Bülent Orçun Kpss Tarih 125 Soru Deneme

1-
Tarihi; Hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğunun belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih de yoktur.
diye tanımlamış XIX. Yüzyıl Alman tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Friedrich Nietzsche b-Fredrich Hegel c-Karl Marx d-Leopold von Ranke e-Leon Ernest Halkin
2-
Tarihin; çağdaş hayatı, geçmiş hayatın
bir tekamülü olarak yakından anlattığını hatta gelecek hakkında düşünmeyi de sağladığını önümüzü açtığını dile getirmiş Türk tarihçi, Türkolog, Başkurt devrimi ve bağımsızlık hareketi önderİ aşağıdakilerden hangisidir?
a-Yusuf Akçura b-Zeki Velid Togan c-Ziya Gökalp d-Sultan Galiyev e-Adnan Adıvar
3-
Tarihin insanı çağdışı olmaktan kurtarıp gününü yaşayan geleceğe doğru uzanan değerleri içinde yapıcı rol oynamasına yol açabileceğini dile getiren
✓ Kant ile Herder’in Tarih Anlayışları ✓ Felsefe Tarihi
✓ Felsefenin Evrimi
adlı eserlerin yazarı Türk felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?
a-Macit Gökberk b-Mübahat. S. Kütükoğlu c-Nurettin Topçu
d-Hilmi Ziya Ülken e-Mehmet Akif Ersoy
4-
Tarihi; zaman içinde insanların ilmi olarak tanımlamış ‘’Tarihin Savunması veya Tarihçilik Mesleği’’ adlı eserin yazarı Annales ekolü kurucularından Fransız yazar aşağıdakilerden hangisidir?
a-Marc Bloch
b-Leon Halkin
c-Gordon Child
d- Fernard Braudel
e- Frederick Jackson Turner

5-
Tarih şahitliklerle yazılır, tecrübelerle değil ve bir savaş laboratuvarında tekrarlanamaz artık kesinlikle yeninden üretilmeyecek olan hadise tarihin tam konusudur sözlerinin sahibi ‘’Tarih Tenkidinin Unsurları’’ adlı eserin yazarı Belçikalı tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Leon Ernest Halkin b-Franz Babinger c-Gordon Child d-Lucien Febure
e- Ernest Bernheim

6-
Bazı tarihçilerin modern tarih yazımını başlatan olarak kabul ettiği
Fransız devrimi ve Aydınlanma hareketi öncülerinden
✓ Felsefe Mektupları
✓ Candide
✓ Hoşgörü üzerine inceleme
adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir a-Fernaurd Braudel
b-Marc Bloch
c-J.B.Bury
d-Frederich Hegel e-François Marie Arouet

7-
‘’Ben ne Kral’ın hayatını nede saltanat yıllarını yazmak niyetindeyim istediğim insan zihninin tarihini yazmaktır’’
sözlerini dile getirmiş ve Ulusların Davranış biçimi ve töreler üzerine deneme adlı eseri kaleme almış yazar aşağıdakilerden hangisidir?
a-Descartes b-Voltaire c-Pascal d-Kant e-Moore

8-
Tarihi araştırmayı ‘’Beşeriyetin bütün hayatını yeniden canlandırmaktır’’ olarak görmüş
✓ Türk Tarihinin Ana Hatları
✓ Türk Tarih-i Dinisi
✓ Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
adlı eserlerin yazarı ordinaryüs profesör tarihçi, dışişleri bakanlığı görevinde de bulunmuş Türk siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Halil İnalcık
b-Fuat Köprülü
c-İsmail Hakkı Uzunçarşılı d-Nurettin Topçu
e-Hilmi Ziya Ülken

9-
✓ Olayları yorumlamadan aktarır
✓ Olayların felsefesini yapmaz
✓ Doğrudan rivayetleri sayar
✓ İlk defa Eski Yunan da ortaya çıkar ✓ İlk örnekleri Eposlardır
Bilgileri verilen Tarih yazımı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Araştırmacı b-Şe’ni c-Hikayeci d-Öğretici e-Nedennasılcı

10-
Aşağıdakilerden hangisi Öğretici/Pragmatik tarih anlayışına mensup bir isim değildir?
a-Hekataios b-Thukydides c-Plutarkhos d-Machiavelli e-Polybios

11-
✓ Maksat sadece olayları yazmak değil; aynı zamanda onlardan faydalı sonuçlar da çıkarmaktır
✓ Tarihi şahsiyetlere, erdemlerine, başarılarına özel vurgu yapar
✓ Tarihin merkezine devleti yerleştirir ✓ Siyasi tarihe öncülük eder
Bilgileri verilen tarih yazım çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Nedennasılcı b-Şe’ni c-Hikayeci d-Rivayetçi e-Materyalist

12-
Gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir diyerek tarih hakkın da düşünceleri dile getirmiş tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a-İbn Tufely b-İbn Haldun c-Mesudi d-Taberi
e- El- Kafiyeci

13-
Tarihin Peşinde adlı eserin sahibi İngiliz tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Fernard Braudel b-Marc Bloch c-Arnold Toynbe d-Jonh Tosh e-Franz Babinger

14-
adlı eserlerin yazarı Annales ekolü mensubu Fransız tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Von Ranke
b-Leon Ernest Halkin c-Marc Bloch d-Fernard Braudel e-Lucie Febre

15-
Taş, metal, mermer, seramik ve benzeri sağlam yüzeyler üzerine yazılmış yazıları tespit ile uğraşan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir
a-Meskukat b- Metroloji c-Heraldik d-Paleografya e-Epigrafi

16-
Ölçü tartı bilimi aşağıdakilerden hangisidir? a-Epigrafi
b-Nümizmatik
c-Metroloji
d-Paleografi
e-Arkeometri

17-
✓ Akdeniz
✓ Maddi Medeniyet ve Kapitalizm
a-Tartı b-Para c-Arma d-Dil e-Mühür

18-
Meskukat olarak aşağıdakilerden hangisidir?
✓ Siyer Kitapları
✓ Süleymannameler ✓ Selimnameler
Hangi tür yazımına örnektir a-Öğretici/Şe’ni
b-Hikayeci
c-Nedennasılcı d-Araştırmacı
e-Rivayetçi
adlandırılan bilim dalı

19-
Aşağıdakilerden hangisi Öğretici/Şe’ni tarih yazımına mensup isimlerden biri değildir?
a-Plutarkhos b-Polybios c-Thomas Carly d-Maciahvelli e- Herodotos

20-
De Legibus adlı eserinde Heredot’u ‘’Tarihin babası’’ olarak adlandıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ammianus b-M.P.Cato c-Thukydies d-Polybios e-Cicero

21-
Bilgileri verilen Fransız sosyolog, matematikçi ve filozof aşağıdakilerden hangisidi?
a-Aguste Comte b-Sigmud Freud c-Karl Marx d-Frederich Hegel e-Herbert Spencer

22-
✓ Sosyoloji bilimi kurucusu
✓ Pozitivist yaklaşımın en ünlü temsilcisidir
✓ İnsan düşüncesinin ve insan
toplumlarının üç aşamadan geçerek ilerlediğini savunmuş (Teoloji-Metafizik- Pozitif)
düşüncelerini ifade eden Sosyal bilimler yöntemsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?a-Post Modern Sosyal yaklaşım b-Feminist Sosyal Yaklaşım c-Pozitivist Sosyal yaklaşım d-Eleştirel Sosyal yaklaşım e-Yorumcu Sosyal yaklaşım
Bireysel deneyimleri toplumsal kurumlarla ve toplumların tarihteki yeriyle ilişkilendirmek olan ‘’Sosyolojik İmgelem’’ kuramı yaratıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-C.Wright Mills b-Auguste Comte c-Max Weber d-Herbert Spencer e-Karl Marx

26-
Hermeneutik teorisini temel alır
Wilhelm Dilthey ve Max Weber öncüleridir
Doğal gerçeklik ile toplumsal gerçekliğin aynı yöntemle incelenebileceğini savunur Toplumsal gerçeklikler sabit, durağan değildir sürekli kurulmaya devam eder Sosyal bilimlerinin amacını insanların nasıl ürettiklerinin keşfetmek toplumsal yaşamı ve eylemi anlamaktır
✓ Bütün ideolojileri, inanç sistemlerini reddeder
✓ Sadece içinde bulunduğumuz yer ve zamanın geçerli olduğunu savunur
✓ Sosyal bilimlerle edebiyat, sanat arasında bir fark olmadığını savunur
✓ Gelecek hakkında kötümserdir ✓ Tarihin belirli bir doğru üzerinde
ilerlediğine inanmaz
✓ Gelişme anlayışını reddeder
Bilgileri verilen Sosyal bilimler yöntemsel yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Post Modern Sosyal yaklaşım b-Feminist Sosyal Yaklaşım c-Pozitivist Sosyal yaklaşım d-Eleştirel Sosyal yaklaşım e-Yorumlayıcı Sosyal yaklaşım

25-
Bilgileri verilen Sosyal bilimler yöntemsel yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Pozitivist Sosyal yaklaşım b-Feminist Sosyal yaklaşım c-Post Modern Sosyal yaklaşım d-Eleştirel Sosyal yaklaşım e-Yorumlayıcı Sosyal yaklaşım
27-
✓ Karl Marx ve Sigmund Freud öncülüğünü yaptığı
✓ Toplumsal ilişkilerin altında yatan çatışma ve çelişkilerin üzerinin örtülü olduğunu sosyal bilimler gerçeklerin üzerindeki bu örtüyü kaldırmaya ve toplumsal gerçekliğin aslında ne olduğunu göstermeye çalıştığını
✓ Toplumsal gerçekliğin sosyal, politik, kültürel ve benzeri faktörler tarafından şekillendirildiğini savunur
✓ Doğal Seleksiyon (Güçlü olanın hayatta kalması) ilkesini savunmuş
✓ Genel yaklaşımı Sosyal darwinizm olarak adlandırılmış
✓ Devlet planlanması ve müdahalelerine karşıdır
✓ Sosyal devlet uygulamalarına karşıdır
✓ Evrimci toplumsal gelişme kuramını orta
atmıştır
Bilgileri verilen Sosyal bilimler yöntemsel yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Pozitivist Sosyal yaklaşım b-Feminist Sosyal yaklaşım c-Post Modern Sosyal yaklaşım d-Eleştirel Sosyal yaklaşım e-Yorumlayıcı Sosyal yaklaşım
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
Bilgileri verilen İngiliz Sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a-Emiler Durkheim b-Saint Simon c-Auguste Comte d-Herbert Spencer e-Karl Marx
Bülent Orçun Aksoy Sorular
28-
1960 ‘larda Latin Amerikalı akademisyenlerin azgelişmişliği Latin Amerika perspektifinden açıklama çabalarını içeren bir dizi kurama verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a-Annales okulu b-Bağımlılık okulu c-Frankfurt okulu d-Floransa okulu e-Hellenistik okul
29-
Tarih, tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur diye tanımlamış
✓ Tarih Nedir?
✓ Yirmi Yıl Krizi 1919-1939
adlı eserlerin yazarı İngiliz Tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Leopold von Ranke b-Edward Hallet Carr c-Arnold Tonybe d-Franz Babinger e-Karl Marx
Yer adları ile ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Heraldik b-Meskukat c-Toponomi d-Linguistik e-Epigrafi
31-
Toplumların ruhi hayatına tesir etmiş kişilerin hayat hikayelerinin dilden dile dolaşarak anlatıldığı sözlü tarih kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Menkıbe b-Menakıbname c-Mitoloji d-Destan e-Efsane
32-
Milletlerin hafızası olarak değerlendirilmiş tarihin yazılı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Menkıbe b-Arşiv c-Menakıbname d-Destan e-Kütüphane
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
30-
Bülent Orçun Aksoy Sorular
33-
Tarihsel materyalizm teorisini geliştiren filozof ve ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
a-Saint Simon b-Emile Durheim c-Aguste Comte d-Karl Marx e-Eric Fromm
34-
Sosyal Darwinizm olarak adlandırılan yaklaşımın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Aguste Comte b-Herbert Spencer c-Max Weber d-Emile Durkheim e-Talcot Parsons
35-
Toplumda ki değişmeyi mekanik organik olarak iki dayanışma tipi altında incelemiş
• İntihar
• Sosyolojik Yöntemin Kuralları
adlı eserlerin yazarı sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a-Emile Durkheim b-Aguste Comte c-Max Weber d-Karl Marx
e- Saint Simon
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
36-
Toplumsal eylemin yorumlanıp açıklanması sürecinde doğa bilimlerinde kullanılan yasa benzeri kavramlar yerine İdeal tip olarak bilinen yöntemsel aracın kullanılması gerektiğini vurgulamış Yorumlayışı sosyal bilim yöntemi temellerini atan Alman sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a-Karl Marx b-Max Weber c-Adam Smith d-Emile Durkheim e-Aguste Comte
37-
Kapitalist dünya ekonomisinde ülkeleri merkez, çevre, ve yarı çevre şeklinde oluştuğunu Dünya Sistem Teorisi şeklinde ortaya koyan ?
a-Saint Simon
b-Max Weber c-Immanuel Wallerstein d-Emiler Durkeim
e- Frederich Hegel
38-
Kültürel Gecikme kavramını ortaya atan Amerikalı toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a-Walter Benjamin b-Wendy Griswoold c-Le Play
d-Jonh Tomlinson e- William Ogburn

Bülent Orçun Aksoy Sorular
39-
Bireyin kendi kültür değerlerini merkeze alarak başka kültürleri kendi kültürünün değerler sisteminden değerlendirmesi ve yargılamasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a-Etnosantrizm b-Kültürel determinizm c-Kültürel gecikme d-Heterofobi
e-Kültürel emperyalizm
41-
Bireylerin sadece bir kişiyle evlenebildiği evlilik tipine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a-Matrilinealite b-Egzogami c-Endogami d-Poligami e-Monogami
42-
Belli bir etnik, sosyal veya dinsel grup içinde yapılan evliliklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a-Endogami b-Egzogami c-Monogami d-Poligami e-Taygeldi
40-
• • •
Aile kurumlarında ki değişimleri sistematik olarak inceleyen ilk sosyolog Toplumun kentleşme ve endüstrileşme ile değişmekte olduğunu ilk ileri sosyolog Türkiye’de bu ekolün en büyük temsilcisi Prens Sabahattin’dir
Bilgileri verilen sosyolog? a-Aguste Comte b-Frederick Le Play
c-Karl Marx
d-Emile Durkheim e-Saint Simon
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
Bülent Orçun Aksoy Sorular
Bilgi
Endogami : Belirli bir etnik sosyal veya dinsel grup içinde yapılan evlilik
Egzogami : Grup içinde evlenmenin yasak olduğu bireylerin eşlerini dışarıdan seçmek zorunda olduğu evlilik türü
Monogami: Bireylerin sadece bir kişiyle evlenmesi tek eşlilik
Poligami : Bireyin birden fazla kişi ile evlenmesi
Polijini: Bir erkeğin birden fazla kadın ile evlenmesi
Poliandri: Bir kadının birden fazla erkek ile evlenmesi
Matrilokalite: Evlenen çift kadının akrabalarının yanına yerleşir
Patrilokalite: Evlenen çift erkeğin akrabalarının yanına yerleşir
Neolokal : Evlenen çift akrabalarından bağımsız yere yerleşir
Levirat: Evlilikte dul kalan kadın ölmüş olan kocasının erkek kardeşlerinden biriyle evlenir
Sororat : Dul kalan erkek, ölmüş olan karısının kız kardeşlerinden biriyle evlenir
Taygeldi: Çocuklu dul bir erkekle karşı cinsten çocuklu dul bir kadının çocuklarının ve kendilerinin evlenmeleriyle ortaya çıkan evliliktir
(Alıntı; Sosyolojiye Giriş kitabından yazar Yrd.Doç.Dr. Temmuz Gönç Ünite 6 Sayfa;174-175)
43-
✓ Gerçekliğin temelde tinsel veya
düşünsel olduğunu ileri sürer
✓ Temellerini eski Yunan filozofu Platon
atmıştır
✓ Mutlak gerçeklik, fiziksel değil ruhsaldır ✓ Evreni açıklamada ruh, ahlak, zihin ve
düşünce gibi kavramları temel alan
felsefedir
✓ Eğitimin amacı, öğrencileri doğruyu
aramak ve bu doğruya göre yaşamak için, insanların, her şeyden önce doğruya ulaşmak istemesidir
Bilgileri verilen Felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
a-Varoluşçuluk b-Pragmatizm c-Natüralizm d- İdealizm e-Realizm
44-
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
✓ Kurucusu Aristotales
✓ Gerçekliğin nesnel bir düzeni olduğunu
ve insanların bu gerçekliğin bilgisine ulaşma yetilerinin bulunduğunu ileri süren bir felsefedir
✓ Eğitimin amacı, en iyi en mükemmel verilerle donatarak insanı mutlu etmektir
✓ Eğitim yaşam içinde ve yaşama uygun olmalıdır
✓ Öğrencilere önce teorik bilgiler verilmesi daha sonra bu bilgilerin pratik yaşamda uygulanmalıdır
Bilgileri verilen Felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
a-Varoluşçuluk b-Pragmatizm c-Natüralizm d- İdealizm e-Realizm
Bülent Orçun Aksoy Sorular
45-

✓ ✓

47-
“Aynı ırmağa iki kez giremezsin.” sözünün sahibi filozof aşağıdakilerden hangisidir
Bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu
ve bilim insanı olarak kabul edilir. a-Diogenes İlk Yunan matematikçi
Felsefe, matematik, geometri ve
astronomi gibi alanlarda da çalışmalar
yapmıştır
Haly savaşı sırasında meydana gelen
güneş tutulmasını tespit eder
a-Herodot b-Thales c-Anaksimander d-Eratosthenes e-Hekateos
46-
Sinop doğmuştur. “Kinik” felsefi öğretisini savunan filozoftur Rıhtımda bir küfenin içinde yaşamış hayatta malın mülkün önemli olmadığını, insanın doğaya uygun yaşaması gerektiğini ileri sürmüştür.
Bilgileri verilen Filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a-Anaksimander b-Diogenes c-Epiktetos d-Herakletios e-Lukianos
b-Eratosthenes c-Herakletious d-Herodot e-Hekataeos
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
48-
a-Anaksimander b-Diogenes c-Herodot d-Thales e-Eratosthenes
49-
Bilgileri verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir
a-Biruni b-Farabi
c-İbn Sina
d-İbn Rüşd e-İbnü’l Heysem
✓ Öğretilerini kaleme almış ilk filozof ✓ İlk harita yapımcısı
✓ Matematik coğrafya kurucusu
✓ Dünyanın yuvarlak olduğundan bahsetmiş
✓ Batı’da Piknometri diye bilinen eder
aleti icad
✓ Dünyanın dönüş hızını ilk hesaplayandır
✓ Güneş merkezli evren modelini
Kopernikten çok önce önerir
✓ El-Üstad diye anılır
Bülent Orçun Aksoy Sorular
50-
✓ ✓ ✓

52-
Batıda Avicenna diye anılır
Şeyhü’l felasife/Filozofların reisi Azimut halkası adı verilen gözlem aleti bulmuş
Eş- Şifa ve Eş Necat adlı eserlerin yazarıdır
Anadolu’da Paleolitik döneme ait en eski yerleşim yeri aşağıdakiler hangisidir?
a-Dursunlu b-Dülükşarklı c-Yarımburgaz d-Beldibi e-Üçağızlı
53-
Anadolu’da insan varlığına ilişkin kalıntıların ele geçirildiği en eski buluntu yeri aşağıdakilerden hangisidir?
a-Kaletepe/Niğde b-Dülükşarklı/Gaziantep c-Beldibi Mağarası/Antalya d-Dursunlu/Konya e-Üçağızlı Mağara/Hatay
54-
Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi Anadolu Paleolitik döneme ait değildir?
a-Üçağızlı Mağarası b-Beldibi Mağarası c-Belbaşı Mağarası d-Karain Mağarası e-Söğüt Tarlası
Bilgileri verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
a-İbn Rüşd b-İbn Sina c-İbnü’l Heysem d-İbn Fadlan
e- İbn Tufeyl
51-
Bilgileri verilen tarih öncesi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a-Neolitik b-Paleolitik c-Kalkolitik d-Mezolitik e-Epipaleolitik
✓ İnsanlık tarihinin en uzun dönemi
✓ İlk sanat ürünleri ortaya çıktığı dönem ✓ Ölü gömme davranışı ortaya çıkmış ✓ İdol denilen heykelcikler önemlidir
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
Bülent Orçun Aksoy Sorular
55-
Dinozorların ve ilk memelilerin ortaya çıktığı dönemde tüm kıtalar tek bir parça halindeydi buna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a-Pangea b-Laurisia c-Gondwana d-Big Bang e-Litosfer
56-
Fizik, kimya, jeoloji gibi bilim dallarının yöntemleriyle arkeolojik buluntuların ve yerleşim yerlerinin tarihlendirilmesi ile ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Heraldik b-Arkeometri c-Tipoloji d-Termolüminesans e- Karbon 14
57-
Pişmiş toprak kapkacaklar gibi maddi kültür ürünlerinin teknik ve üsluplarına bakarak yapıldıkları dönemin belirlenmesini sağlayan arkeolojik tarihleme yöntemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a-Heraldik b-Nümizmatik c-Arkeometri d-Arkeoloji e-Tipoloji
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
58-
✓ Meslek sınıfları doğar
✓ İlk defa köy kültürü
✓ Dokumacılık başlar
✓ İlkel yöntemler ile bakır ve kurşun işlenir ✓ Sapan bulunur
✓ İlk kalıcı yerleşmeler
✓ Tapınak ekonomisi oluşur
Bilgileri verilen tarih öncesi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a-Neolitik b-Paleolitik c-Kalkolitik d-Mezolitik e-Epipaleolitik
59-
Bilgileri verilen tarih öncesi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a-Neolitik b-Paleolitik c-Kalkolitik d-Mezolitik e-Epipaleolitik
✓ Tapınak ekonomisi kurumsallaşır
✓ Artı ürün ortaya çıkar
✓ Ekonomik çıkar bölgeleri ortaya çıkar
Bülent Orçun Aksoy Sorular
63-
60- Osmanlı Devletinde ilk kültürel miras çalışmaları
Karalar kazılarını başlatan Türk arkeolog aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ekrem Akurgal
b- Hamit Zübeyr Koşay c- Osman Hamdi Bey d-Jale İnan
e- Remzi Oğuz Arık
61-
1934 yılında kurulmuş olan ilk bilimsel arkeoloji enstitüsü başına getirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Hamit Zübeyr Koşay
b- Helmut Theodor Bossert c- Jale İnan
d- Remzi Oğuz Arık
e- Halet Çambel
62-
Cumhuriyet dönemi Türk arkeolojisinin ilk kazılarını gerçekleştiren arkeolog aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ekrem Akurgal
b- Halet Çambel
c- Osman Hamdi Bey d- Jale İnan
e- Hamit Zübeyr Koşay
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
kişilerden
ve arkeolojik araştırmalar aşağıdaki hangisi ile başlar?
a-Şeker Ahmet Paşa b-Osman Hamdi Bey c- Jale İnan
d- Halet Çambel e-Hamit Zübeyr Koşay
64-
✓ Sami kökenli topluluktur Bilgileri verilen Mezopotamya devleti
aşağıdakilerden hangisidir? a-Sümerler
b-Akkadlar
c-Babiller
d-Assurlar e-Hititler
65-
✓ Urukagina Kanunları
✓ Akbabalar Steli
Hangi Sümer Kent devletine aittir? a-Ur
b-Nippur
c-Lagaş
d-Umma
e-Uruk
✓ Mezopotamya’da kurulan ilk imparatorluk
✓ Yazılı belgelere tarihleme sistemini ilk getirenler
Bülent Orçun Aksoy Sorular
66-
✓ ✓
Tarihin bilinen ilk yazılı Anayasası Yazılı olarak kayda alınmış ilk Devlet yasaları
✓ Kendilerini Neşalılar olarak ✓ Dillerini Neşa olarak
adlandıran Anadolu’ya Kafkaslardan gelmiş uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
a-Hititler b-Frigler c-Lidyalılar d-Urartular e-İskitler
69-
Kıbrıs, Girit, Sardinya, Sicilya gibi büyük adalarda ticaret üsleri kurmuş uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
a-Persler b-İyonlar c-Fenikelier d-Mısırlılar e-Akkadlar
a-Urukagina Kanunları b-Eşnunna Kanunları c-Lipitriştar Kanunları d-Hammurbai Kanunları e-Urnamnu Kanunları
67-
Bilgileri verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? a-Anitta
b-I.Hattuşili
c-I..Murşili
d-I.Zidanta e-II.Murşili
✓ MÖ. 1200’lerden MÖ. 700’lere kadar Lübnan, Adana, Filistin arasında ki bölgede yaşamış Antikçağ medeniyetidir
✓ Astronomi ve camcılık alanında gelişmişlerdir
✓ Tunus’daki Kartaca şehrini kurmuşlardır
✓ Anadolu’da ilk siyasi birlik kurma çalışmaları başlatmış
✓ Başkenti Kuşşar’dan Kayseri Yakınında Kaneş’e taşır
✓ Hattuşa kentini feth eder
✓ Merkezi Hitit devleti temelleri atmış
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
68-
Bülent Orçun Aksoy Sorular
70-
Urartu Krallığı ulusal tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Marduk b-Haldi c-İştar d-Kybela e-Teşup
71-
73-
✓ Habib uşağı yazıtı ✓ Hanak yazıtı
✓ Mehter Kapı
✓ Sardun yazıtı
✓ Razlık yazıtı
✓ Naşteban yazıtı
Karun kadar zengin deyimiyle kastedilen Lidya Kralı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ardys b-Alyattes c- Ardys d-Kroisos e-Gyges
74-
Eski Helen uygarlığının ve Avrupa uygarlığının beşiği yakıştırması yapılmış uygarlık aşağıdakilerden hangisidir
a-Lidya b-Minos c-Girit d-İyon e-Frig
75-
Yunan tarihçi Thuykyidides ‘’Denizlere hükmeden kral Minos’un yurdu’’ olarak tanımladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
a-Knossos b-Malia c-Phaisyos d-Petras e-Halikarnas
Hangi Anadolu uygarlığına ait yazıtlardı? a-Urartu
b-Hitit
c- Frig
d-Lidya e-İyon
72-
Tümülüs geleneğini Anadolu’ya taşıyan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
a-Frig b-Lidya c-Urartu d-Hitit e-İskit
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
Bülent Orçun Aksoy Sorular
76-
Kızılırmak/Halys savaşı kimler arasında gerçekleşir? a-Urartu-Assur
b-Med- Lidya
c-Pers-Med
d-İskit-Pers
e-Hitit-Mısır
77-
795 yılında Hristiyanlığı kabul ederek himayelerine girmek için Franklara elçiler gönderen. 796 yılında ise bizzat kendisi Şarlman’ın huzuruna giderek bağlılığını bildiren Avar Hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Yugur Kağan b-Surakat han c-Thedorus d-Abraham e-Bayan Kağan
78-
811 Yılında I.Nikiforos ve daha sonra Mihail Rangabey‘I yenilgiye uğratan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Bayan Çor Kağan b-Krum Han
c-Timur
d-Kutluk Bilge Kül kağan e-Kutluk İlteriş Kağan
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
79-
Uygurca Metinlerin ele alındığı ilk yayın aşağıdakilerden hangisidir?
a-İki Kardeş
b-Sekiz Yükmek c-Kalyanamkara ve Papamkara d-Uigurica
e-Maistrimit
80-
Orhun Yazıtlarını Eseri ile Bilim Dünyasına ilk tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a- J. von Strahlenberg b- N. M. Yadrintsev
c- Axel Olai Heikel
d- Yelizaveta Klements e- Wilhem Thomsen
81-
Mani dinine ait uzunca bir tövbe duası olan eser aşağıdakilerden hangisidir?
a-Huastuanift
b-Irg Bitik
c-Maistrimit
d-Kalyamkara ve Papamkara e-Sekiz Yükmek
Bülent Orçun Aksoy Sorular
82-
Attila‘dan sonra en büyük makama sahipti bir ölçüde büyük vezirdi. Attila‘nın büyük oğlu İlek ile birlikte Hun Devleti‘nin batı kanadından mesuldü.
Bilgileri verilen Avrupa Hun Devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Edekon Skir b-Berishus c-Scotta d-Onegesius e-Ardarik
83-
Bizansı Vergiye bağlayan İlk Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Atilla b-Bleda c-Rua d-Uldız e-Balamir
84-
Şine-Usi yazıtı aşağıdaki Türk hakanlarından hangisi adına dikilmiştir?
a-Mukan Kağan b-Moyen Çor Kağan c-Böğü Kağan d-Kutluk ilteriş Kağan e-Bilge Kağan
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
85-
Asya Hun Hükümdarı ̳‘Teoman‘‘ oğlu Mete‘yi aşağıdaki boylardan hangisine rehin olarak gönderir?
a-Tölesler b-Oğuzlar c-Tunguzlar d-Yüeçiler e-Siyenpiler
86-
İslam Dininin ̳‘Doğu Avrupa da‘‘ temsilcisi olmuş Abbasi Hilafetine bağlanmış Halife ve kendi kağanları adına sikke bastırmış Rus Knezlikleri ile zaman zaman mücadele etmiş Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a-İdil Bulgarları b-Sibirler c-Kırgızlar d-Peçenekler e-Hazarlar
87-
‘‘Bab el Ebvab‘‘ (Kapıların Kapısı)aşağıdaki yerlerden hangisini ifade eder?
a-Kaşgar b-Semekant c-Derbent d-Ötüken e-Buhara
Bülent Orçun Aksoy Sorular
88-
II.Göktürk Devleti aşağıdakilerden hangisinin yenilip devlete bağlanması ile resmen kurulmuştur?
a-Uygurlar b-Oğuzlar c-Peçenekler d-Kırgızlar e-Sibirler
89-
Türklerde hakan olabilmek için Gök Tanrı tarafından ―kut verilmiş aileye mensup olmak gerekiyordu. Gök Tanrı tarafından Kut verilmiş aile Asya Hunlarında aşağıdakilerden hangisi olarak görülürdü?
a-Çiğil b-Tuku c-Oğuz d-Yağlakar e-Aşina
90-
Bu gün ki ‘‘Çuvaşların‘‘ Ataları olarak kabul edilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a-İdil Bulgarları b-Hazarlar c-Avarlar d-Kırgızlar e-Peçenekler
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
91-
I.Göktürk Hükümdarlarından Hangisi ‘’Budizme’’ meyletmiş ve merkezi Ötüken’de Buda mabeti inşa ettirmiştir?
a-Mukan Kağan b-Taspar Kağan c-Tardu Kağan d-İşbara Kağan e-Ch-u-lo Kağan
92-
Emevi Halifesi I.Velid döneminde Buhara,ve Semerkand‘ı Feth ederek İslam hakimiyetini bu bölgede gerçekleştiren kumandan aşağıdakilerden hangisidir?
a-Said b.Abdüllaziz b-Kuteybe b. Müslim c-Said b. Amr el Haraşi d-Nasr b.Seyyar e-Ziyad b. Salih
93-
İstanbul kuşatması gerçekleştirmiş ilk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a-Fatımiler b-Emeviler c-Abbasiler d-Endülüs Emeviler e-Memlükler
Bülent Orçun Aksoy Sorular
94-
Aşağıdakilerden hangileri Karluk hükümdarlarının i kullandıkları ünvanlardandır?
I-Atasagun II-Cabguy III-Yabgu a-I
b-II-III c-I-II-III d-II e-III
95-
Özellikle Abbasilerde idari yetkilere de sahip, genellikle Türk asıllı kumandanlara verilen bir unvandır?
a-Yabgu b-Emirü‘l ümera c-Şıhne
d-İnal e-Camedar
96-
Talas savaşı sırasında aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin Komutanı olarak bu savaşta başarılı olmuştur?
a-Kuteybe b.Müslim b-Ziyad b. Salih c-Esed.b.Abdullah d-Nasr b. Seyyar e-Abdullah b. Ali
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
97-
Kubilay hanlığının başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a-Saray b-Ordu-Balık c-Hanbalık d-Buhara e-Ötüken
98-
Sultanların en büyüğü en alimi, en adili olarak nitelendirilen Timur hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Şahruh b-Hüseyin baykara c-Ulug Beg d-Abdüllatif
e-Ebu Said
99-
Bağdat Abbasi Halifesi El-Kadir-Billah tarafından ̳‘Eminü‘l Mille‘‘ ve ̳‘Zeminü‘l Devle‘‘ unvanlarını verdiği Gazneli hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
a-İsmail
b-Alp Tigin c-Gazneli Mesud d-Gazneli Mahmud e-Sebük Tigin
Bülent Orçun Aksoy Sorular
100-
Ortaçağ İslam dünyasında ilk gözlemevlerini kuranlar?
a-Emeviler b-İlhanlılar c-Memlükler d-Abbasiler e-Endülüs Emeviler
101-
Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı vemüderrisi
✓ Hüccetü‘l-İslâm ve Zeynüddin lakapları ile bilinen
✓ En önemli eseri İhyau Ulumi’d Din Bilgileri verilen İslam alimi aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Fuzuli
b-Mevlana Celaleddin Rumi c-Gazali
d-Ahmet Yesevi
e-Hoca Dehhani
102-
İlk Türk Mutasavvıfı aşağıdakilerden hangisidir? a-Kaşgarlı Mahmut
b-Yusuf Has Hacip
c-Nizam-ı Mülk
d-Ahmet Yesevi
e-Mevlana
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
103-
✓ Türkistan Millî Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanıdır
✓ Basmacı Hareketi’nin içinde bulundu ✓ İstanbul Üniversitesi’nde Umumî Türk
Tarihi Kürsüsünü kurdu.
Bilgileri verilen Türk tarihçi, Türkolog aşağıdakilerden hangisidir?
a-İsmail Gaspıralı b-Fuat Köprülü c-Enver Paşa d-Sultan Galiyev e-Zeki Velid Togan
104-
✓ Tatar lider ve düşünce adamı
✓ Ulusal komünizmin fikir babası ve
kurucusudur.
✓ Orta Asya’daki Türk halklarını
birleştirerek sosyalist bir Türkistan devleti kurmak istemiştir
1940 yılında kurşuna dizilmiş düşünce adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Haydar Aliyev b-İsmail Gaspıralı c-Enver Paşa d-Zeki Velid Togan e-Sultan Galiyev
Bülent Orçun Aksoy Sorular
105-
Çoğunlukla zengin Müslüman tüccarların sınır boylarında ve bozkırlarda yaptıkları hem gazilerin sığınağı hem de İslam davetçilerin karargahı olan İslamiyet‘in yayılmasında rolü olan mekanları aşağıda verilenlerden hangisi ifade eder?
a-Suğur b-Bimarhane c-Ribat d-Kümbet e-Menzil
106-
✓ Kurşunlu Cami
✓ Vacidiye Medresesi
Hangi Anadolu Türk beyliği dönemine ait
eserlerdir? a-Germiyanoğulları b-Candaroğulları c-Karamanoğullar d-Saruhanoğulları e-Aydınooğulları
107-
Cahiliye döneminde ve İslamiyet’in ilk yıllarında Arap kabileleri arasında cereyan eden savaşların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a-El-Beled b-El-Beledü’l Arab c-Buas d-Eyyamü’l Arab e-Eşhürü’l hurum
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
108-
Mekke’de İslam öncesi en eski Put aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ved b-Menat c-Hübel d-Lat e-Uzza
109-
Gazneli Devletini kuran ‘’Alp Tegin’’ aşağıdakilerden hangi Devletin kumandanı olarak görev yapmıştır?
a-Karahanlılar b-Büyük Selçuklular c-Samaniler d-Sasaniler e-Uygurlar
110-
627 Ninova savaşında Bizans imparatorluğuna Sasanilere karşı yardım eden Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a-Göktürkler b-Uygurlar c-Peçenekler d-Kıpçaklar e-Hazarlar
Bülent Orçun Aksoy Sorular
111-
Abbasi Devleti’nin ilk resmî astronomi bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
a-El-Kindi
b-Harezmi
c-Farabi
d-Muhammed El-Fezari e-İdrisi
112-
✓ Arapça El Mecisti
✓ Latinceye Almagest olarak çevrilmiş Büyük sentez adlı eserin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir? a-Herodot b-Batlamyus c-Aristo d-Eratosthenes e-Heraklios
113-
Yakut el- Müstasimi’ye ait seçkin yazılarından Şeyh Hamdullah’a vererek bunların incelenmesini ve Osmanlılar’a hs bir yazı geliştirilmesini isteyen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
a-II.Murad b-II.Mehmed c-II.Bayezıd d-II.Selim e-I.Murad
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
114-
✓ Cihannüma
✓ Kitab-ı Bahriye
✓ Levâmiu‘n-nur fi zulmeti Atlas Minur
adlı Eserleri kaleme alan Coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Evliya Çelebi
b-Katip Çelebi
c-Seydi Ali Reis
d-Piri Reis
e-Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi
115-
✓ Cemâlü’l-Küttâb ✓ Kemâlü’l- Hisâb ✓ Umdetü’l-Hisâb
Yukarıdaki eserlerin sahibi Osmanlı minyatürcü, hattat, tarihçi ve matematikçi kimdir?
a-Levni
b-Osman Hamdi Bey c-Nedim
d-Matrakçı Nasuh e-Katip Çelebi
116-
Bir mumyalık katı üzerinde silindirik veya çokgen gövdeli, içten kubbe, dıştan konik ya da piramidal çatı ile örtülü mezar anıtı aşağıdakilerden hangisidir
a-Türbe b-Megaron c-Tümülüs d-Kümbed e-Tholos
Bülent Orçun Aksoy Sorular
117-
II.Viyana Kuşatması aşağıda verilen Osmanlı Padişahlarından hangisi döneminde gerçekleşmiştir?
a-III.Selim b-I.Ahmet c-II.Murat d-IV.Mehmet e-II.Mahmut
118-
Osmanlı padişahlarının Divan toplantılarını
120-
Musa yabgunun oğlu olan Büyük Zap suyu civarında Bizans kuvvetlerince pusuya düşürülüp şehit edilen Selçuklu şehzadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a-İbrahim Yinal b-Kutalmış
c-Hasan
d-Kavurt Bey
e-Alp sungur yakuti
121-
Paris Barış Konferansı sırasında Türk topraklarının durumunu, Suriyelilerin ve Filistinlilerin I. Dünya Savaşı sonunda belirlenecek yeni sınırlara ilişkin görüşlerini saptamak üzere oluşturulan ve bu doğrultuda oluşturulan rapor aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sandler Raporu
b- Dr. Esat Işık Raporu c-Hrisantos Raporu d-King-Crane Raporu e-General Harbourd Raporu
122-
Osmanlı Devleti kurulduğundan beri esas para birimi olan Akçe‘nin darbına son verildiği dönem?
a-I.Mahmud b-II.Mehmed c-III.Selim d-IV.Murad e-II.Mahmud
izledikleri kafes şeklinde bölümün adı a-Kasrı Adl
b-Şehzadegan
c-Babı Ali
d.Kubbealtı e-Enderun
119-
nedir?
Sultan Alparslan’ın Ani Fethi sonrası buranın idaresini bıraktığı aile/hanedan aşağıdakilerden hangisidir?
a-Mervaniler b-Şeddadiler c-Büveyhiler d-Gürcüler e-Zengiler
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
Bülent Orçun Aksoy Sorular
123-
Osmanlıların Bağımsızlığını ilan ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
a-Söğüt b-Ahlat c-Karacahisar d-Sultan Hisar e-Mahan
124-
Rusların Kazak alaylar örnek alınarak kurulan Hamidiye süvari alayları hangi padişah döneminde kurulur?
a-Abdülmecid b-II.Abdülhamid c-II.Mahmud d-V.Mehmet Reşat e-III.Selim
125-
1847 yılında Jacques Alléon, Manolaki Baltazzi adlı iki Galata bankeri tarafından Osmanlı hükümeti denetiminde kurulmuş banka aşağıdakilerden hangisidir?
a- Bank-ı Dersaadet b-İtibarı Milli Bankası c-Türkistan Bankası d-Ziraat Bankası e-Selanik Bankası
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
CEVAPLAR
1-D 2-B 3-A 4-A 5-A 6-E 7-B 8-B 9-C 10-A 11-B 12-B 13-D 14-D 15-E 16-C 17-B 18-A 19-E 20-E 21-A 22-A 23-C 24-E 25-D
Bülent Orçun Aksoy Sorular
26-C 57-E 27-D 58-A 28-B 59-C 29-B 60-E 30-C 61-B 31-A 62-E 32-B 63-B 33-D 64-B 34-B 65-C 35-A 66-D 36-B 67-A 37-C 68-A 38-E 69-C 39-A 70-B 40-B 71-A 41-E 72-A 42-A 73-D 43-D 74-C 44-E 75-A 45-B 76-B 46-B 77-A 47-C 78-B 48-A 79-D 49-A 80-A 50-B 81-A 51-B 82-D 52-C 83-C 53-D 84-B 54-E 85-D 55-A 86-A 56-B 87-C
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
Bülent Orçun Aksoy Sorular
88-B 119-B 89-B 120-C 90-A 121-D 91-B 122-E 92-B 123-C 93-B 124-B 94-C 125-A 95-B
96-B 97-C 98-C 99-D 100-D 101-C 102-D 103-E 104-E 105-C 106-A 107-D 108-C 109-C 110-E 111-D 112-B 113-C 114-B 115-D 116-D 117-D 118-A
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
Bülent Orçun Aksoy Sorular
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy
Bülent Orçun Aksoy Sorular
Instagram bulentorcun Whatsapp 05512082243 Facebook Bülent Orçun Aksoy

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.