluluk hangisidir?

SIRPLAR

112-Osmanlı’da bağımsız olan ilk topluluk hangisidir?

RUMLAR

113-Mısır İsyanında Osmanlı ‘‘Deniz’e düşen yılana sarılır’’ düşüncesiyle kimden yardım istemiştir?
RUSYA
114-Osmanlı’nın K.Afrika’daki ilk toprak kaybı neresidir? CEZAYİR

115-Mısır meselesi hangi antlaşma ile bir iç sorunken dış sorun haline gelmiştir?
KÜTAHYA
116-Osmanlı’nın boğazlar üzerinde tek başına karar verdiği son antlaşma hangisidir?

HÜNKAR İSKELESİ

117-Mısır sorununda toplanan Londra konferansı sırasında Osmanlı hangi gelişmeyi ilan etmiştir?
TANZİMAT FERMANI
118-Osmanlı’nın yendiği ama yenik devlet statüsü gördüğü antlaşma hangisidir?

PARİS ANTLAŞMASI(1856)

119-Sultan Abdülmecid’i indirip yerine Abdülaziz’i getirmek için yapılan darbe girişiminin adı nedir?
KULELİ OLAYI
120-”93 Harbinde” Doğu’daki kadın kahramanımız kimdir? NENE HATUN

121-Osmanlı Devleti’nin kazandığı halde yenik devlet statüsü gördüğü antlaşma hangisidir?
1856 PARİS ANTLAŞMASI

Print

122-Osmanlı Devletinde ilk defa birden fazla devletin bağımsı- zlığını kazandığı antlaşma hangisidir?
BERLİN
123-Osmanlı tarihinde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma hangi- sidir?

AYESTEFANOS

124-Ayestefanos yerine Berlin antlaşmasını imzalaması karşılığında İngiltere’ye hangi ada verildi?
KIBRIS
125-Mustafa Kemal’in katılmak isteyip katılamadığı savaş hangisidir?

DÖMEKE MEYDAN SAVAŞI

126-Osmanlı’nın ilk resmi gazetesi

TAKVİM-İ VEKAYİ

127-İlk yurtdışı seyahatine çıkan padişah kimdir?

ABDÜLAZİZ

128-İlk kez hukuk üstünlüğünün kabul edildiği gelişme hangi- sidir?
TANZİMAT FERMANI
129-İlk Türk dergisi hangisidir?

VEKAY-I TIBBİYE

130-I.Meşrutiyetin ilanında etkili olan grup hangisidir?

JON TÜRKLER

131-II.Meşrutiyetin ilanında etkili olan grup hangisidir?

İTTİHAT VE TERAKKİ

132-Ziraat Bankasının temelleri hangi gelişmedir?

MEMLEKET SANDIKLARI

133-Osmanlı’da ilk defa çok partili hayat ne zaman başlamıştır?
II.MEŞRUTİYET
134-Padişahın yetkileri ilk defa hangi sözleşme ile kısıtlandı? SENED-İ İTTİFAK

135-Padişahın yetkileri ilk defa hangi kanun ile kısıtlandı?

TANZİMAT FERMANI

136-Padişahın yetkileri ilk defa hangi Anayasa ile kısıtlandı?

KANUN-İ ESASİ

137-Kanun-i Esasiyi hazırlayan komisyon başkanı kimdir?

AHMET MİTHAT PAŞA

138-Mecelle’yi hazırlayan devlet adamı kimdir?

AHMET CEVDET PAŞA

139-Osmanlı devletinin K.Afrika’da kaybettiği son toprak parçası hangisidir?
TRABLUSGARP
140-Osmanlı devletinin Halifelik gücünü kullandığı iki yer hangisidir?

KIRIM-TRABLUSGARP

141-Birinci Balkan savaşında olmayıp ikinci balkan savaşında olan devlet hangisidir?
ROMANYA
141-‘‘Hamidiye Kahramanı’’ kimdir?

RAUF ORBAY

142- ‘‘Edirne Kahramanı’’ kimdir

ENVER PAŞA

143-Osmanlı devletinden ayrılan son devlet hangisidir?

ARNAVUTLUK

144-1.Dünya savaşında taraf değiştiren devlet hangisidir?

İTALYA

145-I.Dünya savaşından çekilen ilk devlet hangisidir?

JAPONYA

Print

146-Mustafa Kemalin I.Dünya savaşında mücadele ettiği cepheler?
ÇANAKKALE-KAFKAS-SURİYE
147-Osmanlı Devletinin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe hangisidir?

KAFKASYA

148- ‘‘Çöl Kaplanı’’ kimdir?

FAHRETTİN PAŞA

149-‘‘Kut’ul Amare fatihi’’ kimdir

HALİL KUT PAŞA

150-Wilson ilkelerinde kurulması öngörülen devlet hangisidir?

POLONYA

151-Mondros Ateşkes antlaşmasını Osmanlı adına imzalayan kimdir?
RAUF ORBAY
152-Yenen ve yenilen devletler arasında barış görüşmelerinin olduğu konferans hangisidir?

PARİS BARIŞ KONFERANSI

153-Yunanlıların işgalinin haksız olduğunu belirten ilk uluslar- arası rapor hangisidir?
AMİRAL BRİSTOL RAPORU
154-Doğu’da Türk nüfusunun fazla olduğunu belirten rapor hangisidir?

GENERAL HARBOURD RAPORU

155-Düşman işgaline karşı Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur?

CEMİYETLER KURULMUŞTUR.

156-Le Pays,Vatan,Hadisat gazetelerini çıkaran cemiyet hangisidir?
DOĞU ANADOLU MÜDAFA-İ HUKUK
157-Kuvay-ı Milliye kelimesi ilk defa nerede kullanıldı? DR.ESAT IŞIK RAPORU

158-‘‘Kara Gün’’ anlamına gelen cemiyet hangisidir?

MAVRİ MİRA CEMİYETİ

159-9.Ordu müfettişliği merkezi nerededir?

ERZURUM

160-Milli Mücadelenin yöntemi ve gerekçesi nerede ilk kez belirtildi?
AMASYA GENELGESİ
161-Ulusal sınırlardan ilk defa bahsedildiği gelişme hangisidir? ERZURUM KONGRESİ

162-Sivas Kongresinde çıkarılan gazete hangisidir?

İRADE-İ MİLLİYE

163-Temsil heyeti ilk olarak nerede kuruldu?

ERZURUM KONGRESİ

164-Mustafa Kemal ‘‘Ya istiklal ya ölüm’’ sözünü nerde söylemiştir?
SİVAS KONGRESİ
165-Mustafa Kemal ‘‘Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediy- orum’’ lafını nerede söylemiştir?

ÇANAKKALE CEPHESİ

166-Mustafa Kemal’in tarih sahnesine ilk çıkış olayı hangisidir?

31 MART OLAYI

167-Temsil heyetin ilk siyasi başarısı nedir?

AMASYA GÖRÜŞMELERİ

168-Amasya görüşmelerinde Osmanlı adına ve Temsil heyeti adına kimler katıldı?
SALİH PAŞA-MUSTAFA KEMAL
169-Son Osmanlı mebusan meclisinde hangi grup kuruldu? FELAH-I VATAN

Print

170-Misak-ı Milli’de yer almayan konu hangisidir?

MİLLİ EGEMENLİK

171-Mustafa Kemal Son Osmanlı mebusan meclisinde hangi şehirden seçilmiştir?
ERZURUM
172-İstanbul’un işgalini Mustafa Kemal’e bildiren ilk kişi kimdir? MANASTIRLI HAMDİ

173-Toplanan son kongre hangisidir?

POZANTI

174-Celal Bayar’ın topladığı kongre hangisidir?

NAZİLLİ KONGRESİ

175-İstiklal Marşının yayınlandığı ilk gazete hangisidir?

AÇIKSÖZ

176-Sevr Barış antlaşmasını imzalayan grup hangisidir?

SALTANAT ŞURASI

177-Bilecik görüşmelerinin önemi nedir?

OSMANLI HÜKÜMETİ TBMM’Yİ İLK DEFA TANIMIŞTIR.

178-TBMM’yi tanıyan ilk devlet hangisidir?

ERMENİSTAN

179-TBMM’yi tanıyan ilk büyük devlet hangisidir?

SSCB

180-TBMM’yi tanıyan ilk itilaf devleti hangisidir?

FRANSA

181-TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir?

AFGANİSTAN

182-En son İstiklal madalyası alan şehrimiz hangisidir?

ŞANLIURFA

183-İstiklal Marşı ilk defa hangi anayasada yer almıştır?

1982 ANAYASASI

184-Misak-ı Milli’den verilen ilk taviz hangisidir?

BATUM

185-Mustafa Kemal ‘‘Siz orada sadece düşmanı değil,milletin makus talihini de yendiniz’’ sözünü nerede söylemiştir? II.İNÖNÜ
186-Maarif Kongresi hangi savaş sırasında toplanmıştır? ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞI

187-‘‘Subaylar Savaşı’’ adı verilen savaş hangisidir?

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ

188-M.Kemal’in ‘‘Melhame-i Kübra’’ adını verdiği savaş hangi- sidir?
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ
189-Güney cephesi hangi savaş ile kapanmıştır?

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ

190-General Trikopis’in esir alındığı savaş hangisidir?

BÜYÜK TAARUZ

191-Mudanya Ateşkes antlaşmasına TBMM adına katılan kişi kimdir?
İSMET İNÖNÜ
192-Lozan Antlaşmasında çözülemeyen tek konu hangisidir? MUSUL

193-Lozan antlaşmasında tazminat olarak Türkiye’ye hangi bölge verildi?
KARAAĞAÇ

Print

194-Lozan barış antlaşmasını TBMM adına imzalayanlar kimlerdir?
DR.RIZA NUR,HASAN SAKA,İSMET İNÖNÜ
195-Kurtuluş savaşı ile ilgili ilk eser hangisidir?

ATEŞTEN GÖMLEK

196-Laiklik yolunda atılan ilk adım hangisidir?

SALTANATIN KALDIRILMASI

197-Ankara’nın imar yarışmasını kazanan mimar kimdir?

HARMENN JANSENN

198-Laiklik yolunda atılan en büyük adım hangisidir?

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI

199-Terakkiperver Cumhuriyet fırkasının kapatılmasına neden olan olay hangisidir?
ŞEYH SAİT İSYANI
200-Mustafa Kemal’in ‘‘Paşaların Komplosu’’ olarak nitelendirdiği gelişme hangisidir?

TERAKKİPERVER CUMHURİYER FIRKASI’NIN KURULMASI

201-Şeyh Sait isyanından dolayı çıkarılan kanun hangisidir?

TAKRİR-İ SÜKUN KANUNU

202-İstiklal Mahkemelerinin son görev yeri neresidir?

İZMİR SUİKASTİ GİRİŞİMİ

203-Türk Kadınına verilen ilk siyasi hak hangisidir?

BELEDİYE SEÇİMLERİ

204-İlk Kadın Bakan hangisidir?

TÜRKAN AKYOL

205-Menemen İsyanında etkili olanlar nerede yargılanmıştır?

DİVAN-I HARP

206-Mustafa Kemal Şapka’yı ilk olarak nerede denemiştir?

KASTAMONU

207-Latin Harfleriyle basılan ilk gazete hangisidir?

MARDİN

208-Türk Tarih Kurumunun ilk başkanı kimdir?

TEVFİK BIYIKLIOĞLU

209-Türk Dil Kurumunun ilk başkanı kimdir?

SAMİH RIFAT HOROZCU

210-Yeni Harfleri öğretmen amacıyla açılan kurum hangisidir?

MİLLET MEKTEPLERİ

211-Cumhuriyet inkılaplarını halka öğretmen amacıyla açılan kurum hangisidir?
HALK EVLERİ
212-Üniversite Reformu için ülkemize gelen profesör kimdir? ALBERT MALCHE

213-İzmir İktisat Kongresinin başkanı kimdir?

KAZIM KARABEKİR

214-Özel sektöre ait ilk fabrika hangisidir?

ALPULLU ŞEKER FABRİKASI

215-Mustafa Kemal’in Nutuk adlı eseri hangi yılları kapsamak- tadır?
1919-1927
216-Nutuk’ta en çok bahsedilen kişi kimdir?

YAHYA KAPTAN

217-İlk uygulanan Atatürk ilkesi hangisidir?

MİLLİYETÇİLİK

Print

218-Atatürk’ün taviz vermediği iki ilke hangisidir?

LAİKLİK-CUMHURİYETÇİLİK

219-Dış politikadaki ilk başarı hangisidir?

YABANCI OKULLAR SORUNU

220-Osmanlı borçları için ABD Başkanının hazırladığı rapor hangisidir?
HOOVER MORATORYUMU
221-Musul meselesi için toplanan konferans hangisidir? HALİÇ KONFERANSI

222-Haliç Konferansında Türkiye’yi kim temsil etti?

ALİ FETHİ OKYAR

223-Mustafa Kemal’i Nobel’e aday gösteren ülke hangisidir?

YUNANİSTAN-VENEZİLOS

224-Türkiye’nin milletler cemiyetindeki ilk temsilcisi kimdir?

CEMAL HÜSNÜ TARAY

225-Balkan Antantına üye olan devletler hangileridir?

TÜRKİYE-YUNANİSTAN-YUGOSLAVYA-ROMANYA

226-Balkan Antantına üye olmayan devletler hangileridir?

BULGARİSTAN-ARNAVUTLUK

227-Montrö Boğazlar sözleşmesi hangi ilkeye uygun çözülmüştür?
MİLLİ BAĞIMSIZLIK

228-Sadabad paktına hangi ülkeler üyedir?

TÜRKİYE-İRAN-IRAK-AFGANİSTAN

229-Hatay Meselesi için gönderilen diplomat kimdir?

SANDLER

230-Mustafa Kemal Hayat meselesinde sessiz kaldığı gerekçe- siyle kimi eleştirmiştir?
İSMET İNÖNÜ
231- Mustafa Kemal‘‘40 Asırlık Türk yurdu düşmana bırakılamaz’’ sözü hangi şehir için söylemiştir?

HATAY

232-Lenin ile özdeşleşen politika hangisidir?

NEP

233-Stalin ile özdeşleşen politika hangisidir?

KOLLEKTİFLEŞTİRME

234-‘‘Türkistan,Türkistanlılarıdır’’ sloganı kime aittir?

BASMACI HAREKATI

235-‘‘Asya,Asyalılarındır’’ sloganı hangi ülkeye aittir?

JAPONYA

236-Milli İktisat ve Tasaruf Cemiyetini kim kurdu?

KAZIM ÖZALP

237-Almanya’da Nazizm’i destekleyen grup hangisidir?

KAHVERENGİ GÖMLEKLİLER

238-Mussolini’nin ünlü eseri hangisidir?

SCALA NUTKU

239-İngiltere Başkanı Chamberline ile özdeşleşen politika hangisidir?
YATIŞTIRMA POLİTİKASI
240-‘‘Gazap Üzümleri’’ eseri kime aittir?

JOHN STEİNBACK

241-Almanya’nın saldırısına karşı Fransa’nın kurduğu hat hangisidir?
MAGİNOT HATTI

Print

242-Almanya’nın İngiltere’ye düzenlediği harekatın adı ?

KARTAL HÜCUMU

243-Almanya’nın SSCB’ye düzenlediği harekatın adı?

BARBAROSSA HAREKATI

244-BM’nin ilk adımı hangi gelişmedir?

ATLANTİK BİLDİRİSİ

245-ABD’nin savaşa girmesine neden olan gelişme hangisidir?

PEARL HARBOUR SALDIRISI

246-Fransa’yı kurtarma operasyonunun adı nedir?

NORMANDİYA ÇIKARMASI

247-Normandiya çıkarmasında olan önemli komutan kimdir?

D.EİSENHOWER

248-Japonya’ya atılan bombaların adları nelerdir?

LİTTLE BOY-FAT MAN

249-II.Dünya savaşı sırasında toplanan ilk konferans hangisidir?

CASABLANCA

250-BM’nin kurulduğu konferans hangisidir?

SAN FRANSİSCO

251-BM’nin veto yetkisine sahip 5 ülkesi hangisidir?

ABD,ÇİN,RUSYA,İNGİLTERE,FRANSA

252-II.Dünya savaşında Türkiye’deki başbakanlar kimlerdir?

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU-REFİK SAYDAM

253-Soğuk Savaş terimini ilk kullanan kişi kimdir?

BERNARD BARUCH

254-Cominform’dan çıkarılan ilk ülke hangisidir?

YUGOSLAVYA

255-Batı Bloğunun oluşturduğu askeri kuruluş hangisidir?

NATO

256-Çekoslovakya’da ‘‘İnsancıl Komünizm’’i başlatan lider kimdir?
ALEXANDER DUBÇEK
257-ABD’nin Ortadoğu’yu Sovyet tehdidinden korumak için yaptığı para yardımına ne ad verilir?

EİSENHOWER DOKTRİNİ

258-İsrail’i tanıyan ilk arap devleti hangisidir?

MISIR

259-SSCB’nin Ortadoğu’da etkin olmasını engellemek için kurulan pakt hangisidir?
BAĞDAT PAKTI
269-Hangi ülkenin ayrılmasıyla Bağdat Paktı CENTO’ya dönüşmüştür?

IRAK

270-Türkiye Kore’ye asker göndererek hangi teşkilata üye olmuştur?
NATO
271-Türkiye’nin Kore’ye gönderdiği askeri birliğin adı nedir? ŞİMAL YILDIZI

272-Kore’ye gönderilen Tugay’ın komutanı kimdir?

TAHSİN YAZICI

273-Hindistan’ın ruhani lideri kimdir?

GANDHİ

274-Pakistan’ın ilk lideri kimdir?

MUHAMMED ALİ CİNNAH

275-SSCB’nin Balkanlar’da yayılmasını engellemek için kurulan kuruluş hangisidir?
BALKAN PAKTI

Print

276-Balkan Paktına hangi ülkeler üyedir?

TÜRKİYE,YUNANİSTAN,YUGOSLAVYA

277-Atatürk’ün evinin yakıldı iddasıyla başlayan olayın adı nedir?
6-7 EYLÜL OLAYLARI
278-İnternet Bağlantısı ilk olarak nerede kullanıldı?

ODTÜ

279-Akdeniz oyunları ilk olarak nerede oynandı?

MISIR-İSKENDERİYE

280-Yumuşamayı başlatan liderler kimlerdir?

KENEDDY-KRUSÇEV

281-Ping-Pong diplomasisi hangi ülkeler arasında olmuştur?

ABD-ÇİN

282-Helsinki Nihai Senedini imzalamayan tek devlet hangisidir?

ARNAVUTLUK

283-Küba Bunalımda Abd,Türkiye’ye hangi füzeleri yerleştirmiştir?
JUPİTER
284-Vietnam savaşına katılmayan ünlü boksör kimdir? MUHAMMED ALİ CLAY

285-Keşmir Sorunu hangi iki ülke arasındadır?

PAKİSTAN-HİNDİSTAN

286-SSCB’nin Afganistan’ı işgali üzerine ABD’nin tepkisi ne olmuştur?
SALT II ONAYLANMADI.
287-Bağlantısızlar harekatı hangi konferansta kuruldu? BANDUNG KONFERANSI

288-Arap-İsrail savaşlarına katılan arap devletleri hangileridir?

MISIR-ÜRDÜN-SURİYE-IRAK-LÜBNAN

289-Arap-İsrail savaşlarını bitiren antlaşma hangisidir?

CAMP-DAVİD ANTLAŞMASI

290-OPEC’in kurucu ülkeleri hangileridir?

VENEZÜELLA-İRAN-SUUDİ ARABİSTAN-KUVEYT-IRAK

291-‘‘Yeniden Doğuş’’ anlamına gelen ve Irak ile Suriye’De iktidar olan parti hangisidir?
BAAS PARTİSİ
292-İran-Irak savaşlarında,İran’ın ABD’den silah yardımı almasına ne ad verilir?

İRANGATE OLAYI

293-İlk defa hangi olimpiyatlar dünyaya tw ile verilmiştir?

TOKYO

294-Uzaya giden ilk insan kimdir?

YURİ GAGARİN

295-Kıbrıs’ı Yunanistan’a dahil etmek için hazırlanan planın adı nedir?
ENOSİS
296-Kıbrıslı Rumların oluşturduğu terör örgütünün adı nedir? EOKA

295-Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı ve İlk Başbakanı kimdir?
MAKARİOS-FAZIL KÜÇÜK
296-Kıbrıs’ta 24 Türk’ün şehit edilme olayına ne ad verilir? KANLI NOEL

297-Kıbrıs Barış harekatının parolası nedir?

AYŞE TATİLE ÇIKSIN

Print

298-Kıbrıs Barış harekatının diğer adı nedir?

ATİLLA HAREKATI

299-Kıbrıs Barış harekatının ilk şehidi kimdir?

CENGİZ TOPEL

300-Kıbrıs Barış harekatında ABD’nin Ambargo kararını tanımayan tek devlet?
LİBYA
301-Yunanistan ile yaşanan Kıta sahanlığı sorunu hangi antlaşma ile sonlanmıştır?

BERN DEKLERASYONU

302-Ermenilerin Ermeni Soykırımını Dünya’ya tanıtmak için oluşturdukları örgütün adı nedir?
ASALA
303-Asala’nın en önemli saldırısı hangisidir?

ORLY HAVAALANI SALDIRISI

304-Kıbrıs Barış Harekatında Cumhurbaşkanı kimdir?

FAHRİ KORUTÜRK

305-Türkiye’nin ilk otomobili hangisidir

DEVRİM

306-Gorbaçov’un politikaları hangileridir?

GLASNOST,PERESTROYKA

307-SSCB’den ayrılan ilk devlet hangisidir?

GÜRCİSTAN

308-Kendi nükleer tesislerini kapatan devlet hangisidir?

KAZAKİSTAN

308-Cengiz Aytmatov hangi ülkenin edebiyatçısıdır?

KIRGIZİSTAN

309-Şangay beşlisine hangi ülke katılınca örgütün adı Şangay işbirliği örgütü oldu?
ÖZBEKİSTAN
310-Dağlık Karabağ sorunu hangi iki ülke arasındadır? ERMENİSTAN-AZERBAYCAN

311-Ermenilerin yaptığı katliamın adı nedir?

HOCALİ KATLİAMI

312-BDT hangi konferans ile kuruldu?

ALMA-ATA KONFERANSI

313-Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi antlaşma ile Avrupa Birliği olmuştur?
MAASTRİCHT ANTLAŞMASI
314-Sırpların,Bosna katliamının adı nedir?

SEREBNİKA KATLİAMI

315-Bosna iç savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir?

DAYTON ANTLAŞMASI

316- ‘‘Bilge Kral’’ lakabı ile Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
ALİYA İZZETEBEGOVİÇ
317-I.Körfez Savaşının diğer adı nedir?

ÇÖL FIRTINASI HAREKATI

318-II.Körfez Savaşında Saddam idam edilince kim Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı olmuştur?
CELAL TALABANİ
319-Yaser Arafat,İsrail’e direnen çocuklar için ne demiştir? KÜÇÜK GENERALLERİM

320-Kopyalanan ilk hayvan hangisidir?

DOLLY(KOYUN)

321-Uzay’a gönderilen ilk hayvan hangisidir?

LAYKA(KÖPEK

Print

334-Küresel Isınma ile ilgili imzalanan antlaşma hangisidir?

KYOTO PROTOKOLÜ

335-Dünya Mayınları temizlemek için hangi sözleşme imzalandı?
OTTOWA SÖZLEŞMESİ
336-Türk işçinin Türkçe konuşmasından dolayı görevinden çıkarılması sonucu başlayan olay?

VAGON-Lİ OLAYI

337-Ezanın Türkçe okunması sonucu başlayan olayların adı nedir?
BURSA OLAYI
338-Bulgaristan’daki Türk mezarlıklarının tahrip edilme olayına ne ad verilir?

RAZGRAD OLAYI

339-Türk Devletinin ilk anayasası hangisidir?

1921 ANAYASASI

340-Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen şehirler hangile- ridir?
SELANİK-MANASTIR-SOFYA-İSTANBUL
341-M.Kemal’in ‘‘Hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazabilir’’ dediği kimdir?

TEVFİK FİKRET

342-Nobel’e aday gösterilen ilk Türk kimdir?

MUSTAFA KEMAL

343-Harf devrimi ilk olarak nerede tanıtılmıştır?

SARAYBURNU PARKINDA

344-İlköğretimin zorunlu olması hangi gelişme ile olmuştur?

MAARİF HAKKINDA KANUN

345-Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucusu kimdir?

ALİ FETHİ OKYAR

346-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucusu kimdir?

KAZIM KARABEKİR

347-İlk kadın Tarihçi kimdir?

AFET İNAN

348-İlk Kadın arkeolog kimdir?

JALE İNAN

349-Türkiye Cumhuriyetinin ilk başbakanı kimdir?

İSMET İNÖNÜ

350-II.Dünya savaşında Almanları durduran tek devlet?

SSCCB

[wp_ad_camp_2]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.