Fotoğraf yok
2020 Kpss Hazırlık

2021 Kpss Sınavı Önemli Notlar Tarih

1- Halkın inşaat teşebbüslerini desteklemek ve yetim çocukları korumak amacıyla açılan Emlak ve Eytam Bankası kaç yılında kurulmuştur? 1926 2- Avrupai tarzda subay yetiştirmek amacıyla açılan Hendesehane hangi padişah döneminde açılmıştır? I.Mahmut 3- Almanya’nın hangi […]

Fotoğraf yok
Tarih

BUGUT YAZITI

1956’da Moğolistan Bugut şehrinde bulunduğu için bu isimle anılan anıt I. Göktürk Devleti’nin kurucusu Bumin Kağan’ın oğlu Mahan Tigin’in (553-572) mezar taşı oldu- ğu kabul edilmektedir. 581’de dikildiği tahmin edilen bu yazıtın üç tarafı Soğdca […]

Fotoğraf yok
Tarih

Türk Adının Anlamı ve Kökeni Nedir?

Türklerle ilgili ilk yazılı bilgilere ulaşılan Çin kay- US ‹ naklarında Sui-şu adlı kaynağa göre “Miğfer” U (T’u-küe) olarak geçmektedir. L ‹  Türk tarihinin bilinen ilk kapsamlı yazılı belgeleri A ‹ olan Orhun Kitabelerinde “Türük” […]

Fotoğraf yok
Tarih

ROMA TOPLUMSAL SINIFLARI

Patriciler: Roma’nın yerli halkı kabul edilen bu sınıf hem siyasi hem de toplumsal haklara sahip olup; Roma’yı yö- neten sınıftır. Memurluk ve askerlik gibi üst düzey işleri yapan Patriciler kendi içinde aile birlikleri olan “Jensler”, […]

Fotoğraf yok
Tarih

Anadolu’da Eski Çağlara Ait Yerleşmeler

ANADOLU’DA PALEOLİTİK ÇAĞ’A AİT YERLEŞMELER Ülkemizde Paleolitik Çağ’a ait en eski yerleşme İs- tanbul Küçükçekmece Yarımburgaz Mağarasıdır. Antalya Karain Mağarası ise ağırlıklı Orta Paleolitik Çağ’da kulla- nılmakla birlikte Paleolitik Çağ’ın bütün evrelerini sürek- lilik halinde […]

Fotoğraf yok
Tarih

Türkler’de Tarih Yazıcılığı

Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığı, devletin po- M litikasını yansıtmak amacıyla başlamıştır. Padişahla- İ rın hayatları, siyasi faaliyetleri, eleştirilmeden yazıl- Y mıştır. Osmanlı tarihçiliğinde II. Murat dönemi önemli AY bir yere sahiptir. Bu dönemde Tevârih-i Âli […]

Fotoğraf yok
Tarih

TARİHE YARDIMCI BİLİM DALLARI

Antropoloji: İnsan ırkının tekâmülünü, kültürle- rin gelişimini inceler. Antroponimi: Şahıs adlarını inceler. Arkeoloji: Toprak ve su altında kalan tarihî ka- lıntıları tespit ederek ortaya çıkarılmalarını sağlayan kazı bilimidir. Arkeometri: İnsanlığın kültür tarihini anlamada arkeologlara yardımcı […]