Kpss Tarih Çözümlü Büyük Deneme 1

Kpss Tarih Çözümlü Büyük Deneme 1

Kpss Tarih Soruları test ve Deneme sınavı

Kpss Tarih Büyük Deneme 1

Soru 1
Mete Han’ın, ordusunda uyguladığı Onluk Sistemi Batıya taşıyan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uygurlar
B
Bulgarlar
C
Asya Hunları
D
Osmanlı Devleti
E
Avrupa Hunları
1 numaralı soru için açıklama 
Orta Asya Türk devletlerinde “onluk sistemi” uygulayan ilk Türk Hakanı Mete Han'­ dır. Bu sistem dünya ordu sisteminin temelini oluşturmuştur. Onluk Sistemi Batı’ya öğreten Avrupa Hun Devleti’dir
Soru 2
Orta Asya Türk Devletleri’nde Kurultaya katılma hakkı olanlara Toygun denir. Aşağıdakilerden hangisi Toygun değildir?
A
Tudun
B
Boy beyle
C
Hatun
D
Şaman
E
Şad
2 numaralı soru için açıklama 
Hakan, Hatun, Şad, Tudun, Tigin, Boy Beyleri gibi kişiler Kurultaya katılma hakkı olan kişilerdir. Türklerde dine dayalı bir yönetim anlayışı olmadığı için, Şamanların (din adamlarının) Kurultaya katılma hakkı yoktur
Soru 3
Türk-İslam devletlerinde değişik kavimlerden seçilip, özel bir saray eğitiminden geçirilen, doğrudan sultanın şahsına bağlı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akıncılar
B
Guleman-ı Saray
C
İkta Ordusu
D
Tımarlı Sipahi
E
Türkmen Birlikleri
3 numaralı soru için açıklama 
Guleman-ı Saray Türk-İslam devletlerinde savaş esirlerinden oluşturulan ve özel bir eğitimden geçen ordulardır. Bunlar sarayın ve başkentin güvenliğinden sorumludur
Soru 4
Türk-İslam devletlerinde ülkenin bir bölgesini idare eden hanedan üyelerine ne ad verilir?
A
Atabey
B
Hacip
C
Melik
D
Hükümdar
E
Sultan
4 numaralı soru için açıklama 
Türk-İslam devletlerinde hükümdarın oğlu olan Melikler deneyim kazanmak için Atabeyler eşliğinde ülkenin herhangi bir eyaletinin yönetimini sağlarlardı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan jik Türk beyliklerinden biri değildir?
A
Germiyanlar
B
Danişmentler
C
Mengücekler
D
Artuklar
E
Saltuklar
5 numaralı soru için açıklama 
Danişmentler, Mengücekler, Artuklar, Saltuklar Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleridir. Germiyanoğulları Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra II. Beylikler Dönemi’nde kurulan beyliktir
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde “Haksız kazanç sağlayan ve suç işleyen kişilerin mallarına el koymak” usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Avarız
B
Ganimet
C
Müsadere
D
Malikane
E
İltizam
6 numaralı soru için açıklama 
Avarız: Olağanüstü durumlarda alınan vergi. Ganimetler: Savaş gelirleri Malikane: Üstün hizmet gösterenlere verilen vergi. İltizam: Vergi toplama yöntemidir. Müsadere: Ölen veya suç işleyen devlet görevlilerinin mallarına el konulması usulüdür.
Soru 7
Geliri, sınır boylarındaki görevlerine karşılık akıncılara verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mukataa
B
Paşmaklık
C
Malikane
D
Yurtluk
E
Ocaklık
7 numaralı soru için açıklama 
Mukataa: Geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklar. Paşmaklık: Geliri saray hanımlarına ayrılan topraklar. Malikane: Geliri üstün hizmet gösterenlere ayrılan topraklar. Yurtluk: Geliri sınır boylarının güvenliğini sağlayan asker ve akıncılara ayrılan topraklar. Ocaklık: Geliri tersane masraflarına ayrılan topraklar
Soru 8
Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi yükselme döneminin en ünlü matematikçisi olarak bilinir?
A
Ali Kuşçu
B
Hoca Sadettin
C
Sabuncuoğlu Şerafettin
D
Katip Çelebi
E
Ebusuud Efendi
8 numaralı soru için açıklama 
Yükselme döneminin en ünlü matematikçisi Ali Kuşçu’dur. Hoca Saadettin XV. yüzyılın en ünlü tıpçısı, Ebusuud Efendi XVI. yüzyılın en ünlü din alimi ve şeyhülislam, Katip Çelebi ise XVII. yüzyılın en ünlü edebiyatçısıdır
Soru 9
Osmanlı Devleti’nde üstün hizmet gösterenlere verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mukataa
B
Malikane
C
Paşmaklık
D
Yurtluk
E
Ocaklık
9 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti’nde üstün hizmet gösterenlere Malikane topraklarının geliri verilirdi.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, sancak ve kazalarda güvenlik işlerinden sorumlu olan kişidir?
A
Subaşı
B
Beylerbeyi
C
Şehremini
D
Nişancı
E
Yeniçeri Ağası
10 numaralı soru için açıklama 
Reis’ül Küttap, Nişancı, Veziriazam, Kazasker, Defterdar, Vezirler divan üyesidir. Subaşı eyaletlerdeki ordu komutanıdır ve divan üyesi değildir
Soru 11
I. Murat zamanında kurulan, yaya ve devşirme kökenli olup, Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu ordusunun en kalabalık grubu haline gelen askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akıncılar
B
Yeniçeri Ocağı
C
Derbentçiler
D
Eyalet Ordusu
E
Acemi Oğlanlar Ocağı
11 numaralı soru için açıklama 
Yeniçeri Ocağı
Soru 12
Toprakları genişleyen Osmanlı Devleti’nde yönetimi kolaylaştırmak amacıyla eyalet a K sistemi uygulanmıştır. Aşağıdaki padişahların hangisinden sonra bu sistem yerini illere bırakmış ve yönetimleri merkezden atanan valilere verilmiştir?
A
II. Beyazıt
B
II. Murat
C
II. Mahmut
D
III. Selim
E
II. Mehmet
12 numaralı soru için açıklama 
II. Mahmut
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde Avrupa’nın Barok, Rokoko üslubunun olduğu söylenemez?
A
III. Ahmet Çeşmesi
B
Nur-u Osmaniye Camii
C
Beylerbeyi Sarayı
D
Dolmabahçe Cami
E
Topkapı Sarayı
13 numaralı soru için açıklama 
Topkapı Sarayı
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti döneminde yaşadığı söylenemez?
A
Pir Sultan Abdal
B
Akşemseddin
C
Hacı Bayram veli
D
Fuzuli
E
Yunus Emre
14 numaralı soru için açıklama 
Yunus Emre
Soru 15
Avrupa tarzı ilk askeri yenilikler aşağıdaki hangi padişah döneminde başlamıştır?
A
I. Mahmut
B
III. Selim
C
III. Mustafa
D
III. Ahmet
E
I. Abdülhamit
15 numaralı soru için açıklama 
Batı ilk kez 18. yüzyılda örnek alınmış ve Batı tarzı yenilikler Lale Devri ile başlamıştır. Ancak Lale Devri'nde askeri alanda hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Avrupa tarzı askeri yenilikler I. Mahmut'la başlamıştır.
Soru 16
Osmanlı devlet yönetiminde “Kafes Usulü”nü getiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A
III. Osman
B
I. Ahmet
C
II. Mustafa
D
II. Mahmut
E
III. Selim
16 numaralı soru için açıklama 
I. Ahmet
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi’nde ıslahat yapan devlet adamlarından değildir?
A
II. Osman
B
IV. Murat
C
Kuyucu Murat Paşa
D
Tarhuncu Ahmet Paşa
E
II. Mehmet
17 numaralı soru için açıklama 
II. Mehmet
Soru 18
Osmanlı Devleti’nde Genç Osmanlılar diye bilinen aydın grubun çalışmaları sonucunda aşağıdakilerden hangisi uygulamaya girm iştir?
A
Tanzimat Fermanı
B
I. Meşrutiyet
C
Islahat Fermanı
D
II. Meşrutiyet
E
Sened-i İttifak
18 numaralı soru için açıklama 
Avrupa’da eğitim alan öğrenciler Osmanlı’da Genç Osmanlılar Cemiyeti’ni kurmuşlardır. Bu cemiyetin çalışmaları sonucunda Osmanlı’da I. Meşrutiyet ilan edilmiştir.
Soru 19
İlk Osmanlı Bankası aşağıdaki hangi padişah döneminde açılmıştır?
A
II. Mahmut
B
Abdülmecit
C
II. Abdülhamit
D
Abdülaziz
E
V. Murat
19 numaralı soru için açıklama 
İlk Osmanlı Bankası olan Bank-ı Dersaadet (1847) yılında Abdülmecit Dönemi’nde kurulmuştur
Soru 20
Osmanlı Devleti’nin Rusya ile Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalaması, aşağıdaki sorunlardan hangisinin doğmasına yol açmıştır?
A
Mısır Sorunu
B
Kırım Sorunu
C
Kutsal Yerler Sorunu
D
Kıbrıs Sorunu
E
Boğazlar Sorunu
20 numaralı soru için açıklama 
Boğazlar Sorunu
Soru 21
I. Dünya Savaşı sonucunda yapılan Triyanon Barış Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır?
A
Avusturya
B
Bulgaristan
C
Macaristan
D
Almanya
E
Yugoslavya
21 numaralı soru için açıklama 
Avusturya ile Sean Jermen Bulgaristan ile Nöyyi Macaristan ile Triyanon Almanya ile Versay Barış Antlaşmaları imzalanmıştır. Yugoslavya ile herhangi bir barış antlaşması imzalanmamıştır
Soru 22
I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması, II. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması, III. Takrir-i Sükûn Yasası Yukarıdakilerden hangileri I. TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve II
22 numaralı soru için açıklama 
I ve II
Soru 23
Milli Cemiyetlerin en büyük eksiği aralarında bir koordinasyonun olmamasıydı. Aşağıdakilerden hangisi ile tüm Milli Cemiyetler birleştirilerek bu eksiklik giderilmiştir?
A
Erzurum Kongresi’yle
B
Sivas Kongresi’yle
C
Amasya Görüşmeleri’yle
D
Misak-ı Milli’nin kabulüyle
E
TBMM’nin açılmasıyla
23 numaralı soru için açıklama 
Sivas Kongresi’yle
Soru 24
Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi ve yöntemi ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde belirtilm iştir?
A
Amasya Genelgesi’nde
B
Erzurum Kongresi’nde
C
Sivas Kongresi’nde
D
Amasya Görüşmeleri’nde
E
Misak-ı Milli Kararları’nda
24 numaralı soru için açıklama 
Amasya Genelgesi’nde
Soru 25
I. TBMM açılıncaya kadar yürütme yetkisi Ulusal Mücadele Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?
A
Felah-ı Vatan Grubu
B
Temsil Heyeti
C
Yeşiller Grubu
D
İttihat ve Terakkiciler
E
Halk Fırkası
25 numaralı soru için açıklama 
Temsil Heyeti
Soru 26
Türk Kurtuluş Savaşı’nın “Hazırlık Dönemi” aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?
A
TBMM’nin açılmasıyla
B
Cumhuriyet’in İlanı’yla
C
I. İnönü Muharebesi’yle
D
Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla
E
Sevr Barışı’nın imzalanmasıyla
26 numaralı soru için açıklama 
TBMM’nin açılmasıyla
Soru 27
Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükümeti’ne karşı kazanmış olduğu ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesini sağlama
B
Ali Galip Olayı’nı durdurma
C
Amasya Görüşmeleri’ni yapma
D
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılmasını sağlama
E
Misak-ı Milli Kararları’nı onaylatma
27 numaralı soru için açıklama 
Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesini sağlama
Soru 28
Milli devletin simgelerinden biri olan İstiklal Marşı aşağıdaki hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?
A
Eskişehir-Kütahya Savaşı
B
I. İnönü Muharebesi
C
Sakarya Savaşı
D
II. İnönü Savaşı
E
Büyük Taarruz
28 numaralı soru için açıklama 
İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında I. İnönü Muharebesi sonucunda kabul edilmiştir.
Soru 29
I. 1921 Ankara Antlaşması II. Moskova Antlaşması III. Kars Antlaşması Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonucunda imzalanmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız II
D
I ve III
E
I, II ve II
29 numaralı soru için açıklama 
I ve III
Soru 30
I. Patrikhane Sorunu II. Suriye Sınırı III. Boğazlar Sorunu Yukarıdaki sorunların hangileri Lozan’da TBMM’nin aleyhine çözümlenmiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve II
30 numaralı soru için açıklama 
I, II ve II
Soru 31
TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ankara Antlaşması
B
Gümrü Antlaşması
C
Moskova Antlaşması
D
Kars Antlaşması
E
Lozan Barış Antlaşması
31 numaralı soru için açıklama 
Gümrü Antlaşması
Soru 32
Tekalif-i Milliye Emirleri’nden tam yararlanamadan Türk Ordusu aşağıdaki savaşlardan hangisine hazırlanmıştır?
A
Büyük Taarruza
B
Sakarya Savaşı’na
C
I. İnönü Muharebesi’ne
D
II. İnönü Muharebesi’ne
E
Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’ne
32 numaralı soru için açıklama 
Sakarya Savaşı’na
Soru 33
İtalyanlar işgal ettikleri Akdeniz Bölges i’nden aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda çekilmeye başlamışlardır?
A
I. İnönü Muharebesi
B
II. İnönü Muharebesi
C
Kütahya-Eskişehir Muharebesi
D
Sakarya Meydan Muharebesi
E
Büyük Taarruz
33 numaralı soru için açıklama 
II. İnönü Muharebesi
Soru 34
Mustafa Kemal “Siz orada yalnız düşmanı değil, Türk Milleti’nin makus talihini de yendiniz.” sözünü aşağıdaki hangi gelişme üzerine söylemiştir?
A
I. İnönü Muharebesi
B
II. İnönü Muharebesi
C
Kütahya-Eskişehir Muharebesi
D
Sakarya Savaşı
E
Büyük Taarruz
34 numaralı soru için açıklama 
II. İnönü Muharebesi
Soru 35
Fransa’nın TBMM’yi ve Misak-ı M illi’yi resmen tanıdığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lozan Barış Antlaşması
B
1921 Ankara Antlaşması
C
Kars Antlaşması
D
Mudanya Ateşkes Antlaşması
E
Moskova Antlaşması
35 numaralı soru için açıklama 
1921 Ankara Antlaşması
Soru 36
Türkiye-Sovyet Rusya sınırını kesinleştiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kars Antlaşması
B
Moskova Antlaşması
C
Mudanya Ateşkes Antlaşması
D
Lozan Barış Antlaşması
E
Gümrü Antlaşması
36 numaralı soru için açıklama 
Kars Antlaşması
Soru 37
Yabancı Okulların faaliyetlerinin belli yasalara bağlanması, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?
A
Türk Medeni Kanunu
B
Latin Alfabesi’nin Kabulü
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D
Üniversite Reformu
E
Millet Mektepleri’nin açılması
37 numaralı soru için açıklama 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru 38
I. Takrir-i Sükûn Yasası II. Musul’un kaybedilmesi III. Şeyh Sait İsyanı Yukarıdakilerden hangileri çok partili hayata geçiş sürecinde gerçekleşmiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
38 numaralı soru için açıklama 
I, II ve III
Soru 39
Aşağıdaki inkılâplardan hangisi orduyu siyasetten ayırmaya yöneliktir?
A
Erkân-ı Harbiye Vekâleti’nin kapatılması
B
Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin kapatılması
C
Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
D
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un kabul edilmesi
E
Nisab-ı Müzakere Yasası’nın çıkarılması
39 numaralı soru için açıklama 
Erkân-ı Harbiye Vekâleti’nin kapatılması
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikadaki ilk siyasi başarısıdır?
A
Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
B
Yabancı Okullar Sorunu’nun çözümlenmesi
C
Musul Sorunu’nun çözümlenmesi
D
Nüfus Mübadelesi Sorunu’nun çözümlenmesi
E
Balkan Antantı’na öncülük edilmesi
40 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikadaki ilk siyasi başarısı Yabancı Okullar Sorunu’nun çözülmesidir
Soru 41
I. Vagon Lee Olayı II. Yabancı Okullar Sorunu III. Hatay Sorunu Yukarıdaki olaylardan hangileri Türkiye ile Fransa arasında yaşanmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
41 numaralı soru için açıklama 
Vagon Lee Olayı Fransız şirketinin Türkçe konuşulmasını yasaklaması üzerine çıkan olaylardır. Yabancı Okullar Sorunu 1926 yılında Fransızlar tarafından gündeme getirilmiştir. Hatay Sorunu da Fransa ile yaşanmıştır
Soru 42
Türkiye Cumhuriyeti 1929 yılında aşağıdaki oluşumlardan hangisine üye olmuştur?
A
Milletler Cemiyeti’ne
B
Kellog Briand Paktı’na
C
Balkan Antantı’na
D
Birleşmiş Milletler’e
E
Sadabat Paktı’na
42 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Cumhuriyeti; 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne 1929 yılında Kellog Paktı’na 1934 yılında Balkan Antantı’na 1937 yılında Sadabat Paktı’na 1945 yılında Birleşmiş Milletler’e üye olmuştur.
Soru 43
Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı’na üyedir?
A
Pakistan
B
Afganistan
C
Mısır
D
Suriye
E
Azerbaycan
43 numaralı soru için açıklama 
Afganistan
Soru 44
Şeyh Sait İsyanı aşağıdaki sorunlardan hangisinde Türkiye’yi etkisiz kılmıştır?
A
Nüfus Mübadelesi Sorunu
B
Boğazlar Sorunu
C
Musul Sorunu
D
Yabancı Okullar Sorunu
E
Hatay Sorunu
44 numaralı soru için açıklama 
Musul Sorunu
Soru 45
Yabancı Okullar Sorunu özellikle aşağıdaki ülkelerin hangisiyle sorun olmuştur?
A
Fransa
B
İngiltere
C
ABD
D
Rusya
E
İtalya
45 numaralı soru için açıklama 
Fransa
Soru 46
Türkiye Cumhuriyeti aşağıdaki sorunlardan hangisini tek taraflı olarak çözmüştür?
A
Musul Sorunu
B
Yabancı Okullar Sorunu
C
Hatay Sorunu
D
Nüfus Mübadelesi Sorunu
E
Dış Borçlar Sorunu
46 numaralı soru için açıklama 
Yabancı Okullar Sorunu
Soru 47
I. Vagon Lee II. Bursa Olayı III. Razgard Olayı Yukarıdaki olaylardan hangileri Türk dilinin kullanılmasıyla ilgili ortaya çıkmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
47 numaralı soru için açıklama 
I ve II
Soru 48
“Hatt-ı Müdafaa Yoktur, Sath-ı Müdafaa Vardır. O Satıh Bütün Vatandır.” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilgilidir?
A
Laiklik
B
Cumhuriyetçilik
C
Halkçılık
D
Milliyetçilik
E
İnkılapçılık
48 numaralı soru için açıklama 
“Hatt-ı Müdafaa Yoktur, Sath-ı Müdafaa Vardır.” sözü vatanın bütünlüğünü sağlamaya ve bağımsızlığı gerçekleştirmeye yönelik bir sözdür. Bağımsızlık ve vatanın bütünlüğü milliyetçilik ilkesini tamamlayıcı ilkelerdir.
Soru 49
Cumhuriyetçilik ve M illiyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnkılapçılık
B
Halkçılık
C
Devletçilik
D
Çağdaşlaşma
E
Akılcılık ve Bilimsellik
49 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ilke Halkçılık ilkesidir.
Soru 50
Aşağıdaki temel ilke ve bütünleyici ilke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Akılcılık ve Bilimsellik - Laiklik
B
Ulusal Bağımsızlık - Cumhuriyetçilik
C
Eşitlik - Halkçılık
D
Ulusal birlik, bütünlük - Milliyetçilik
E
Çağdaşlaşma - İnkılapçılık
50 numaralı soru için açıklama 
Ulusal bağımsızlık milliyetçilik ilkesini bütünleyen ilkedir. Cumhuriyetçilik ilkesini ulusal egemenlik ilkesi bütünler.
Soru 51
Bir toplantıda Atatürk’e, “Sizin uşaklarınız kimlerdir?” diye sorulunca o da: “Benim uşaklarım yoktur. Milletin uşakları vardır. Her kim ki bu millete gönülden hizmet etmek isterse, o milletin uşağıdır.” cevabını vermiştir. Atatürk’ün yukarıdaki sözü aşağıdaki ilkelerden hangisinin tanımıdır?
A
Laiklik
B
Devletçilik
C
Halkçılık
D
Milliyetçilik
E
İnkılapçılık
51 numaralı soru için açıklama 
Atatürk yukarıda verilen sözüyle halkçılık ilkesinin önemini vurgulamıştır.
Soru 52
Türk M illeti’nin içindeki çeşitli toplum ­ sal grupların yararına, yasalar önünde eşit hakların tanınması ve halkın ülke yönetiminde etkin olmasını sağlayan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Devletçilik
B
Laiklik
C
Milliyetçilik
D
Halkçılık
E
İnkılapçılık
52 numaralı soru için açıklama 
Halkçılık
52 tamamladınız.

reklam

[wp_ad_camp_2]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.