Kpss Çıkmış Tarih Soruları ve Cevapları

Kpss Çıkmış Tarih Soruları ve Cevapları

2001 KMS GENEL KÜLTÜR SORULARI

1.
I. Asar Vergisi’nin kaldırılması
II. Doğu Anadolu ‘da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi.
III. Ziraat Bankasının kurulması.
Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden
hangileri, Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E ) II ve III

2. Türk ordusunun, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?
A) II. İnönü Savaşı
B) I. İnönü Savaşı
C) Sakarya Savaşı
D) Çerkez Etem Ayaklanması
E) Kütahya-Eskişehir Savaşları

3. 1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A. Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlaması
B. II. Dünya Savası’nın çıkması
C. Özel girişimcilerin sayıca az olması
D. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
E. Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması

4.
I. Musul ve yöresinde yaşayan Türklerin korunması
II. Musul petrollerinden Irak’a kalan gelirin 25 yıl süreyle %10 unun Türkiye’ye verilmesi
III. Musul’un Irak’a bırakılması

5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nda yukarıdaki
maddelerden hangileri yer almaz?
A. Yalniz I B. Yalniz II
C. Yalniz III D. I ve III
E. II ve III

5.
I. Bitki ve hayvan figürleri
II. Geometrik şekiller
III. İnsan figürleri
Anadolu Selçukluları Dönemi’nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri
kullanılmıştır?
A. Yalniz I B. Yalniz II
C. Yalniz III D. I ve II
E. I, II ve III

6. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti’nin
vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir?
A. II. Mahmut
B. V. Murat
C. I. Abdülhamit
D. III. Selim
E. Abdülaziz

7.
I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır’ın yeniden Türk topraklarına katılması
II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması
III. Kafkas petrollerinin işletilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması’nın kapsamındadır?
A. Yalniz I B. Yalniz II
C. Yalniz III D. I ve II
E. II ve III

8. Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?
A. Minyatür B. Çini
C. Müzik D. Hat
E. Mimari

9. Konya’da bulunan;
I. İnce Minareli Medresesi
II. Karatay Medresesi
III. Sırçalı Medrese
Türk sanatının hangi dönemine aittir?
A. Osmanlılar
B. Büyük Selçuklular
C. Anadolu Selçukluları
D. Anadolu Beylikleri
E. Memlükler

10. Osmanlı Devleti’nde,
I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
II. Islahat Fermanı’nın ilanı
III. 31 Mart Olayı’nın bastırılması
Gelişmelerden hangileri, mevcut rejime bir tepkidir?
A. Yalniz I B. Yalniz III
C. I ve II D. II ve III
E. I, II ve III

11.
I. Duvar resmi
II. Dokuma
III. Mimari
Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri, onların
yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir?
A. Yalnız I B. Yalnız III
C. I ve III D. II ve III
E. I, II ve III

12. Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?
A. Divan-i Hümayun
B. Kanunname-i Al-i Osman
C. Saltanat Şurası
D. Kanun-i Esasi
E. Vilayet Nizamnamesi

13. Osmanlı Devleti’nde,
I.Yöneticiler
II. Hanedan üyeleri
III. Azınlıklar
Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?
A. Yalnız I B. Yalnız III
C. I ve II D. II ve III
E. I, II ve III

14.
I. Alaşehir Kongresi
II. Afyon Kongresi
III. Erzurum Kongresi
IV. Sivas Kongresi
Yukarıdaki kongrelerden hangisinde, Manda ve Himayenin reddi kararı alınmıştır?
A. I ve II B. I ve III
C. III ve IV D. I, III ve IV
E. II, III ve IV

15. Osmanlılarda
I. Ferman
II. Fetva
III. Berat
Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?
A. Yalniz I B. Yalniz II
C. Yalniz III D. I ve III
E. I, II ve III

16. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’dan çıkartılması isteğini
aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirilmiştir?
A. Lozan Antlaşması
B. Ankara Antlaşması
C. Mudanya Antlaşması
D. Atina Antlaşması
E. İstanbul Antlaşması

17.
I. Doğu Trakya
II. İstanbul
III. Boğazlar
IV. Batı Trakya
Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar
alınmamıştır?
A. Yalniz I B. Yalniz II
C. Yalniz IV D. I ve III
E. I, II ve III

18. Cumhuriyet Dönemi’nde erkeğin aile kurumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde
aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?
A. Laiklik ilkesinin Anayasa güvencesine alınması
B. Türkiye’nin milletler Cemiyeti’ne üye olması
C. Medeni Kanunun kabul edilmesi
D. İtalyan Ceza kanunu’nun kabul edilmesi
E. Çok partili demokratik hayata geçirilmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir?
A. Basılan kitap sayısını artırmak,
B. Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak
C. Eğitim ve öğretimi birleştirmek
D. Okuma yazma oranını artırmak
E. Yüksek okul sayısını artırmak

20. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye
kullanarak Şeyh Sait Ayaklanması’nda ortam hazırlamıştır?
A. Halkçılık B. Devletçilik
C. Milliyetçilik D. İnkılâpçılık
E. Laiklik

21. Anlaşma Devletleri Anadolu’yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal
etmişlerdir?
A. Londra Antlaşması
B. Sevr Antlaşması
C. Paris Antlaşması
D. Berlin Antlaşması
E. Mondros Antlaşması

22.
I. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
II. Miladi takvimin kabul edilmesi
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıdaki inkılâpların hangileri, inkılâbın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak
amacıyla yapılmıştır?
A. Yalniz I B. Yalniz II
C. Yalniz III D. I ve III
E. I, II ve III

23.
I. Saltanatın kaldırılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
İnkılâpların gerçekleştirilmesi sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A. I, II ve III B. I, III ve II
C. II, I ve III D. II, III ve I
E. III, II ve I

24. Türk denizlerinde gemi isletme hakkinin Yalnız Türkiye’ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?
A. Teşvik-i Sanayi Kanunu
B. Kabotaj Kanunu
C. Lozan Antlaşması
D. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
E. Birinci İzmir İktisat Kongresi

25. Türkiye’nin komsularıyla ve Dünya devletleriyle barışçıl bir politika izlediğini
gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?
A. Balkan Antantı’nın imzalanması
B. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
C. İtalya’nın Habeşistan’a saldırmasına tepki gösterilmesi
D. Sadabat Paktı’nın imzalanması
E. Hatay’ın anavatana katılması

26. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi diğerlerini zorunlu hale getirmiştir?
A. Tekke ve türbelerin kapatılması
B. Medreselerin kapatılması
C. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
D. Şeriye ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması
E. Yabancı okulların Türkiye Cumhuriyeti müfettişlerinin denetiminde olması

27. Atatürk’ün isteğiyle kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Partide liberal ekonomi sisteminin benimsenmemesi
B. Gerici çevrelerin partiye girmeleri
C. Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması
D. Bursa’da ezanin Türkçe okunmasına karsı olayların çıkması
E. Laikliğin Anayasa güvencesine alınması

28. Atatürk’ün “Hayatta En hakiki mürşit ilimdir” (Hayatta en gerçek yol gösterici
bilimdir) sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir?
A. Halkçılık B. Laiklik
C. Cumhuriyetçilik D. İnkılâpçılık E. Devletçilik

29.
I. Halkevleri
II. Millet Mektepleri
III. Köy Enstitüleri
Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde kurulmuştur?
A. Yalniz I B. Yalniz II
C. Yalniz III D) I ve II
E) I, II ve III

30. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hanisine ekonomik kalkınmada
öncelik verilmemiştir?

A) Tarım B) Ticaret
C) Sanayi D) Ulaştırma
E) Turizm

CEVAPLARI:

1.D 2.E 3.B 4.D 5.E 6.A 7.A 8.A 9.C 10.B 11.C 12.D 13.B 14.C 15.D 16.A 17.C 18.C
19.D 20.E 21.E 22.E 23.A 24.B 25.E 26.C 27.B 28.B 29.D 30.E

2002 KPSS
TARİH SORULARI

1. Orta Asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta Hakan’ın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı. Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?
A. Toy B. Kurultay
C. Toygun D. Otağ
E. Töre

2. Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
A. Gazali B. Eş’ari
C. İbn-i Rüşt D. Farabi
E. Zemahşeri

3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu’da Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesi’dir. Bu şifahane hangi Türk – İslam devleti tarafından yaptırılmıştır?
A) Danişmentler
B) Saltuklular
C) Anadolu Selçukluları
D) Osmanlılar
E) Germiyanoğulları

4. İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siyasi ve sosyal yaşamını konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Oymacılık B. Minyatür
C. Hat D. Çini
E. Ebru

5. Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?
A. Mimar Sinan
B. Mimar Mehmet Ağa
C. Mimar Hayreddin
D. Levni
E. Ali Kuşçu

6. 1876 Kanun-i Esasi’de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet’te yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.
B. Kanun teklifini hükümet verebilecekti.
C. Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.
D. Seçimler tarafsız olacaktı.
E. Padişahın açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

7. XVIII. Yüzyılda, 1718’de Osmanlı Devleti, batı ile yaptığı savaşlarda başarı
sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek, Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?
A. Yönetim – Mimari
B. Askeri – Yönetim
C. Teknoloji – Yönetim
D. Askeri – Teknoloji
E. Yönetim – Hukuk

8. Osmanlı Devleti 1740’dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan
%5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre
değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti’nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir?

A. Osmanlı tüccarları büyük kazançlar elde ettiler.
B. Batılı tüccarlar büyük kazançlar elde ettiler.
C. Osmanlı Devletiyle ticaret yapan Avrupa devletlerinin ekonomileri olumlu etkilendi.
D. Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.
E. Yerli işletmeler zarar etti.

9.
I. Tarım
II. Maliye
III. Askeriye
IV. Yönetim
XVII. Yüzyılda Duraklama döneminde Osmanlı Devleti birtakım ıslahat çalışmaları başlatmıştır. Bu dönemde yukarıda verilen alanlardan hangilerinde ıslahat çalışmaları yapılmıştır?
A. I-II B. II-IV
C. III-IV D. III-IV
E. II-III-IV

10.
I. İrade-i Milliye Gazetesi
II. Yeni Gün
III. Anadolu Ajansı
Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadeleyi destekleyen yayın organlarındandır?
A) I-II B) I-III
C) Yalnız II D) II-III
E) I-II-III

11.
I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında
II. Padişah tahta çıktığında
III. Ayaklanmaların bastırılmasında
IV. Padişah, savaşı kazanan ordu ile döndüğünde.
Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülus bahşişi
verirlerdi?
A) II-IV B) I-II
C) III-IV D) I-II-III
E) II-III-IV

12. 21 Şubat 1921’de itilaf devletleri Londra’da Sevr Antlaşması’nı gözden geçirip yeni Türk Devleti’ne kabul ettirmek istediler. İtilaf devletlerini böyle bir davranışa yönelten Türk askeri başarısı hangi savaşla sağlanmıştır?
A. Sakarya
B. I. İnönü
C. II. İnönü
D. Gediz Muharebeleri
E. Büyük Taarruz

13. Atatürk’ün en önemli eserlerinden biride bizzat kaleme aldığı Nutuk’tur. Bu eserle Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devletinin kuruluşunu anlatır?
Atatürk’ün bu eserinde anlattığı olaylar hangi dönemleri kapsamaktadır?
I) 1918–1923 II) 1919–1927
III) 1927–1930 IV) 1930–1938
A) I-III B) Yalnız II
C) I-II D) II-III-IV
E) I-II-III-IV
14. Milli Mücadele döneminde ulusal dernekler tarafından çeşitli bölgelerde kongreler toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kongrelerin amaçlarından değildir?
A. Düşmana karşı bölgelerini savunmak
B. Bölgelerindeki milis güçlerini desteklemek
C. İstanbul Hükümeti’ne karşı cephe oluşturmak
D. Azınlık haklarını korumak ve savunmak
E. İşgallere karşı halkı bilinçlendirmek

15. Osmanlı yenileşme tarihinde Batı tarzında kurumlar oluşturulurken geleneksel kurumlar da varlığını sürdürmüştür. Bu durum toplumda ikiliklerin oluşmasına neden olmuştur. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla bu ikiliğe son verilmiştir?
I. Eğitim II. Hukuk III. Askeri
A) I-II-III B) I-III
C) II-III D) Yalnız I
E) I-II

16.
I. Cumhuriyet Halk Partisi
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
IV. Demokrat Parti
Yukarıda verilen partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır?
A. I-II B. III-IV
C. II-IV D. Yalnız IV
E. II-III

17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını yansıtmaz?
A. akılcı ve insancıldır.
B. Çağdaş ve akılcıdır.
C. Sınıf egemenliğini esas alır.
D. Ülke ve millet bütünlüğünü esas alır.
E. Sınıflar arası egemenliği reddeder.

18. 22 Ağustos–12 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı öncesinde aşağıdaki hazırlıklardan hangisi yapılmamıştır?
A. Tekâlif-Milliye kararları alındı.
B. Ordu herhangi bir yenilgiye karşı ikiye ayrıldı.
C. Meclis tüm yetkilerini M. Kemal‘e devretti.
D. Meclis, Başkomutanlık Yasası’nı onayladı.
E. Ordunun savunma eğitimine ağırlık verildi.

19.
I. Aşar Vergisinin kaldırılması
II. Miladi takvimin kabulü
III. Kabotaj Kanununun çıkarılması
IV. Hafta sonu tatilin cumadan pazara alınması
V. Teşvik-i Sanayi kanununun kabulü.
Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağlamak amacıyla yapılan değişiklikler
yukarıdakilerden hangileridir?
A. II-IV B. I-II
C. II-III-IV D. III-IV-V
E. I-II-III-IV-V

20.
I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
II. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi
III. Tarih Kurumu’nun kurulması
IV. Medreselerin kapatılması
V. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
Yukarıdaki verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasına yönelik yapılan inkılâplardandır?
A. I-II-V B. I-II-IV
C. III-IV-V D. I-IV-V
E. II-IV

21.
I. Ulusçuluk
II. Devletçilik
III. Ümmetçilik
Yukarıdakilerden hangisi halifelikle ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I – III
E) I – II – III

22. 28 Ocak 1920’de alınan Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi
tarafından alınmıştır?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) I. TBMM
D) Meclis-i Mebusan
E) Temsil Heyeti

23. Türkiye Musul-Kerkük bölgesini Misak-ı Milli sınırlarında kabul etmiş ve bu bölgenin milli sınırlar içinde yer alması için uğraşmıştır. Ancak, yapılan antlaşma
ile,
–Bugünkü Türkiye-Irak sınırı belirlendi.
–Musul-Kerkük İngiliz mandasında Irak’a bırakıldı.
–Musul petrollerinin %10 un 25 yıl süre ile Türkiye’ye verilmesi kabul edildi.
Yukarıda maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A. Lozan Antlaşması
B. Mudanya Ateşkes Antlaşması
C. Ankara Antlaşması
D. Sevr Antlaşması
E. 1926 Ankara Antlaşması

24.
I. Suriye sınırının kesinleşmesi
II. Boğazlar Sorunu
III. Savaş tazminatı
IV. Batı sınırının kesinleşmesi
Lozan Konferansı’nda tartışılan konulandan bazılarıdır. Bunlardan hangileri Lozan Antlaşması’ndan sonra gündeme gelerek çözümlenen
sorunlardandır?
A. I-II B. I-II-IV
C. II-III-IV D. I-III
E. II-III

25. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür?
A. NATO
B. Milletler Cemiyeti
C. Birleşmiş Milletler
D. Sadabat Paktı
E. Balkan Antantı

26. Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır?
A. 1921 B. 1923
C. 1924 D. 1945
E. 1950

27. Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927’de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun amacıdır?
A. Beş Yıllık Kalkınma Planını uygulamak
B. Devletçilik ilkesini uygulamak
C. Yeraltı zenginliklerini çıkarmak
D. Özel teşebbüsü güçlendirmek
E. İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak

28. Atatürk döneminde Türk kadınlarına birtakım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir?
A. Milletvekili seçme hakkı
B. Milletvekili seçilme hakkı
C. Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
D. Belediye seçimlerine katılma hakkı
E. Miras ve boşanma hakkı

29.
I. Hıfzısıhha Enstitüsünün açılması
II. Müzeciliğin açılması
III. Konservatuarların açılması
IV. Kız öğretmen okullarının açılması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?
A. I-III B. I-II
C. III-IV D. I-IV
E. II-III

30.
I. Toplumun istekleri dikkate alınmıştır.
II. Akılcılık ve bilimsellik dikkate alınmıştır.
III. Dış baskı ve zorlamalar dikkate alınmıştır.
IV. Birbirlerini bütünlemesi dikkate alınmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerindendir?
A. I-II
B. II-IV
C. I-III-IV
D. III-IV
E. I-II-III-IV

31.
I. Osmanlıcılık
II. İslamcılık
III. Türkçülük
IV. Batıcılık
V. Ulusçuluk
Yukarıdaki düşünce akımlarından hangilerinin önemi II. Meşrutiyet döneminin başlamasıyla ortadan kalkmıştır?
A. I-III-IV B. I-III-V
C. I-II D. III-V
E. I-II-III-IV

CEVAPLARI:

1.E 2.D 3.C 4.B 5.A 6.E 7.C 8.E 9.E 10.E 11.B 12.B 13.B 14.C 15.E 16.D 17.C 18.B 19.A
20.B 21.C 22.D 23.E 24.A 25.B 26.C 27.D 28.E 29.A 30.B 31. C

2003 KPPS TARİH SORULARI

1. Selçuklular Mimari alanda birçok önemli eserler meydana getirerek bunları süsleme sanatlarının en güzelleri ile bezemişlerdir. Selçuklular, mimari alandaki eserlerinde aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisini kullanmamışlardır?
A. Geometrik şekiller
B. Hayvan figürleri
C. Bitkisel motifler
D. Yazı sanatları
E. Kabartma sanatları

2. Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır. Bu eserlerden hangisi “Anıtmezar” niteliğinde yapılmıştır?
A. Kümbetler
B. Külliyeler
C. Cami ve Medreseler
D. Han ve Saraylar
E. Darüşşifalar

3. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?
A. Divriği Ulu Camii
B. İznik Yeşil Camii
C. Karatay Hani
D. Beyazid Külliyesi
E. Semerkant Bibi Hatun Türbesi

4.
I. Rumeli Hisarı
II. İmam Buharı Türbesi
III. Kahire Tulunoglu Ahmet Camisi
IV. Mostar Köprüsü
V. Malabadi Köprüsü
Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?
A. I ve III
B. IV ve V
C. I, II ve III
D. I ve IV
E. III, IV ve V

5. Osmanlılar döneminde birçok hayır kurulusu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?
A. Külliyeler
B. Vakıflar
C. Kervansaraylar
D. Loncalar
E. İmarethane

6. Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?
A. Coğrafya B. Hukuk (fıkıh)
C. İcma D. Kıyas E. Kelam

7.
I. Veraset sistemi
II. Azınlık hakları
III. Devlet yönetimi
IV. Kapitülasyonlar
V. Taht kavgaları
VI. İnanç sistemi
Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışabilmek için birtakım bahanelerden yararlanmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa devletlerinin Osmanlının iç islerine karışmak için kullandığı bahanelerden değildir?
A. I, II ve IV
B. I, III ve VI
C. II, IV ve V
D. II, IV ve V
E. II, III, IV ve V

8. I. Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?
A. Ordunun
B. Yöneticilerin
C. Aydınların
D. Halkın
E. Azınlıkların

9.
I. Yeniçeri ocağının kaldırılması
II. Tanzimat fermanının ilanı
III. Sened-i ittifakın ilanı
IV. Kanun-i esasinin ilanı
V. Islahat fermanının ilanı
Yukarıda verilenler XIV yüzyılda Osmanlı devletinde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir?
A. III ve IV
B. IV ve I
C. II ve III
D. I ve III
E. IV ve V

10.
I. Paris Konferansı
II Amiral Bristol Raporu
III. Londra Konferansı
IV. General Harbord Raporu
Yukarıdakilerden hangilerinde Türklerin milli davalarındaki haklılığını gösteren ifadeler yer almıştır?
A. I ve II
B. III ve IV
C. I ve IV
D. II ve III
E. II ve IV

11. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği dönemde TBMM siyasi antlaşmalar yaparak Türk halkının ekonomik ve siyasal çıkarlarını Digor devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu denemde TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine ilk olarak “Kapitülasyonların” kaldırılmasını kabul ettirmiştir?
A. Sovyet Rusya
B. Fransa
C. İtalya
D. Almanya
E. İngiltere

12. 21 Subat–12 Mart 1921 yılında Londra’da yapılan konferansın ardından İngilizler Yunanlıları uyararak Türklere karsı hazırlıklı olmaların, her an savaşın başlayabileceğini belirtmişlerdir. İngilizlerin her an savaşın başlayabileceği beklentisi içinde olmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türk ordusunun yeni hazırlıklara girişmesi
B. TBMM hükümetinin Londra Konferansı barış önerisini reddetmesi
C. TBMM’nin Rusya ile dostluk antlaşması imzalaması
D. Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
E. TBMM hükümetinin ayaklanmaları bastırması

13. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş savaşında TBMM’nin yanında yer alarak onu desteklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Rusya’nın itilaf devletlerinin yenilmesini istemesi
B. Fransa’nın Anadolu’dan çekilmesi
C. Bolşevik devriminin yerleşmesini ve güçlenmesini sağlamak
D. Rusya’nın itilaf devletlerinden ayrılması
E. TBMM Hükümeti’nin Ermenilerle antlaşma yapması

14.
I. Sakarya Savaşı,
II. Eskişehir – Kütahya,
III. Birinci İnönü
IV. TBMM’nin açılması
Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A. III, I, II ve IV
B. IV, II, I ve III
C. IV, III, I ve II
D. IV, III, II ve I
E. IV, II, III ve I

15. TBMM, 5 Ağustos 1921 M. Kemal’e yetkilerini üç ay süre ile devrederek Başkomutanlığa atadı. TBMM’nin böyle bir karar almasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?
A. TBMM’nin ayaklanmaları bastıramaması
B. Sovyet Rusya’nın savaştan ayrılması
C. İtilaf devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi
D. M. Kemal’in güçlenmesini sağlamak
E. Türk ordusunu Sakarya’nın doğusuna çekilmesi

16. TBMM açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşmıştır. TBMM bu tehditlerin giderilmesi için birtakım önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kendini korumaya yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir?
A. TBMM’nin “Meclis Hükümeti” sistemini kabul etmesi
B. İstiklal Mahkemelerini kurması
C. Tekâlif-i milliye emirlerini yayınlaması
D. Ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler alması
E. Hıyanet-i vataniye kanunu çıkarması

17. 1923 Sonbaharında Fethi Okyar Hükümeti’nin çekilmesiyle meydana gelen hükümet bunalımı aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır?
B. Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesine
C. Cumhuriyetin ilanına
D. Halifeliğin kaldırılmasına
E. İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
F. Hıyanet-i Vataniye kanunun çıkarılmasına

18.
I. Halifeliğin kaldırılması
II. Çok partili sisteme geçiş
III. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
IV. Medreselerin kapatılması
V. Dini kıyafetlerin giyilmesine sınırlama getirilmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangisi “İslamiyet”in siyasete alet edilmesini önlemeye yönelik değildir?
A. Yalnız I B. Yalnız III C. Yalnız II
D. Yalnız IV E. Yalnız V

19. Osmanlının son dönemlerinde yapılan ıslahatlarla ülkede bazı alanlarda ikili uygulamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet döneminde hangi alanlarda yapılan inkılâplarla bu uygulamalar son bulmuştur?
A. Tarım-Ticaret
B. Tarım-din
C. Yönetim-Ekonomi
D. Eğitim-Hukuk
E. Din-siyaset

20. Atatürk kaleme aldığı “Nutuk” adli eserinde aşağıda verilen olaylardan hangisine değinmiştir?
A. Kadınlar seçilme hakkinin tanınması
B. Millet mekteplerinin açılması
C. 1929 ekonomi bunalımı
D. Montrö Boğazlar sözleşmesi
E. Türk devletinin kuruluşu

21. Aşar vergisi;
I. Ürünün az olduğu yıllarda da alınmasının
II. Vergiyi toplayanların kendi masraflarını da katarak almaları
III. Bu verginin belli bir oranda alınmasının
Cumhuriyetin ilk yıllarında kaldırılan bu vergi toplama yöntemi, Atatürk ilkelerinden “Halkçılık” ilkesine de aykırı özellikler taşımaktaydı. Bu vergi toplama yönteminin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri Atatürk’ün “Halkçılık” ilkesine aykırıdır?
A. I ve II B. I ve III
C. II ve III D. I, II ve III
E. Yalnız II

22. Cumhuriyet döneminde hangi yıl yapılan anayasa değişikliği ile Devletin dini İslam dinidir” maddesi anayasadan çıkarılmıştır?
A. 1921 değişikliğiyle
B. 1928 değişikliğiyle
C. 1924 değişikliğiyle
D. 1937 değişikliğiyle
E. 1961 değişikliğiyle

23.
I. Evrensel nitelikte olması
II. Anayasal haklara uygun olması
III. Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi
Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinin özelliklerinden bazılarıdır. 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ve özelliklerinden hangilerine uygundur?
A. Yalnız I B. Yalnız II
C. I, II ve III D. Yalnız III
E. I ve II

24. 1934 çıkartılan bir kanunla “ağa, hacı, molla, efendi, hazret vb” unvanların kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasaklamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Halifeliğin gücünü azaltmak
B. Osmanlı hanedanının etkisini kırmak
C. Modern toplumlara uyum sağlamak
D. Toplumda ayrıcalıklı olmayı önleme
E. Laikliği yaymak

25. Türkiye Lozan görüşmeleri sırasında ABD ile olan ilişkilerine önem vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu ilişkiye önem vermesinin amacı olamaz?
A. Demokratik ülkelerin yanında yer almak
B. Kendi tanıtımını yapmak
C. Batili devletler üzerinde etkili olmak
D. ABD’nin gücünden yararlanmak
E. Rusya ve ABD arasında güvensizlik yaratmak
26. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Cumhuriyet dönemi çok partili demokratik hayata geçisin gecikmesinde etkili olmamıştır?
A. Vagon – Li
B. Menemen
C. Şeyh Sait
D. Toplumun hazır olmaması
E. Serbest Cumhuriyet Partisinin kapatılması

27. Atatürk Balkan ittifakının yapılmasına büyük önem vermiş ve ittifakın gerçekleşmesi için çok çalışmıştır. Bunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A. Ege adalarının silahlandırılması
B. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikaları
C. Fransa ve İngiltere’nin yayılmacı politikaları
D. Rusya’nın Türkiye’yi tehdit etmesi
E. II. Dünya savaşının başlaması

28. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması aşağıdakilerden hangisinin sona ermesini sağlamıştır?

A. Genel borçlar idaresinin
B. Kapitülasyonların
C. Boğazlar Komisyonunun
D. Kabotaj uygulamasını
E. Azınlıklara tanınan ayrıcalıkları

29. Türkiye ve Fransa arasındaki Hatay sorununda İngiltere’nin Türkiye’yi desteklemesinde aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?

A. Türkiye’nin yaptığı reformlar
B. Türkiye’nin Cemiyeti Akvama girişi
C. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması
D. İngiltere’nin Ortadoğu’da çıkarlarının olması
E. Türkiye’nin NATO’ya üye olması

30. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1946 yılında, aşağıdaki uygulamalardan hangisinden vazgeçmekle Türkiye’deki demokratik hayatin gelişmesine katkı sağlamıştır?

A. Tek dereceli seçim sistemi
B. Gizli ol, açık tasnif
C. Referandum
D. Meclis Araştırması
E. İki dereceli seçim sistemi

CEVAPLARI:
1. B 2. A 3. C 4. D 5. E 6. A 7. B 8. C 9. D 10. E 11. A 12. B 13. C 14. D 15. E 16. A 17. B 18. C 19. D 20. E 21. A 22. B 23. C 24. D 25. E 26. A 27. B 28. C 29. D 30.E

2003 KPSS TARİH SORULARI

1.
I- Sakarya
II- Kütahya-Eskişehir
III- I. İnönü

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) I – II – III b) III – I – II

c) II – III – I d) II – I– III

e) III – II – I

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda fakirlere yemek veren kurumdur?

a) Han b) Medrese

c) İmaret d) Şifahane e) Kümbet

3. I. Meşrutiyetin ilanında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

I – Saray
II – Ordu
III – Aydınlar

a) Yalnız I b) Yalnız II

c) Yalnız III d) I – II

e) I – II – III

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda anıt mezar niteliğindedir?

I – Kümbet
II – Mescit
III –Medrese

a) Yalnız I b) Yalnız II

c) I – II d) II – III

e) I – III

5. Balkan paktının imzalamasını aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra gerçekleşmiştir?

a) İtalya ve Almanya’nın saldırgan
Politikaları

b) Hatay sorunu

c) II. Dünya savaşının başlaması

d) Balkan savaşlarının baş göstermesi

e) 1929 Ekonomik krizi

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar zamanında yapılmamıştır?

a) Anadoluhisarı

b) Rumelihisarı

c) Diyarbakır surları

d) Kilitbahir Kalesi

e) Kaleyi Sultaniye

7. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu dönemine ait bir eserdir?

a) Edirne Selimiye Camisi

b) Süleymaniye Camisi

c) Konya Alaattin Camisi

d) Sultan Ahmet Camisi

e) İzzet Paşa Camisi

8. Hangi alanda yapılan yenilikler birlik
sağlamak amacındadır?

I – Hukuk
II – Eğitim
III- Tarım

a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I – II e) II – III

9. Aşağıdakilerden hangisi çok partili sisteme gelmeyi engellemiştir?

I- Menemen Olayı
II- Şeyh Sait Olayı
III- Le – Niyon

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I –II – III d) II – III e) I – II

10. 1946’da

I – Bir dereceli seçim sistemi
II – İki dereceli seçim sistemi
III – Referandum

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri
Demokrasi açısından olumlu gelişmelerden değildir?

a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I – III e) I – II

11.

I- Hayvan figürleri
II – Bitki Motifleri
III – Yazı

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri Selçuklu zamanında kullanılmıştır?

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I –II d) II – III e) I – II – III

12.

I- Tanzimat Fermanı
II- Islahat Fermanı
III- Sened-i İttifak
IV- Kanun-i Esasiye

Yukarıdakilerden hangileri kişi haklarında eşitlik sağlamıştır?

a) I – II b) II – III c) I – IV d) I – II – IV e) I – III –IV

13. Aşağıdaki olaylardan hangisinden
sonra Türk Milli Mücadelesinin haklılığı kanıtlanmıştır?

a) İzmir’in İşgali
b) Ankara Antlaşması
c) Amiral Bristol Raporu
d) Londra Konferansı
e) Lozan antlaşması

14. İngiltere’nin Hatay sorununda Türkiye’yi desteklemesinin sebebi nedir?

a) Ortadoğu’daki çıkarları
b) Milletler cemiyeti üyesi olması
c) Suriye ile olan soğuk savaşları
d) Türkiye ile olan dostlukları
e) Amerika’nın baskın tutumu

15. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık verilmesi aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra gerçekleşmiştir?

a) Yunanlıların yeniden saldırıya geçmesi
b) Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
c) I. İnönü savaşı
d) II. İnönü savaşı
e) Başkomutanlık savaşı

16.
I- Demokratik ülkelerin yanında Olması
II- Kendi çıkarlarını koruması
III-Avrupa’nın geleceğini

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin Amerikanın yanında olma nedenlerindendir?

a) I b) II c) III d) I – II e) II – III

17. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta
aşağıdakilerden hangisine değinmiştir?

a) Medeni kanunun kurallarına
b) Seçme ve seçilme hakkına
c) Soyadı kanunun önemine
d) Kişi hak ve özgürlüklerine
e) Türk Devletinin Kuruluşuna

18. Avrupa devletleri aşağıdakilerden
hangisinde içişlerimize karışmamışlardır?

a) Veraset
b) Azınlıklar
c) Taht kavgaları
d) Kapitülasyonlar
e) Devlet borçları

19. 17. yüzyılda Osmanlı Medreselerinde aşağıdakilerden hangisi okutulmamıştır?

a) Fıkıh
b) Tefsir
c) Astronomi
d) Kelam
e) Hadis

20. Hangisi anayasaya laikliğin giriş
Tarihidir?

a) 1937 anayasası
b) 1924 anayasası 1928 değişikliği
c) 1924 anayasası 1937 değişikliği
d) 1982 anayasası
e) 1928 anayasası

21. 1928 yılında anayasada aşağıdaki
değişikliklerinden hangisi yapılmıştır?

a) “Devletin dini İslam’dır” kaldırılmıştır.
b) “Türkiye Cumhuriyeti laiktir”
c) “Medeni kanun değiştirildi”
d) “Soyadı kanunu çıkarıldı”
e) “Türkiye Devleti Cumhuriyet’tir.”

22.
I – Belli oranda vergi alınması
II –Mültezimlerin kendi masraflarını Katmaları
III – Ürün olsa da olmasa da vergi Alınması

Yukarıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz?

a) II- III b) II c) I-II d) I-II-III e) III

23. Aşağıdakilerden hangisi Montrö
Antlaşması ile Türkiye üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıştır?

a) Boğazlar komisyonu
b) Mandacılık
c) Kapitülasyonlar
d) Gümrük vergisi
e) Vatandaşlık hakları

24. Fethi Okyar’ın istifa etmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisini sağlamıştır?

a) Cumhuriyetin ilan edilmesi
b) Seçim yapılması
c) Çok partili sisteme geçilmesi
d) Muhalefetin oluşması
e) Laikliğe geçilmesi

25. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kendi otoritesine karşı saldırılara aldığı bir önlem değildir?

a) Meclis Hükümetine geçilmesi
b) İstiklal mahkemelerinin açılması
c) Takrir-i sükûn
d) Hıyaneti vataniye
e) Düzenli orduya geçilmesi

26. İlk kapitülasyonları kaldıran devlet hangisidir?
a) İtalya
b) İngiltere
c) Fransa
d) Amerika
e) Sovyet Rusya

27. Toplum arasında (Şeyh, hazret, hacı)
gibi unvanların kaldırılmasının nedeni nedir?

a) Ayrımcılığın kaldırılması
b) Soyadı kanunun gelmesi
c) Tanınma rahatlığı sağlanması
d) Birlik ve beraberlik sağlanması
e) Medeni kanunun uygulanması

28. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin I. İnönü savaşından sonra Yunanlıları yeniden
saldırmalarını istemelerinin sebebidir?

a) Londra konferansında TBMM hükümetinin barış önerilerini reddetmesi.
b) Çerkez Ethem ayaklanması
c) TBMM’deki iç karışıklıklar
d) İç ayaklanmalar
e) İngiliz-Yunan dostluğu
CEVAPLARI:
1.E 2.C 3.C 4.A 5.A 6.C 7.C 8.D 9.E 10.B 11.D 12.D 13.C 14.A 15.B 16.E 17.E 18.A 19.C 20.C 21.A 22.A 23.A 24.A 25.A 26.E 27.B 28.A

2004 KPPS TARİH SORULARI

1.
I. Orhun Kitabeleri
II. Manas Destanı
III. Karabalsagun Yazıtları
Yukarıdakilerden hangileri Göktürklere aittir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. II ve III

2.
I. Karamanoğulları Beyliği
II. Anadolu Selçuklu Beyliği
II. Büyük Selçuklu Devleti
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin merkezi Konya’dır?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I, II D. II, III E. I, II, III

3.
I. Toy
II. Kurultay
III. il
Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde siyasi, ekonomik, kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclistir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I, II E. I, II ve III

4.
I. Devşirme
II. İltizam
III. Müsadere
Osmanlı Devleti’nde sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı hangisi ve hangileriyle sağlanmıştır?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I, II E. II, III

5. Külliyeler genellikle aşağıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır?
A. Bimarhane B. Medrese C. Mektep D. Han E. Cami

6. Osmanlı Devletinde Tanzimat dönemine kadar kadıların vermiş oldukları hükümler gerektiğinde aşağıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve düzeltilir?
A. Padişah B. Şeyhülislam C. Kazasker D. Defterdar E. Nişancı

7. II. Meşrutiyetin ilanında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?
A. Hürriyet ve İtilaf Partisi
B. İktisat Partisi
C. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
D. Ahrar Partisi
E. İttihat ve Terakki

8. Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?
A. Abdülaziz
B. Abdülmecit
C. II. Abdülhamit
D. V. Murat
E. II. Mahmut

9. Tanzimat Fermanı’nda aşağıdakilerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemiştir?
A. Yargı sistemi
B. Vergi sistemi
C. Askerlik işleri
D. Devlet rejimi
E. Eğitim sistemi

10.
I. Hıyaneti Vataniye kanunu
II. Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun
III. Tekâlif-i Milliye emirleri (Ulusal yükümlülük) Yukarıdakilerden hangisini TBMM çıkarmıştır?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I, III E. I, II ve III

11. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir?
A. Mebuslar Meclisi
B. TBMM
C. Temsilciler Kurulu
D. Bakanlar Kurulu
E. İç İşleri Bakanlığı 5 Ağustos 1921 tarihinde kabul edilen bir yasayla Meclis, kendisine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir.

12. Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın TBMM ile Ankara Antlaşmasını yapması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A. Fransa’nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istemesi
B. TBMM’nin uluslararası ilk kez tanındığını
C. Fransa ile TBMM arasında dostluğun uzun süreceğini
D. İngiltere’nin Yunanistan’ı desteklediğini
E. İtalyanların işgal ettiği Anadolu’dan geri çekildiğini

13.
I. Batı Anadolu’da yaşayan Rumlar
II. Gümülcine ve Selanik’te Yaşayan Türkler
III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul’da yaşayan Rumlar
IV. Taselya ve Makedonya’da yaşayan Türkler
Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda nüfus değişimi dışında tutulmuştur?

A. I, II B. II, III C. III, IV D. I, II ve III E. II, III ve IV

14. Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri’nde İstanbul Hükümeti’nden Sivas Kongresi’nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir. Buna göre; Temsilciler Kurulu’nun, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur?
A. Yabancı sermayeden yararlanması
B. Malta sürgünlerinin geri getirilmesi
C. Manda ve himaye reddi
D. Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması
E. Antlaşma Devletleri ile barış için görüşme yapılması

15. Cumhuriyetçilik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A. Halkçılık B. Devletçilik
C. İnkılâpçılık
D. Milliyetçilik E. Laiklik

16. 1923 yılında 1921 anayasasında bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?
A. Başbakan’ı Cumhurbaşkanın seçmesi
B. “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır ” hükmünün çıkarılması
C. Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi
D. Bakanlar Kurulunun Başbakan tarafından oluşturulması
E. Cumhurbaşkanının bir seçim dönemi için seçilmesi

17. Halifeliğin kaldırılmasında;
I. Menemen olayı
II. Saltanatın kaldırılması
III. Cumhuriyetin ilanı Yukarıdakilerden hangisinin etkisi görülmüştür?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I, II E. II, III

18.
I. Ürün üzerinden alınması
II. Her bölgeden farklı oranda toplanması
III. Gayri Müslimlerden alınması Yukarıdakilerden hangisi aşar vergisinin özelliklerindendir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I, II E. I, II, III

19. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün satın alınması ve bütünüyle yabancı sermayeye dayanan sanayileşme modeli yeni devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemin uygulaması,
I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Laiklik
Yukarıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
A. Yalnız I B. Yalnız II
C. Yalnız III D. I, III
E. II, III

20. Devlet eliyle sanayinin kurulması “Birinci beş yıllık plan” hangi yılda uygulamaya başlandı?
A. 1931 B. 1932
C. 1934 D. 1935
E. 1936

21. Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?
A. Yurtta ve dünyada barışın
B. Bağımsızlığın
C. Ulusal egemenliğin
D. Uluslar arası ilişkilerin
E. Özerkliğin

22. Soyadı kanunuyla;
I. Sosyal
II. Siyasi
III. Ekonomik alanlarından hangisinde kolaylık sağlar?
A. Yalnız I B. Yalnız II
C. Yalnız III D. I-II
E. I, II, III

23. Türkiye Cumhuriyetinde
I. Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
II. Miladi takvimin kabulü
III. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
Gelişmelerinden hangisinde uluslararası resmi ilişkilere uyum sağlama amacı vardır?
A. Yalnız I B. Yalnız II
C. Yalnız III D. I,II
E. II, III

24. Türkiye’de
I. 1923 yılında seçmen olabilmek için uygulanmış olan vergi verme şartının kaldırılması
II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması
III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Gelişmelerinden hangilerinde yönetime katılmak amacının olduğu savunulabilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. II, III
E. I,II, III

25. Fransa Suriye’deki manda yönetimini kaldırarak burada bağımsızlığı öngören bir antlaşma yapmıştır. Bu durum Aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A. Musul sorunu
B. Hatay sorunu
C. Boğazlar sorunu
D. Borçlar sorunu
E. Yabancı okullar sorunu

26.
I. Savaşın tüm dengeleri alt üst etmesi
II. Balkan Antantının aynı yörede bulunan devletlerarasında yapılmış olması
III. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi
Balkan Antantının II. Dünya Savaşı’nda işlevini yitirmesinde, yukarıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A. Yalnız I B. Yalnız II
C. Yalnız III D. I, III
E. II, III

27. Türkiye ile Yunanistan arasında
I. Nüfus değişimi
II. Tazminat
III. Ege adalarının silahsızlandırılması
Konularından hangisi Lozan antlaşmasından sonra bir sorun olarak devam etmiştir?
A. Yalnız I B. Yalnız II
C. Yalnız III D. I, III
E. II, III

28.
I. Köy enstitüsü
I. Halk evleri
III. Millet Mektepleri
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur?
A. Yalnız I B. Yalnız II
C. Yalnız III D. I, II
E. I, III

29. Türkiye 1932 yılında aşağıdakilerden hangisine üye olmuştur?

A. Birleşmiş Milletler
B. Milletler Cemiyeti
C. Lahey Adalet Divanı
D. Balkan Antantı
E. Sadabat Paktı

30. Misak-ı Milli’de alınan “Türkiye’deki azınlıklara komşu memleketlerdeki Türklere verilen haklar kadar hak verilecektir” kararı ile ne yapılmak istenmiştir?
A) Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır
B) İtilaf devletleri ile iyi ilişkiler kurulmak istenmiştir
C) Azınlıklara daha çok hak verilmiştir.
D) Azınlıkların göç etmesi istenmiştir.
E) Yabancı memleketlerdeki Türklerin yönetime katılması amaçlanmıştır.

CEVAPLARI:
1.A 2.C 3.D 4.A 5.E 6.C 7.E 8.A 9.D 10.E 11.B 12.A 13.B 14.C 15.A 16.B
17.E 18.D 19.C 20.B 21.C 22.A 23.D 24.E 25.B 26.A 27.D 28.E 29.B 30.A

2006 KPSS / 1 TARİH SORULARI

1. Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgüdür?

A) Soğd B) Kiril C) Orhon D) Latin E) Sanskrit

2.
I. Çini
II. Taş
III. Ahşap

Anadolu Selçukluları mimari yapıların iç ve dış süslemelerinde yukarıdakilerden hangilerini kullanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

3. Batman yakınındaki Hasankeyf’te aşağıdakilerden hangisine ait eserler bulunmaktadır?

A) Artukoğulları
B) Germiyanoğulları
C) Karamanoğulları
D) Candaroğulları
E) Aydınoğulları

4. Osmanlı Devleti’nde, aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerinden yüksektedir?

A) Nişancı B) Defterdar C) Kazasker D) Sadrazam E) Reisülküttap

5. Osmanlı Devleti’nde, 18. yüzyılda Avrupa’dan getirilen uzmanlardan yararlanılarak askeri alanda ıslahat yapılması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Avrupa’dan ilk kez borç para alındığını
B) Avrupa’yla ekonomik ilişkilerin iyi olduğunu
C) Avrupa’nın teknik alandaki üstünlüğünün kabul edildiğini
D) Müslüman olmayanlara tanınan hakların genişletildiğini
E) Saltanat sisteminde değişiklik yapıldığını

6. Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kılıç Ali Reis
B) Piri Reis
C) Murat Reis
D) Seydi Ali Reis
E) Barbaros Hayrettin

7. Osmanlı Devleti’nde, devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir?

A) II. Mahmut
B) III. Selim
C) Abdülmecit
D) I. Abdülhamit
E) IV. Murat

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat Dönemi’nde görülen gelişmelerden biridir?

A) İlk Osmanlı matbaasının açılması
B) Müslüman olmayanların askerlik yapabilmesi
C) İlk resmi gazetenin çıkarılması
D) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
E) Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması

9. Mustafa Kemal’in komutanlığını yaptığı,
I. Derne,
II. Anafartalar,
III. Conkbayırı

savaşlarından hangilerinin kazanılması İstanbul’un işgalini önlemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesiyle ilgili kararlar Sivas Kongresi’nde alınmıştır?

A) Batı Cephesi’nin ikiye ayrılması
B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulması
C) Temsilciler Kurulu merkezinin Ankara’ya taşınması
D) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
E) Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması

11. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanmasında,

I. Sivas Kongresi kararları,
II. Erzurum Kongresi kararları,
III. TBMM’nin açılması

gelişmelerinden hangilerinin hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

12. Amasya Görüşmelerine katılan Salih Paşa’nın alınan kararların resmi nitelikte olmadığını Temsilciler Kurulu’na söylemesi, kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Tutuklanmaktan korktuğunu
B) Alınan kararlarda etkili olduğunu
C) Görüşmelere hükümetten gizli katıldığını
D) Anadolu’daki ulusal harekete katılacağı
E) Kararları, hükümetinin kabul etmemesinden endişe duyduğunu

13. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda çıkan ayaklanmalardan biri değildir?

A) Menemen Ayaklanması
B) Delibaş Mehmet Ayaklanması
C) Çopur Musa Ayaklanması
D) Şeyh Recep Ayaklanması
E) Cemil Çeto Ayaklanması

14. Kurtuluş Savaşı’nda,

I. Güney Cephesi’nin kapanması,
II. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması,
III. Londra Konferansı’nın toplanması

gelişmelerinden hangileri Ankara Antlaşması’nın sonuçları arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

15. 13 Ekim 1921 tarihinde yapılan Kars Antlaşması’nda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Gümrü Antlaşması
B) Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya Savaşı
C) Başkomutanlık Meydan Savaşı
D) Moskova Antlaşması
E) Kafkas cumhuriyetlerinin Sovyet Rusya’ya bağlı olması

16.
I. Yabancı şirketler tarafından çalıştırılan bazı demiryollarının devletleştirilmesi
II. Türk karasularında gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olması
III. Kooperatifleşmenin yurt çapında yaygınlaştırılması

Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde ulusallaştırma amacı vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

17. Şapka İnkılâbı,
I. toplumda kadın-erkek eşitliğini sağlamak,
II. topluma çağdaş görünüm kazandırmak,
III. resmi işlemlerin takibini kolaylaştırmak

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

18.
I. Kadınlara oy hakkının verilmesi
II. Toplumsal ayrıcalık ifade eden unvanların
Kaldırılması
III. Tek kadınla evlilik esasının getirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun’un kapsamındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

19. Şeyh Sait Ayaklanması’ndan sonra,

I. Firariler,
II. Takrir-i Sükûn,
III. Başkomutanlık

kanunlarından hangileriyle hükümete, Cumhuriyet rejimini yerleştirmek amacıyla, gerekli önlemleri alması için özel yetki verilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

20. Batılı devletlerle ticaretin kolaylaşmasında,

I. arşın ve endaze yerine metrenin kullanılması,
II. hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması,
III. herkesin resmi bir soyadının olması
konularından hangileriyle ilgili kanunların çıkarılmasının etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

21.
I. Halkevlerinin kurulması
II. Köy Enstitülerinin açılması
III. Millet Mekteplerinin açılması
uygulamalarından hangileri, halkın kültürel gelişmesini sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

22.
I. Misak-ı Milli
II. Mudanya Ateşkes Anlaşması
III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği)

Yukarıdakilerin hangilerinde yabancı okulların bağımsız kurumlar gibi hareket etmesini önlemeyi amaçlayan hükümler vardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

23. Türkçede yazı dili ile konuşma dili arasındaki uyumsuzluk,

I. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması,
II. Harf İnkılâbı’nın yapılması,
III. medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangileriyle giderilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

24.

I. Devletçilik ilkesinin uygulanması
II. İzmir’de İktisat Kongresi’nin toplanması
III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

Türkiye Cumhuriyeti’nde özel girişimde sermaye birikiminin ve gerekli kadronun yeterli olmamasının yukarıdakilerden hangilerini gerekli hale getirdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

25.

I. Boğazlar sorunu
II. Borçlar sorunu
III. Nüfus değişimi (mübadele)

Yukarıdakilerden hangilerine Atatürk döneminde çözüm getirilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

26.

I. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
II. Âşar Vergisi’nin kaldırılması
III. Ziraat Bankası’ndan kredi verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, tarım kesimini rahatlatma ve üretimi artırma amacıyla doğrudan ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

27. Musul, 1926 yılında aşağıdakilerin hangisiyle Irak’a bırakılmıştır?

A) Ankara Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Anlaşması
D) Misak-ı Milli
E) Mondros Ateşkes Anlaşması

28.

I. Halk Partisi
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
III. Serbest Cumhuriyet Partisi

Atatürk döneminde, yukarıdakilerden hangileri muhalefet partisi olarak kurulmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

29. Afganistan, İran, Türkiye ve Irak devletleri Sadabat Paktı’nı kurmuştur.

Bu paktın kurulmasında,
I. uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözülmesi,
II. katılımcı devletlerin bağımsız ve egemen olduklarını vurgulama,
III. Irak’ta Arap milliyetçiliğinin güçlenmesini engelleme

isteklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

30. Türkiye’nin Boğazların güvenliğini sağlamak gereksinimiyle Milletler Cemiyeti’ne başvurmasına, aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını tehdit eden eylemleri neden olmuştur?

A) Fransa B) Almanya C) Sovyet Rusya D) İngiltere E) İspanya

CEVAPLARI:

1. C 2. E 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. E 10. B 11. D 12. E 13. A 14. D 15. C
16. D 17. B 18. C 19. B 20. D 21. E 22. C 23. B 24. A 25. E 26. D 27. A 28. E 29.D 30. B

2006 KPSS/2-ÖL – TARİH SORULARI

1. Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi uğraşları arasına girmiştir?

A) Heykel B) Mimarlık C) Müzik D) Ticaret E) Resim

2. Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde kervansaray mimarisi yoktur?

A) Karahanlılar B) Gazneliler C) Büyük Selçuklular D) Anadolu Selçukluları
E) Göktürkler
3. Sultan İkinci Kılıç Arslan Döneminde, Anadolu Selçukluları’nda ekonomik durum yüksek düzeye ulaşmıştır.

Bu dönemde görülen,

I. imar çalışmalarının fazla olması,
II. surlar içinde birer kaleden ibaret olan kasabaların büyümesi,
III. loncalar tarzındaki Ahilik teşkilatının Müslüman olmayanlara kapalı olması

durumlarından hangileri ekonomideki bu başarının kanıtları arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

4. Osmanlı ülkesinde, tımar sisteminin aşağıdakilerden hangisinin düzenli biçimde yürütülmesinde doğrudan etkili olduğu savunulamaz?

A) Güvenlik B) Maliye C) Ticaret D) Askerlik E) Tarım

5. XVII. yüzyılda,

I. şehzadelerin taşrada sancak beyliği yapmalarının yasaklanması,
II. padişahlığın, hanedanın reşit olan en yaşlı
erkeğine geçmesi usulünün kabul edilmesi,
III. kimi padişahların tahttan indirilmesi

uygulamalarından hangilerinin Osmanlı Devleti’ni siyasi yönden olumsuz etkilediği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

6. Osmanlı İmparatorluğu’nda devşirme yöntemiyle toplanan çocuklardan, saraya alınanlar aşağıdakilerin hangisinde eğitilmiştir?

A) Sıbyan mektepleri
B) Enderun
C) Hendeshane
D) Yabancı okullar
E) Azınlık okulları

7. Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik durumunun bozulmasının nedenlerinden biri değildir?
A) İç ayaklanmaların çıkması
B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
C) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
D) Savaşların yüklü harcamalar gerektirmesi
E) Tarımdaki ağır vergilerin köylünün toprağı
bırakıp kente göç etmesine neden olması

8. Aşağıdakilerden hangisinin ilanıyla Meclis-i Mebusan’da Hıristiyan halkın temsil edilmesi sağlanmış ve böylece Avrupalıların Hıristiyanları koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması önlenmek istenmiştir?

A) Sened-i İttifak
B) Kanun-i Esasi
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
E) Halepa Fermanı

9. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması
B) İmparatorluğun parçalanmasının ve çökmesinin önlenmeye çalışılması
C) Halk hareketlerinin bir sonucu olması
D) Batı’daki kurumların bazılarının örnek alınması
E) Eski ile yeninin her alanda ortaklaşa ve karışım halinde bulunması

10. Avrupa devletleri, XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunmasını isterken, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’daki topraklarının paylaşılması politikasını gütmüşlerdir.

Avrupa devletlerinin politikasında aynı yüzyıl içinde meydana gelen bu değişiklik, aşağıdakilerden hangisine kanıt sayılabilir?

A) Osmanlı İmparatorluğu’nun giderek zayıfladığına
B) Osmanlı İmparatorluğu’nun bağımsızlığını yitirdiğine
C) Osmanlı İmparatorluğu’nun bir Avrupa devleti sayıldığına
D) Osmanlı İmparatorluğu’nda batılılaşma hareketlerinin önem kazandığına
E) Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da henüz toprak kaybetmediğine

11. Aşağıdakilerin hangisinde Çanakkale Savaşları’nın etkisi olduğu savunulabilir?

A) Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine girmesi
B) Mustafa Kemal’in ulusal boyutta üne kavuşması
C) Rusya’nın I. Dünya Savaşı’na girmesi
D) Osmanlı İmparatorluğu’nun Makedonya’yı kaybetmesi
E) İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesi

12.
I. Doktor Esat Işık
II. Amiral Bristol
III. General Harbord

Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdakilerden hangilerinin yaptıkları araştırmalarla Doğu Anadolu’da Ermenilerin çoğunlukta olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

13.
I. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliğinin her türlü tehlikeden uzak tutulması
II. Azınlık haklarının, komşu ülkelerdeki Müslüman halkların haklarının korunması şartıyla kabul edilmesi ve sağlanması
III. Kapitülasyonların reddedilmesi

Misak-ı Milli’yle ilan edilen yukarıdaki kararlardan hangileri uluslararası ilişkilerde eşitliğin temel alındığını gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

14. Amasya Genelgesi’nde,
I. ümmet anlayışından ulus anlayışına geçilmesi,
II. Mebuslar Meclisi’nin kapanmasından sonra TBMM’nin açılması,
III. tek partili yönetimden çok partili yönetime geçilmesi

gelişmelerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

15. Hıyanet-i Vataniye Kanunu aşağıdakilerden hangisi için çıkartılmıştır?

A) Seçimlerin yapılması
B) TBMM’nin varlığının korunması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Düzenli ordunun kurulması
E) Osmanlı hanedanının yurt dışına gönderilmesi

16. Moskova Antlaşması’nda yer alan; “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir senedi diğerinin de tanımaması” maddesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Tarafların geçmişte çok savaştıklarını
B) Tarafların düşmanlarının aynı olduğunu
C) Tarafların siyasal rejimlerinin aynı olduğunu
D) Sovyet Rusya’nın Anadolu harekâtına ekonomik yönden destek verdiğini
E) Tarafların siyasi alanda birlikte hareket ettiklerini

17. Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesinde,

I. Anlaşma Devletleri’nin, 22 Mart 1922 tarihinde Türk ve Yunan devletlerine ateşkes önerisinde bulunması,
II. Sovyet Rusya’nın aracılığıyla Kafkas Cumhuriyetleri’yle Kars Antlaşması’nın imzalanması,
III. İkinci İnönü Zaferi’nin kazanılması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi, Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biridir?

A) TBMM’nin yetkilerini bir süre için Mustafa
Kemal’e vermesi
B) İstiklal mahkemelerinin kurulması
C) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
D) Çerkez Ethem Ayaklanması’nın bastırılması
E) Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yakınlaşmanın başlaması

19. Aşağıdakilerden hangisinin geleceği, Lozan Antlaşması’yla belirlenmemiştir?

A) İmroz B) Musul C) On İki Ada D) Karaağaç E) Bozcaada

20. Atatürk, “Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla uyum içinde yürümekle beraber Türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktadır.” demiştir.

Atatürk’ün bu ifadesiyle Türk milliyetçiliğinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurguladığı savunulamaz?
A) Kültürel değerleri koruma
B) Çağdaşlığı temel alma
C) Dünya barışına katkıyı ilke edinme
D) Uluslararası ilişkilere önem verme
E) Bağımsızlık hareketlerine örnek olma

21. Şeyhülislamlık aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A) Cumhuriyetin ilanı
B) Atatürk ilkelerinin Anayasa’da yer alması
C) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması
D) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı’nın kurulması
E) 1921 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi

22.
I. Mecelle’nin yürürlükten kaldırılması
II. Medreselerin kapatılması
III. Uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangilerinin laiklik ilkesiyle ilgili uygulamalar arasında olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

23. Aşağıdakilerden hangisi en önce gerçekleşmiştir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Şapka İnkılâbı’nın yapılması
C) Türk Dil Kurumu’nun açılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
E) Tekke ve türbelerin kapatılması

24. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la kadınlar,

I. mirastan yararlanmada erkeklerle eşit olma,
II. evlendikten sonra kendi soyadını kullanma,
III. mahkemelerde tanıklık yapmada erkeklerle eşit olma

konularından hangileriyle ilgili haklar kazanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

25.
I. Yabancı okulların denetim altına alınması
II. Medreselerin kapatılması
III. İstanbul Üniversitesi’nin kurulması

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesiyle, farklı programlarla eğitim yapılması ve ikiliğe yol açılması önlenmeye çalışılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

26. Türkiye Cumhuriyeti’nde kısa zamanda köylü, işçi, esnaf, genç, yaşlı, her kesimden vatandaşın okuryazar duruma gelmesinde,

I. millet mekteplerinin açılması,
II. Harf İnkılâbı’nın yapılması,
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

27.
I. İnkılâpların yapılması
II. Siyasal partilerin kurulması
III. Anayasal düzenin kökleşmesi

Halifeliğin kaldırılmasıyla yukarıdakilerden hangileri kolaylaşmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

28. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın programında yer alan konulardan biri değildir?

A) Kadınlara siyasi haklar verilmesi
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun tümüyle uygulanması
C) Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik esaslarına bağlılığın belirtilmesi
D) Seçimlerin tek dereceli olması
E) Ekonomide devletçiliğin uygulanması

29.
I. Azınlık okullarının açılması
II. Resim ve Heykel Müzesi’nin açılması
III. İş Bankası’nın kurulması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Dönemine aittir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

30. Köylüler için çok ağır mali yük olan ve ürün üzerinden peşin olarak alınan âşar vergisinin kaldırılması,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

31. Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurmuş ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip olduğu tezini savunmuştur.

Yalnız bu bilgiye dayanarak Atatürk’ün,
I. tarihte ilk devletin Türkler tarafından kurulduğu,
II. Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıkarılması gerektiği,
III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapacak uzmanlara gereksinim olduğu

görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

32. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. tek partili seçim sisteminden çok partili seçim sistemine geçilmesi,
II. iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli
seçim sistemine geçilmesi,
III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

gelişmelerinden hangileriyle halkın, milletvekili seçimlerine doğrudan katılması amaçlanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

33.
I. Devlet kurumlarına pahalı da olsa yerli sanayi
ürünlerini almak zorunluluğu getirilmesi
II. Yabancı şirketlerin sanayi tesisleri kurmalarına
kısıtlamalar getirilmesi
III. Gerektiğinde yerli kuruluşlara üretecekleri malların değerine göre prim verilmesi

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nda öngörülen yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin, ulusal sermayeyi koruma amaçlı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

34. Atatürk Döneminde,
I. hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması,
II. toplumda ayrıcalık ifade eden sanların kaldırılması,
III. tarım kredi kooperatiflerinin kurulması

İnkılâplarından hangilerinin uluslararası siyasi ve ticari ilişkilerde çıkan zorlukları gidermek amacıyla yapıldığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

35. Atatürk Nutuk’ta hangi yıllar arasındaki olayları anlatmıştır?

A) 1919–1923 B)1919–1927 C) 1919–1930 D) 1919–1937 E) 1919–1938

36. Atatürk’ün doğumunun 100. yılının tüm ülkelerde kutlanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) UNESCO B) AB C) İLO D) NATO E) FAO

37.
I. Sadabat Paktı’nın kurulması
II. Türkiye’nin Boğazların Türk egemenliğine geçmesi için uluslararası girişimlerde bulunması
III. Musul sorununun ortaya çıkması

olaylarından hangileri İtalya’nın Orta Doğu’da yarattığı tedirginliğin sonucudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
CEVAPLARI:
1. B 2. E 3. D 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. B 12. C 13. E 14. A 15. B
16. E 17. C 18. A 19. B 20. E 21. C 22. D 23. A 24. C 25. D 26. C 27. D 28. E 29. D
30. A 31. D 32. B 33. E 34. A 35. B 36. A 37. D

2006 KPSS / 2 / O Ö. TARİH SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir?

A) Yerleşik hayata geçmeleri
B) İlk devletlerini Orta Asya’da kurmaları
C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları yaşantılarına yansıtmaları
D) Boylar halinde birlikte yaşamaları
E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini korumaları

2. Selçuklularda erkek hanedan üyelerinin, yanlarına bilgili devlet görevlileri verilerek eyalet veya vilayetlere yönetici olarak gönderilmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Devlet yönetiminde deneyim kazanılmasına önem verildiğinin
B) Yönetim birimlerinin sayıca az olduğunun
C) Askerliğe önem verildiğinin
D) Merkezi otoritenin korunmak istendiğinin
E) Yerleşik hayata geçişin hızlandırılmak istendiğinin

3. İkta nedir?
A) Selçuklularda eyaletlerdeki valilerin askerleri
B) Selçuklularda toprakların vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılması
C) Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen kurallar
D) Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi
E) Türk İslam sanatında bir tür

4. Aşağıdakilerden hangisi “padişah imzası” anlamındadır?

A) Fetva B) Tuğ C) Ferman D) Tuğra E) Saliyane

5. Osmanlılarda I. Ahmet’ten itibaren padişahlığın hanedanın en yaşlı üyesine geçmesi usulünün uygulanmasına başlanmasında güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanat sistemini devam ettirmek
B) Taht kavgalarını önlemek
C) Padişahın yetkilerini sınırlamak
D) Halk ile saray ilişkilerini kolaylaştırmak
E) Eyalet yöneticilerinin sayısını artırmak

6. Osmanlı Devleti’nde,
I. tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimselere devletçe tohum, hayvan ve para yardımı yapılması,
II. toprağını arka arkaya üç yıl ekmeyerek boş bırakan köylünün toprağının elinden alınıp bir başkasına verilmesi,
III. köylünün, toprağını değil, toprağı işleme hakkını çocuklarına miras olarak bırakabilmesi

uygulamalarından hangileri, toprağın kullanımının köylüye, çıplak mülkiyetinin devlete ait olduğunu gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

7. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği saray aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldız Sarayı
B) Dolmabahçe Sarayı
C) Beylerbeyi Sarayı
D) Çırağan Sarayı
E) Topkapı Sarayı

8. Aşağıdakilerden hangisiyle, ayanlar padişaha bağlı kalacakları ve merkezi otoriteyi korumaya yardımcı olacakları sözünü vermişlerdir?

A) Meşrutiyetin ilan edilmesi
B) Senet-i İttifak’ın ilan edilmesi
C) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
D) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
E) Veraset sisteminde değişiklik yapılması

9. Osmanlı pazarları XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa mallarının istilasına uğramış ve giderek Osmanlı Devleti ham madde satan, yapılmış mal alan bir ülke haline gelmiştir.

Ekonomide görülen bu durum,
I. iş bulma olanağı,
II. yerli sanayi,
III. yabancı sermeye

etkenlerinden hangilerini olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

10. Osmanlı Devleti’nde Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayılması
B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez toprak kaybetmesi
C) Osmanlı Devleti’nin yalnız kalma siyasetinden vazgeçerek ittifaklara girmesi
D) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemez duruma gelmesi
E) Yeniçeri teşkilatının kaldırılması

11.
I. Mondros Mütarekesi’nin imzalanması
II. Rusya’da çarlık yönetiminin yıkılması
III. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı Çıkması

Yukarıdakilerden hangilerinin Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında önemli rolü olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
12. Kurtuluş Savaşı’nda, aşağıdaki devlelerden hangisi, Anadolu’da işgal gücü bulundurmamıştır?

A) İtalya B) Yunanistan C) ABD D) İngiltere E) Fransa

13.
I. TBMM’nin açılması
II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi
III. Amasya Protokolleri’nin imzalanması

Yukarıdakilerden hangileri son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Misak-ı Milli’nin ilan edilmesinden sonra ortaya çıkan gelişmeler arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

14. Kurtuluş Savaşı Döneminde özellikle Anadolu’da bir Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını önlemek amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakya-Paşaeli Haklarını Savunma Cemiyeti
B) İzmir Osmanlı Haklarını Koruma Cemiyeti
C) Trabzon Milli Hakları Koruma Cemiyeti
D) Adana ve Çevresi Haklarını Koruma Cemiyeti
E) Doğu Anadolu Haklarını Koruma Cemiyeti

15. Amasya Genelgesi’nde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul Hükümeti’nin sorumluluğunu yerine getiremediği ve ulusu yok olmuş duruma düşürdüğü belirtilmiştir.

Bu sözlerin Kurtuluş Savaşı hakkında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verdiği savunulabilir?

A) Süresi B) Nedeni C) Programı D) Kadrosu E) Sonucu

16.
I. Kongre başkanının danışmanları
II. Kongreye katılan üyeler
III. Temsilciler Kurulu

Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararları kongre adına yukarıdakilerden hangileri yürütmüştür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

17. Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisinin Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olduğu savunulamaz?

A) Fransa’nın TBMM Hükümeti’yle antlaşma yapması
B) Fransız kamuoyunun ve Fransız yazarların Türk bağımsızlık savaşına olumlu bakması
C) İtalya’nın Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmesi
D) Fransa’nın dış komisyon başkanı FranklenBouillon’u Ankara’ya Türk-Fransız dostluk ilişkisi için göndermesi
E) TBMM Hükümeti’ne karşı Anadolu’da ayaklanmalar çıkması

18. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

A) Sovyetler Birliği’nin Misak-ı Milli’yi kabul etmesi
B) Yunanistan’ın saldırı gücünü yitirerek savunmaya geçmesi
C) Londra Konferansı’nın toplanması
D) TBMM’nin Mustafa Kemal’i başkomutan seçmesi
E) Ulusal yükümlülüklerin açıklanması

19. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın kapsamındadır?

A) Batı sınırının çizilmesi
B) Musul’un Irak’a bırakılması
C) Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması
D) Türkiye-Ermenistan sınırının belirlenmesi
E) Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması

20. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ordularının Eskişehir cephesinde taarruza başladığı, Türk ordusunun çekildiği en buhranlı günlerde, “Maarif Kongresi”nin toplanması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Askeri zafer beklentisinin azaldığını
B) Eğitim ve öğretimle ilgili daha önceden yapılan çalışmalardan yararlanılmak istendiğini
C) Askeri zaferlerin yapılacak inkılâpları çabuklaştırdığını
D) Eğitim ve öğretime çok önem verildiğini
E) Maarif Kongresi’nin yapılmasının daha önceden kararlaştırıldığını

21. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinin bağımsız devlet anlayışının bir gereği olduğu savunulabilir?

A) Kabotaj Kanunu
B) Şapka İnkılâbı
C) Harf İnkılâbı
D) Saltanatın kaldırılması
E) Halifeliğin kaldırılması

22. Türkiye Cumhuriyeti’nde devletçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?

A) Ekonomide özel sektöre yer verme
B) Ulusal çıkarları koruma
C) Mal edinme
D) Fırsat eşitliği
E) Sınırsız ekonomik rekabet

23. Anlaşma Devletleri’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’yle birlikte İstanbul Hükümeti’ni de Lozan Konferansı’na davet etmesi aşağıdakilerden hangisini çabuklaştırmıştır?

A) Halifeliğin kaldırılmasını
B) Saltanatın kaldırılmasını
C) Ankara’nın başkent yapılmasını
D) Milletvekillerinin görev süresinin uzatılmasını
E) 1876 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılmasını

24. Cumhuriyet Döneminde Arap alfabesinden vazgeçilmesinin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulamaz?

A) Okuryazar sayısını artırma
B) Batı dillerinden tercümeler yapma
C) Arşivlerdeki eserleri değerlendirme
D) Kitap okuma hevesini artırma
E) Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı kaldırma

25. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemindeki gelişmeler arasında değildir?

A) Hukuk sistemi uygulamalarında birlik sağlanması
B) Köylüden verginin ürün üzerinden alınması
C) Milletvekillerinin yemin şeklinin değişmesi
D) Nüfus sayımında kadınların da sayılması
E) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

26.

I. Yabancı okullarda Türk öğrencilerin de okuyabilmesi
II. Yabancı okullarda Türk dili, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması
III. Yabancı okulların, Türk kanunlarına ve bağlı oldukları tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorunda olması

Türkiye’deki yabancı okullarla ilgili yukarıdaki
uygulamalardan hangilerinin, ulusal değerleri koruma amaçlı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

27.
I. Şeyh Sait Ayaklanması
II. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
III. Çerkez Ethem Ayaklanması

Yukarıdakilerden hangileri laik devlet anlayışına tepkidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

28.
I. Soyadı Kanunu
II. Öğretim Birliği Kanunu
III. Seçim Kanunu
Atatürk Döneminde yukarıdakilerin hangilerinde değişiklik yapılmasının, toplumda kadın-erkek eşitliğini sağlamada katkısı olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

29.

I. Eşitlik
II. Ayrıcalık
III. Sınıf kavgası

Halkçılık ilkesi yukarıdakilerden hangilerine karşıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

30.

I. Türkiye Devleti’nin cumhuriyet olduğunun belirtilmesi
II. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
III. Laiklik ilkesi

Yukarıdakilerden hangileri, 1937 yılında anayasada ilk kez yer almıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

31.
I. Menemen Olayı’nın çıkması
II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
III. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması
gelişmelerinden hangilerinin, Türkiye’nin demokratik hayata geçişinin gecikmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

32. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde de varlığını sürdürmektedir?

A) Sadabat Paktı
B) Kuzey Atlantik Paktı
C) Balkan Paktı
D) Kellog Paktı
E) Varşova Paktı

33. Lozan Barış Antlaşması’yla Boğazların iki yanında askersiz bir bölge oluşturulmuştur. Montrö Sözleşmesi’yle ise Türkiye’nin bu bölgede asker bulundurması ve bölgenin düşman saldırısına karşı koyabilecek duruma getirilmesi kabul edilmiştir.

Yalnız bu bilgiye dayanarak
I. Boğazlar Türk egemenliğine geçmiştir.
II. Boğazlardan geçiş için sınırlamalar kaldırılmıştır.
III. Türkiye’nin sınır komşularında değişiklik olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

34.
I. Devlet eliyle temel sanayinin kurulması
II. İlk özel bankanın kurulması
III. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na Üye olması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

35.
I. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
III. Halk Fırkası

Yukarıdaki siyasal partilerden hangileri Atatürk Döneminde kurulmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

36. Yabancılara verilen ekonomik ve siyasi ayrıcalıkların kaldırılmasının,

I. ulusçuluk,
II. devletçilik,
III. laiklik
ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

37. Türk Tarih Kurumu’nun Anadolu’nun eski tarihini araştırmaya yönelik çalışmalarıyla,
I. arkeoloji,
II. müzecilik,
III. etnografya
alanlarından hangilerinde gelişme sağlandığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

cEVAPLARI:

1.E 2.A 3.B 4.B 5.B 6.E 7.E 8.B 9.C 10.D 11.A 12.C 13.D 14.C 15.B 16.C 17.E 18.B 19.A 20.D 21.A 22.E 23.B 24.C 25.B 26.E 27.A 28.E 29.E 30.C 31.A 32.B
33.A 34.D 35.D 36.D 37.E

2007 KPSS / 1 TARİH SORULARI

1. İslamiyet’ten önce Türklerin,
I. tarımda sulama kanalları yapma,
II. halı–kilim dokumacılığı yapma,
III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme
uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

2. İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıda-kilerden hangisidir?
A) İltizam B) Dirlik C) Vakıf D) Devşirme E) Saliyane

3.
I. Samanoğulları
II. Karamanoğulları
III. Büyük Selçuklular
Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmî dili Türkçeydi?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şairidir?
A) Nev’i B) Nef’i C) Baki
D) Fuzuli E) Nedim

5.
I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi
II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması
III. Divanıhümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması
Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı’nın özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya taşınan değerli madenlerin Avrupa’dan Osmanlı ülkesine girmesi
B) Osmanlı parasının değer kaybetmesi
C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmelere yabancı kalması
D) Osmanlı ülkesinde fiyat artışlarının olması
E) Osmanlı ülkesinden geçen ticaret yollarının öne-mini kaybetmesi

7. Osmanlı Devleti’nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döneminde başlamıştır?

A) II. Mehmet B) III. Selim C) III. Murat D) III. Ahmet E) IV. Murat

8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan biridir?
A) Azınlıkları yönetime katarak ülkenin parçalanmasının önlenmesi
B) Veraset sistemini değiştirerek tahta geçmek için bazı kuralların konulması
C) Osmanlı hanedanının üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi
D) Avrupa devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılması
E) II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi

9. Osmanlı İmparatorluğu Makedonya’yı aşağıdaki-erden hangisinin sonucunda kaybetmiştir?
A) I. Dünya Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) Kurtuluş Savaşı
E) 1877–78 Osmanlı Rus Savaşı

10. Erzurum Kongresi’nde “Azınlıklara, siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir.” kararı alınmıştır.
Bu karar aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir?
A) Her türlü işgal ve ayrıcalıklara
B) Azınlıkların İstanbul’da kalmasına
C) Azınlıkların kendi kültürlerini korumalarına
D) Patrikhanenin Rumların dinî temsilcisi olmasına
E) Türkiye içindeki Müslüman olmayan azınlıkların Türk tebaası sayılmasına

11. Sivas Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır?
A) Ali Fuat Cebesoy’un Umum Kuvayı milliye Komu-tanlığına atanması
B) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
C) Erzurum Kongresi’ne katılan delegelerin Sivas Kongresi’ne de katılması
D) Manda yönetiminin kabul edilmesi önerisi
E) İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa’yla Amasya’da görüşülmesi

12. Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu aşağıdaki konuların hangisin-de anlaşmaya varamamıştır?
A) Ali Rıza Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi
B) Mebuslar Meclisinin toplanacağı yerin belirlenmesi
C) Barışın en kısa zamanda sağlanması
D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti-nin hukuki bir kuruluş olarak kabul edilmesi
E) Seçimlerin en kısa sürede yapılması

13. TBMM’nin açılmasından sonra,
I. Mecliste gruplaşmaların oluşmaya başlaması,
II. Kuvayı milliye birliklerinin ihtiyaçlarının Milli Savunma Bakanlığınca karşılanması,
III. Batı ve Güney cephelerinin Genelkurmay Baş-kanlığına bağlanması
gelişmelerinden hangileri, askerî gücün belli bir otoriteye bağlı olmasının gerekliliği görüşünün uygulandığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

14. Anlaşma Devletleri Londra’da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan, TBMM Hükümetini ise İstanbul Hükümeti aracılığıyla davet etmiş; Sadrazam Tevfik Paşa da durumu Ankara’ya bildirip delegelerin saptanmasını istemiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak Anlaşma Devletlerinin,
I. TBMM Hükümetinin dolaylı olarak konferansa davet edilmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığının korunması,
III. Türk tarafının yalnız TBMM Hükümeti tarafından temsil edilmesi
konularından hangilerine karşı oldukları söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

15. Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın, Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıda-kilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) TBMM Hükümetinin askerî ve siyasi alanda başarılı sonuçlar alması
B) Mudanya Anlaşması’nın imzalanması
C) Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması

16. Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan ve Ermenistan hükümetleriyle yapılan Kars Antlaşması aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A) Sakarya Savaşı’nın kazanılması
B) Kafkas sınırının kesinleşmesi
C) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin (Ulusal Yükümlülükler) çıkarılması
D) TBMM’nin üç ay için yetkilerini Mustafa Kemal’e devretmesi
E) Ermenistan’la Gümrü Antlaşması’nın yapılması

17. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz?
A) Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına ters olması
B) İstanbul Hükümeti’nin de Lozan görüşmelerine davet edilmesi
C) Cumhuriyet ilan edilerek, yeni rejimin belirlenmiş olması
D) Padişahın, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olması
E) Bir ülkede iki idarenin bulunmasının ulusal çıkarlara ters olması

18.
I. Azınlık okulları
II. Millet mektepleri
III. Yabancı okullar
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Döneminde olmayıp Atatürk Döneminde ilk kez açılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

19. 9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyilme-sine dair kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla,
I. dışa bağımlılığın azaltılması,
II. yerli üretimin desteklenmesi,
III. sanayileşmenin çabuklaştırılması
durumlarından hangilerine az da olsa katkı sağlandığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

20.
• Menemen Olayı’nın bastırılması,
• Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılması
gelişmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Laiklik D) Milliyetçilik E) Devletçilik

21. Türkiye’de 1928’den sonra kitap sayısının artma-sının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangi-sidir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Yabancı okul açılmasının izne bağlı olması
C) Türk dilinden yabancı kelimelerin çıkarılması
D) Laikliğe aykırı hükümlerin Anayasa’dan çıkarılması
E) Harf inkılâbının yapılması

22.
I. Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi
II. Arşın, endaze ve kulaç gibi uzunluk ölçülerinin yerine metre sisteminin kabul edilmesi
III. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerin hangilerinde, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

23. Aşağıdakilerden hangisinin,
• dinî duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
• boş inanç ve âdetlerin uygulanmasının önlenmesi amaçlarına yönelik olduğu savunulamaz?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Yabancı okullardaki dinî simgelerin kaldırılması
C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Atatürk ilkelerinin Anayasa kapsamına alınması

24. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. Cumhuriyet Halk Partisinin kurulması,
II. kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi,
III. kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi
gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I D) III, I, II E) III, II, I

25.
I. Ekonomide liberalizmi savunması
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra kurulması
III. Başkanlığını Kazım Karabekir’in yapması
Yukarıdakilerden hangileri, Serbest Cumhuriyet Partisiyle ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

26.
I. Koruyucu gümrük politikası uygulanması
II. Türk parasının değerini korumak için önlemler alınması
III. Âşar vergisinin kaldırılarak köylünün rahatlatılması
Yukarıdakilerden hangileri, ülke ticaretinin Türkiye’nin kontrolü altında bulundurulması amacına yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

27. Şer’iye Vekâletinin kaldırılmasının,
I. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. din işlerinin devlet işlerinden ayrılması,
III. medreselerin kapatılması
gelişmelerinin hangilerine katkısı olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

28. Atatürk Döneminde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?
A) Bulgaristan B) Yunanistan C) Arnavutluk D) Yugoslavya E) Makedonya

29. Aşağıdakilerden hangisi, 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nın kapsamındadır?
A) Hatay’ın Türk topraklarına katılması
B) Boğazların denetiminin Türkiye’ye bırakılması
C) Türk karasularında ticaret yapma hakkının Türk tüccarlara ait olması
D) Kıbrıs Adası’nın İngilizlere bırakılması
E) Musul’un İngiliz yönetimindeki Irak Hükümetine bırakılması

30. Türkiye’de,
I. sanayi planının yapılması,
II. modern anlamda nüfus sayımının yapılması,
III. muhalefet partisi olarak Demokrat Partinin kurulması
gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
CEVAPLARI:
1.A 2.C 3.B 4.E 5.D 6.C 7.B 8.A 9.C 10.A 11.D 12.B 13.E 14.C 15.A 16.B 17.C
18.E 19.B 20.C 21.E 22.D 23.C 24.A 25.C 26.D 27.E 28.B 29. E 30.D

2008 KPSS 1 TARİH SORULARI

1. İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu savunulabilir?

A) Hakanın iç işlerine, dış işlerinden daha az önem verdiğine
B) Komşu devletlerin güçlü olduğuna
C) Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna
D) Hakandan sonra tahta çıkma hakkının yabguya ait olduğuna
E) Türklerin Gök-Tanrı inancının dışındaki inançlara da açık olduğuna
2. Müslüman Türk devletlerinde devlet memurluğu çoğunlukla babadan oğula geçer, iktidar değişmelerinde de iktidar çoğu kez aynı ailede kalırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

A) Devletin iyi yönetilmesi
B) İşsizliğin önünün kapanması
C) Başarılı bir dış siyaset izlenmesi
D) Yeni mesleklerin önünün kapanması
E) Bürokraside egemen bir sınIfın ortaya çıkması

3. Anadolu Selçuklu Devleti’nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

Bu durumun,
I. sanat,
II. ticaret,
III. askerlik

alanlarının hangilerinde görülen gereksinimin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

4. Avrupa XVII. yüzyıl boyunca daha büyük boyutlu bir sanayiye geçmek ve lonca düzeyindeki üretimi aşmak için uğraşmış ve XVIII. yüzyılda bunu gerçekleştirmiştir. Avrupa, sanayi toplumuna doğru yol alırken tarım üretimi azalmış Osmanlı Devleti’nden tarım ürünleri almaya başlamıştır.

Bu durumun Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

A) Elinde bulunan ipek ve baharat yollarının önem kazanmasına
B) İpekli sanayinin ham ipeğe, sof sanayinin yapağıya dönüşmesine
C) Tarım üretiminin geçimlik düzeyden pazar ekonomisi düzeyine gelmesine
D) Esnaf gruplarının kendi aralarında paylaşması gereken ham maddenin yurt dışına çıkmasına
E) Sanayinin ham maddesi olan pamuk ve tütün gibi ürünlerin üretiminin yoğunluk kazanmasına

5. Osmanlı Devleti’nde,

I. divanın sarayda değil Babıâli’de yani sadrazam kapısında toplanmaya başlaması,
II. şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulamasına son verilmesi,
III. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralının getirilmesi

durumlarından hangileri, padişahların yetişme biçiminde değişiklik olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

6.

I. Osmanlı
II. Memluk
III. Selçuklu

Yukarıdaki devletlerin hangilerinde saltanat makamı içinde halifelik anlayışı uygulanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

7. Osmanlı Devleti’nde eski ve yeni kurumlar işlevlerini bir arada yürütmüştür.

Bu durum aşağıdaki dönemlerden hangisiyle başlamıştır?

A) Kuruluş B) Yükselme C) Duraklama D) Tanzimat E) Meşrutiyet

8. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önleme amaçlı olması
B) Müslüman olmayanları memnun edecek çeşitli düzenlemeleri içermesi
C) Avrupa devletlerinin desteğinin sağlanmasının amaçlanması
D) Avrupa kültürünün etkisinde hazırlanması
E) Sadece askerlik alanında yapılması

9. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa devletlerinin pazarı hâline gelmiştir?

A) Paris Antlaşması
B) Boğazlar Sözleşmesi
C) Balta Limanı TiCaret Sözleşmesi
D) Hünkâr İskelesi Antlaşması
E) Meşrutiyetin ilan edilmesi

10. Erzurum Kongresi kararlarının aşağıdakilerin hangisinde etkili olduğu savunulamaz?

A) Sivil ve askerî yöneticilerin işgallere karşı mitingler düzenlemeleri için genelgeler yayımlanması
B) Lozan Antlaşması’nın bağımsızlığı savunan ruhu
C) TBMM’nin toplanış ve açılış gerekçesi
D) Sivas Kongresi kararlarI
E) Amasya Protokolleri

11. Sivas Kongresi’nden sonra, Temsilciler Kurulunun girişimleriyle Damat Ferit Paşa Kabinesi düşürülmüş ve Kabineyi Ali Rıza Paşa kurmuştur.

Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İstanbul Hükümeti ile Anadolu arasında ilişkilerin yeniden kurulduğu
B) Padişahın Anlaşma Devletlerinin etkisinden kurtulduğu
C) İstanbul Hükümetinin Anadolu’nun gücünü tanıdığı
D) Damat Ferit Paşa Kabinesinin Temsilciler Kurulu çalışmalarına karşı olduğu
E) Ali Rıza Paşa Kabinesinin Sivas Kongresi’nde seçilen Temsilciler Kurulunun isteklerine uymak zorunda kalabileceği

12. Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan, Ermenistan Hükümetleriyle Kars Antlaşması yapılmıştır.

Bu antlaşmanın yapılmasında aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Anlaşma Devletlerinin 22 Mart 1922’de barış için yeni koşullar önermesi
B) Rodos ve On İki Ada’nın İtalya’ya bırakılması
C) Mudanya Anlaşması’nın imzalanması
D) Musul’un Irak’a bırakılması
E) Sakarya Savaşı’nın kazanılması

13. Amasya Görüşmelerinde yapılan üçüncü protokolle, Ermeni göçü sırasında suç işleyenlerin mebus seçimlerine katılmalarının önlenmesi istenmiş, siyasi partilerin ve Hıristiyan toplulukların seçime katılmalarının sağlanması için çaba gösterileceği belirtilmiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulamaz?

A) Meclise ülkeyi temsil eden tüm siyasi görüşlerin girmesi gereğine inanıldığının
B) Seçimlerin yapılması için huzurlu bir ortamın sağlanmaya çalışıldığının
C) Seçimlerin erken yapılmasının zaman kazandıracağının
D) Uygulamalarda adil davranılmasının gereğine inanıldığının
E) Birlik ve beraberliğin sağlanmasına gerek görüldüğünü

14. Batı Cephesinde Yunanistan’la yapılan aşağıdaki savaşlardan hangilerinin sonunda, Anlaşma Devletleri Yunan ordusunu güçlendirmek amacıyla TBMM’yle ilişki kurarak Sevr Antlaşması’nın koşullarını değiştirmek istemiştir?

A) Birinci İnönü – İkinci İnönü
B) Birinci İnönü – Sakarya
C) Sakarya – Büyük Taarruz
D) İkinci İnönü – Kütahya-Eskişehi
E) Kütahya-Eskişehir – Büyük Taarruz

15. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı başlatılan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir?

A) Seçim çalışmalarının başlaması
B) Azınlıkların devlet kurmak istemesi
C) İstanbul Hükümetince halkın dinî duygularının kötüye kullanılması
D) Osmanlı Devleti’nin zayıflığından yararlanarak bazı ailelerin otoriteyi ellerine geçirmesi
E) Bazı Kuvayı milliye birliklerinin yeni orduya katılmaya ve devlet düzenine girmeye karşı olması

16. Atatürk’ün 1925 yılında, “… Artık Hükûmet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir ve millet hükümettir. Artık Hükûmet ve hükümet
üyeleri kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu anlamışlardır.” Şeklindeki anlatımıyla,

I. milletin yönetime katıldığı,
II. millete değerinin verildiği,
III. hükümetlerin demokrasinin önemini kavradığı
durumlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

17. 20 Ocak 1921 tarihli anayasa’da yer alan bazı maddeler şunlardır:

* Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
* Türk Devleti TBMM tarafından idare olunur.
*Kanun yapma ve kanunları yürütme gücü
Mecliste toplanmıştır.

Bu maddelere göre aşağıdakilerden hangisi yönünde yargıya varılamaz?

A) Padişah hukuki ve siyasi yetkilerinden yoksun bırakılmıştır.
B) Yeni Türk Devleti’nin siyasi yapısı tamamlanmıştır.
C) Yeni Türk Devleti’nin siyasal yapısının ilkeleri belirlenmiştir.
D) Osmanlı Devleti fiilen yok sayılmıştır.
E) Halk egemenliği önemsenmiştir.

18. İsmet İnönü, Lozan Antlaşması’nı imzaladıktan sonra İstanbul Üniversitesinde başarının sırrını:

“Yaşamaya yetecek güçte olduğumuzu belirtmeye gitmiştik… Kuvvetli durumdaydık. Reddediyoruz dediğimiz zaman ulusun da reddedeceğini biliyorduk.” Şeklinde açıklamıştır. İsmet İnönü’nün bu açıklamasıyla,

I. laiklik,
II. bağımsızlık,
III. ulus egemenliği

ilkelerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

19. Soyadı Kanunu’yla tüm vatandaşlara, aile ismi olarak öz adları yanında soyadı kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu zorunluluğun,
I. sınıf farklılıklarının isim olarak kullanılması,
II. isim benzerliklerinin bazı karışıklıklara neden olması,
III. toplumda azınlık olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bulunması

durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

20. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı laiktir.

Bu yargıyı aşağıdakilerden hangisi destekler?

A) Milleti oluşturan unsurlar arasında ırk ve köken birliğinin temel alınması
B) Vatandaşların istedikleri dini ve mezhebi seçmesi
C) Toplumun ırk, din ve mezhep çizgileriyle
bölünmesi
D) Devletin resmî bir dininin olması
E) Ümmetçi düşünce yapısı

21. TBMM’de öğretimin birleştirilmesine ilişkin öneri aşağıdakilerden hangisiyle birlikte görüşülerek yasalaştırılmıştır?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Saltanatın kaldırılması
D) 1921 Anayasası’nın yapılması
E) Tekke ve türbelerin kapatılması

22. Halkçılık ilkesinin demokratik olma özelliğini,

I. ayrıcalıklara karşı olması,
II. egemenliğin halkın bir kesimine ait olması,
III. herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesi

durumlarından hangileri destekler?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

23. Cumhuriyet Döneminde kalkınmada sanayileşmeye önem vermek amacıyla Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılmıştır.
Bu Kanun’la sanayi kuruluşlarına üretecekleri malların değerine göre %10 prim verilmiş ve ithal ürünlerinden %10 daha pahalı da olsa devlet kurumlarına bunları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu durumun,

I. üretimin artırılmak istendiği,
II. ithalatın kısıtlanmak istendiği,
III. sermaye birikimine devlet desteği sağlandığı

durumlarından hangilerinin göstergesi olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

24. 1923–1928 yılları arasında önemli atılımlar yapıldığı hâlde, harf inkılâbı ancak 1928 yılında gerçekleştirilebilmiştir.

Bu gecikmede,

I. harf inkılâbına çok önem verilmesi ve başarısının rastlantıya bırakılmak istenmemesi,
II. daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmaların sonuçsuz kalması,
III. Arap alfabesinin harf sayısının sayıca fazla olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

25.
* Halifeliğin kaldırılmasıyla şeriata aykırı olduğu yolunda fetva vermeye kalkışan fetva makamının ortadan kaldırılması
* Siyasal amaçlarla sömürülebilecek olan Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılması

Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Cumhuriyetin ilan edilmesi ve cumhurbaşkanının seçilmesi
B) Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması
C) Ulus egemenliğine dayalı yeni bir anayasa yapılması
D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
E) Saltanatın kaldırılması

26. Cumhuriyet’in ilk on beş yılında kurulan bankalar arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önemli yeri olmasında,

I. çiftçiye kredi verilmesi,
II. ulusal bankalara destek verilmesi,
III. Osmanlı Bankasına verilmiş olan kâğıt para çıkarma ayrıcalığının giderilmesi

görevlerinden hangilerini üstlenmiş bir kuruluş olmasının etkisi vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

27. 1923 yılında, 1921 Anayasası’nda yapılan değişiklikle Türkiye Devleti’nin,

I. siyasi rejimi,
II. hükûmetin oluşturulma biçimi,
III. seçim sistemi
konularından hangileri belirlenmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IIV D) I ve III E) I, II ve III

28. Atatürk Döneminde çok partili hayata geçiş amacıyla kurulan partilerden Serbest Cumhuriyet Partisinin programında,

I. cumhuriyetçilik,
II. devletçilik,
III. laiklik

ilkelerinden hangileri yer almıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

29.
I. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi
II. İtalya’nın Rodos ve On İki Ada’yı Yunanistan’a bırakması
III. Ege adalarının silahsızlandırılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

30. Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktının kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?

A) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi
B) Boğazlardan geçmek isteyen yabancı savaş gemilerinin Türkiye’den izin almak durumunda olması
C) 1929 yılında Amerika’nın ekonomik kriz yaşaması
D) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
E) İngiltere’nin Kıbrıs’ı işgal etmesi

CEVAPLARI:
1. C 2. E 3. B 4. A 5. D 6. A 7. D 8. E 9. C 10. A 11. B 12. E 13. C 14. B 15. A 16.E 17. B 18. D 19. C 20. B 21. A 22. D 23. E 24. C 25. B 26. D 27. C 28. E 29. D
30.A

…………………

2010 ÖNLİSANS

1. Çin kaynaklarına göre, Orta Asya’da kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış, Volga kıyılarıyla Kırım arasında kurulan Hazarların evleriyse hep ah- şap olup yalnız hakan sarayı ve kale taştan yapıl- mıştır.

Yukarıda verilen bu bilgilerle,

I. Doğa şartları insanların yaşam biçimini etkile- miştir.
II. Türklerde daha çok göçebe yaşantı vardır.
III. Türkler mimaride Çinlilerden etkilenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

2. Nizâm’ül-Mülk’ün Siyasetname adlı eserinin Türk
İslam tarihindeki öneminin,

I. yazarının Selçuklu devlet yönetiminde söz sahi- bi olması,

II. devlet yönetimine ilişkin bilgiler vermesi,
III. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra kendi tü- ründe yazılan ilk eser olması

durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savu- nulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
2010 – KPSS / ÖN LİSANS
3. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi donanma- ya önem vermiş ve tersaneler kurmuştur?

A) Büyük Selçuklular B) Anadolu Selçukluları

C) Karahanlılar D) Gazneliler

E) Harzemşahlar

4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı toplumunda yönetici gruplar arasında değildir?

A) İlmiye B) Seyfiye

C) Reaya D) Kalemiye

E) Hanedan üyeleri5. Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimle ilgili gelişmelerden biri değildir?

A) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

B) İlk Türk matbaasının kurulması

C) Yabancı dil eğitimine önem verilmesi

D) Avrupa’da yayımlanan eserlerin Türkçeye tercü- me edilmesi

E) Kütüphane kurulmasına ülke çapında önem ve- rilmesi
8. Osmanlı Devleti’nin Balta Limanı Antlaşması’yla yabancı tacirlere tanıdığı,

I. vergi oranlarının indirilmesi,

II. mal alım ve naklini belge göstermeden yapa- bilmesi,

III. hiçbir kısıtlama olmadan her türlü malı Osmanlı topraklarında satabilmesi

olanaklarından hangilerinin iç piyasaya egemen olmalarını kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve
6.
I. Coğrafi Keşifler
II. Milliyetçilik akımları
III. Sanayi İnkılabı

Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılda yukarıdaki ge- lişmelerden hangileri ekonomik alanda etkili ol- muştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

7. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda maliyenin iflası, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine ne- den olmuştur?

A) İrad-ı Cedit hazinesinin kurulmasına

B) Fransa’ya ilk kez kapitülasyonların verilmesine

C) Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulmasına

D) Anadolu’da Celali İsyanlarının çıkmasına

E) Avrupa’dan askerî ve teknolojik alanlarda ilk kez yararlanılmasına

9.
I. Kanunuesasi

II. Tanzimat Fermanı

III. Islahat Fermanı

Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerin ilanının doğ- ru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I

D) III, I, II E) III, II, I
10. Birinci Dünya Savaşı başlarında tarafsızlığını açık- layan Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra Anlaş- ma Devletleri safında savaşa girmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bu tutum değişik- liğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya’nın savaştan çekilmesi

B) Rusya’da rejim değişikliği olması

C) Arapların Türk ordusuna karşı ayaklanması

D) Amerika Birleşik Devletleri’nin ticaret gemilerinin batırılması

E) Osmanlı Devleti’nin birçok cephede savaşması

11.
• Sivas’ta millî bir kongrenin acilen toplanması

• Bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış delegelerin en kısa zamanda yola çıkarılması

Yukarıdaki çağrılar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A) Erzurum Kongresi B) Amasya Genelgesi

C) Sivas Kongresi D) Amasya Protokolü

E) Alaşehir Kongresi

12. Kurtuluş Savaşı’nda,

I. Balıkesir,

II. Alaşehir,

III. Erzurum

kongrelerinin hangilerinde Kuvayımilliye birlik- lerinin malzeme ve cephane bakımından destek- lenmesine ve düşmana karşı ortak bir cephenin kurulmasına karar verilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
13. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan,

I. Kuvayımilliyenin etken ve millî iradenin egemen kılınması,

II. azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıkların verilmemesi,

III. Millî Meclisin toplanması

kararlarından hangilerinin “ülkenin parçalanmaz bir bütün olduğu” ilkesini desteklediği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

14. Misakımillî’de yer alan,

I. Türkiye’deki azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müs- lümanlara tanındığı düzeyde hak verilmesi,

II. siyasi, adli, mali gelişmeye engel olan kapitü- lasyonların kaldırılması,

III. hükûmet merkezi olan İstanbul şehri ve Marma- ra Denizi’nin güvenliğinin her türlü müdahale ve saldırıya karşı korunması

kararlarından hangileri bağımsız devlet anlayışı- nın ilke edinildiğini gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
15. Aşağıdakilerden hangisi, daha önceden üzerinde uzlaşma sağlandığından dolayı, Lozan Konferan- sı’nda tartışmalara konu olmamıştır?

A) Boğazların yönetimine ilişkin düzenleme

B) Suriye sınırı

C) Osmanlı devlet borçları

D) Kapitülasyonlar

E) Musul

16. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan ilke kararlarından biri değildir?

A) Kabotaj hakkının kullanılması

B) Sendika hakkının tanınması

C) Topraksız köylüye toprak dağıtılması

D) Yerli sanayinin gelişmesi için gümrüklerde koru- yucu önlemler alınması

E) Ülkedeki madenlerin saptanması
17. Atatürk, “Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak demek mil- letin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.” demiştir.

Atatürk’ün bu anlatımıyla,

I. özgür birey olma,

II. çağdaş gelişmeleri izleyebilme,

III. demokrasi bilincine sahip olma

değerlerinden hangilerinin çağdaş olmanın ge- rekleri arasında olduğunu vurguladığı savunu- labilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

18. 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması,

I. Musul’un İngiliz yönetimindeki Irak’a bırakıl- ması,

II. Türkiye-Irak sınırının çizilmesi,

III. Musul’un yıllık petrol gelirlerinin % 10’unun 25 yıl süreyle Türkiye’ye bırakılması

maddelerinden hangilerini kapsar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
19. Âşar vergisinin,

I. toplanmasından sorumlu mültezimlerin yasa dı-
şı tutumları,

II. oranının köylü açısından yüksek olması,

III. ürün üzerinden alınması

koşullarından hangilerinin köylünün maddi yön- den sıkıntı yaşamasına ve tarımda verimin düş- mesine neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
21. 1 Kasım 1928’de TBMM’nin kabul ettiği Türk Harfleri Hakkındaki Kanun’la Harf İnkılabı başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Harf İnkılabı’nın uygulan- maya konulmasıyla ilgili gelişmelerden biridir?

A) Medreselerin kapatılması

B) Maarif Teşkilatı hakkında kanun çıkarılması

C) Millet Mekteplerinin açılması

D) Müzik Öğretmen Okulunun kurulması

E) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesine ilişkin kanun çıkarılması

20. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun’la sağlanan durumlardan biri değildir?

A) Kadınların ülkenin siyasi yönetimine katılabilmesi

B) Tek eşlilik esasının getirilmesi

C) Kadının eşinden boşanabilmesi

D) Resmî nikâh usulünün konulması

E) Miras konusunda eşitsizliğin kaldırılması
22.

I. Köy Enstitülerinin açılması

II. Halkevlerinin açılması

III. Eğitmen kurslarının açılması

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilme- sinde toplumun bilgi ve yaşam düzeyini yükselt- mek amacı vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
23. Atatürk, “Demokrasi ilkesi, egemenliğin millette ol- duğunu başka yerde olmayacağını gerekli sayar. Bu suretle demokrasi ilkesi, siyasal gücün, egemenliğin kökenlerine ve yasallığına dayanmaktadır.” demiştir.

Atatürk’ün bu demokrasi anlayışını aşağıdaki ilke- lerden hangisi doğrudan destekler?

A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik

C) Milliyetçilik D) Devletçilik

E) İnkılapçılık

24. 1931 yılında ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri değiş- tirilmiş metre ve kilo esası kabul edilmiştir.

Bu değişimle,

I. ülkede ölçü birliğinin sağlanması,

II. ticari işlerin kolaylaşması,

III. tarımsal üretimin artması

durumlarından hangilerinin sağlandığı savunu- labilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
25. Atatürk, 1 Aralık 1921 tarihinde Büyük Millet Mecli- sinde yaptığı konuşmasında, “Biz yapmadığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak düşman- larımızın sayısını ve üzerimize olan baskıları artır- maktansa tabii duruma dönelim. Haddimizi bilelim. Binaenaleyh Efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen milletiz ve yalnız ancak bunun için hayatımızı esirge- meden veririz.” demiştir.

Atatürk’ün bu konuşmasında dış politikayla ilgili,

I. öncelikle sınırlarımız içinde ulusal varlığımızın korunmasının amaçlanması,

II. gerçekleştirilemeyecek emeller peşinde koşul- maması,

III. Türk tarihinin çok eskilere dayandırılması

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

26. Diyanet İşleri Başkanlığına yönetimde yer veril- mesiyle,

I. din işlerinin istismar edilmesi,

II. hurafelerin ve yanlış inançların yaygınlaşması,

III. ailelerin çocuklarına dinî bilgiler vermesi

durumlarından hangilerinin önlenmek istendiği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
27. Atatürk, “Biz, Batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” demiştir.

Atatürk’ün bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz?

A) Çağdaşlığı ilke edinme

B) Yabancı kültürlere bağlanma

C) Özgünlüğü korumayı amaçlama

D) Batı medeniyetinden yararlanma gereğini kabul etme

E) Gelişmiş dünya ülkeleri arasında yer almayı amaçlam

28.
I. İstanbul Üniversitesinin Kurulması Hakkında Kanun çıkarılması

II. Türk Tarih Kurumunun kurulması

III. Köy Enstitülerinin açılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi geliş- meleri arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

29. 1929-1930 yıllarında dünyada bir ekonomik bunalım baş göstermiştir.

Bu ekonomik bunalımın Türkiye’de aşağıdakiler- den hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Devletçilik ilkesinin kabul edilmesine

B) İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanma- sına

C) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılmasına

D) İş Bankasının kurulmasına

E) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasına

30. Aşağıdakilerden hangisi Sadabad Paktına üye devletlerden biridir?

A) Suriye B) Mısır C) Pakistan

D) Afganistan E) Hindistan

1.A 2.D 3.B 4.C 5.B 6.A 7.C 8.E 9.C 10.D 11.B 12.D 13.E 14.E 15.B 16.C 17.E 18.E 19.C
20.A 21.C 22.E 23.B 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.A 30.D

2010 ORTAÖĞRETİM

1. İslamiyet’ten önce Türklerde devlet başkanları çeşitli unvanlar taşırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biridir?

A) Şad B) Kağan C) Tigin

D) Tudun E) Sübaşı

2. Muallim-i Sâni unvanıyla bilinen, eserleri Batı dil- lerine çevrilerek Avrupa bilim dünyasını etkileyen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farabi B) Gazali C) Harezmi

D) Cüveyni E) Bîrunî

3. Selçuklularda, medrese yapımına önem verilme- sinde,

I. İslam dünyasında din bilginlerine gereksinim du- yulması,

II. genişleyen devlet yönetiminde görev alacak kişilere gerek duyulması,

III. eğitim ve öğretime önem verilmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

2010 ORTAÖĞRETİM

4. Seyahatname adlı eseriyle XVII. yüzyıl Osmanlı sosyal yaşantısına ilişkin önemli bilgiler veren ya- zar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koçi Bey B) Katip Çelebi

C) Evliya Çelebi D) Lâgari Hasan Çelebi

E) Hezarfen Ahmet
5. XVII. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti dünya siyasetini etkileyen değil, bu siyasetten etkilenen bir konuma gelmeye başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri karşısında bu konuma gelmesinde,

I. siyasi,

II. ekonomik,

III. teknolojik

alanların hangilerinde geri kalması etkili olmuş- tur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

6. Osmanlı Devleti’nde, padişahlığın hanedanın er- kek üyelerinin en yaşlısına geçmesi usulü aşağı- daki padişahlardan hangisi zamanında kabul edil- miştir?

A) IV. Mehmet B) II. Osman C) IV. Murat

D) I. Ahmet E) II. Ahmet

7. II. Mahmut Döneminde imzalanan Sened-i İtti- fak’ın önemi nedir?

A) Âyanların gücünün tanınması

B) Timar sisteminin kaldırılması

C) Devlet adamlarının bilim ve teknik alanında Av- rupa’nın ileri olduğunu kabul etmesi

D) Yeniçeri Ocağının kaldırılması

E) Osmanlı Devleti’nin ilk kez yabancılarla ittifak arayışlarına girmesi
8.
I. Hükûmetin padişaha karşı sorumlu olması

II. Âyan ve Mebuslar Meclislerini açma ve kapat- ma yetkisinin padişaha ait olması

III. Mebusan Meclisi üyelerinin dört yılda bir yapılan seçimle meclise girmesi

Kanunuesasi’de yer alan yukarıdaki hükümlerden hangilerinin, Âyan ve Mebuslar Meclislerinin yet- kilerini kısıtladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

9. Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla Müslüman ol- mayanlara,

I. bağımsız olma,

II. yasalar karşısında Müslümanlarla eşit olma,

III. matbaa açabilme

haklarından hangilerinin verilmesi öngörülmüş- tür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III
10. Birinci Dünya Savaşı’nda Alman Genelkurmayının Osmanlı Devleti’ni yönlendirmesiyle girişilen Sü- veyş Kanalı harekâtıyla,

I. İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kontrol etmek,

II. Mısır’ı geri almak,

III. Arap kabilelerini İngilizlere karşı kışkırtmak

amaçlarından hangilerine ulaşmak istenmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

11. İstanbul Hükûmeti, Mustafa Kemal’i aşağıdakiler- den hangisi nedeniyle 9. Ordu Müfettişliği göre- viyle Anadolu’ya göndermiştir?

A) Karadeniz bölgesinde güvenliği sağlamak

B) Yunanlıların İzmir’i işgalini engellemek

C) Kongreler düzenlemek

D) Anadolu’da milis kuvvetleri oluşturmak

E) İngilizlerin Samsun’a çıkmasını engellemek
12. 12 Ocak 1920 tarihinde toplanan Osmanlı Mebus- lar Meclisinde aşağıdakilerden hangisi kabul edil- miştir?

A) Seçimlerin yapılması

B) Yeni bir anayasa yapılması

C) Misakımillî

D) Meclisin Ankara’da toplanması

E) Damat Ferit Hükûmetinin düşürülmesi

13. Sivas Kongresi’ni Erzurum Kongresi’nden ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına getirilmesi

B) Millî Meclisin derhal toplanmasının istenmesi

C) Müslüman olmayanlara ulusal çıkarlara aykırı ödünler verilmesine karşı çıkılması

D) Yurdun çeşitli yerlerinde kurulan savunma cemi- yetlerinin birleştirilmesi

E) Temsilciler Kurulu oluşturulması
14.
• Çukurova bölgesinin Fransız ve Ermeniler tarafından işgalini önlemek

• Yayın ve propaganda yoluyla millî bilincin uyandırılması için çalışmak

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşa-
ğıdaki cemiyetlerden hangisi çalışmıştır?

A) Milli Kongre B) Wilson Prensipleri

C) Kilikyalılar D) Teali-i İslam

E) İngiliz Muhipleri
17.

I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

II. İş Bankasının kurulması

III. İlk Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanması

Yukarıdakilerin hangileriyle sanayi ve ekonominin canlanması hedeflenmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

15. 1921 Anayasası’na göre, Meclis üyeleri iller halkınca seçilir, ancak bu üyeler seçildiği ilin değil tüm ulusun temsilcisidir.

Anayasanın bu hükmüyle aşağıdakilerden hangi- sinin gözetildiği savunulabilir?

A) Ülkenin ve ulusun bir bütün olduğunun

B) Ülkede bulunan etnik grupların

C) Siyasi görüş farklılıklarının

D) Meclisin yasama ve yürütme yetkisi olduğunun

E) Seçilen üyelerin belli bir süre için seçildiğinin

16. Türkiye’nin,

I. Irak,

II. Yunanistan,

III. Suriye

devletlerinden hangileriyle sınırı, Lozan Antlaş- ması’nda belirlenmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi, Menemen Ayaklanması’ na ortam hazırlayan nedenler arasındadır?

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetinin üye devletlerin- den biri olması

B) Rejim karşıtlarının güçlenmesi

C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması

D) Tek dereceli seçim sisteminin kabul edilmesi

E) İstiklal Mahkemelerinin kapatılması
19. 1924-1930 yılları arasında, çok partili hayata geç- mek amacıyla,

I. Terakkiperver Cumhuriyet,

II. Serbest Cumhuriyet,

III. Halk

partilerinden hangileri kurulmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
21.

I. Tekke ve türbelerin kapatılması

II. İlk kez azınlık okullarının açılması

III. Okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi gelişmeleri arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

20. Türk Dil Kurumunun amaçlarından biri Türkçeyi ya- bancı dillerin boyunduruğundan kurtarmaktır.

Buna göre,

I. toplumsal anlaşma ve bütünleşme,

II. dili zenginleştirme ve güzelleştirme,

III. Türkçeye bilim terimleri kazandırma

durumlarından hangilerinin sağlanmaya çalışıldı-
ğı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III
22. Atatürk, “Millet açıkça bilmelidir. Medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız kalanları yakar.” de- miştir.

Atatürk’ün bu sözüyle,

I. çağdaşlık,

II. ulusalcılık,

III. devletçilik

ilkelerinden hangilerinin önemini doğrudan vur- guladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
23. 21 Haziran 1934 tarihinde Soyadı Kanunu çıkarıl- mıştır.

Bu Kanun’da uyulması gereken,

I. ahlaka aykırı ve gülünç kelimelerin yasak olması,

II. soyadlarının Türkçe olması,

III. yabancı ırk ve millet adlarının kullanılmaması

koşullarından hangilerinin milliyetçilik anlayışının göstergesi olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

24. Atatürkçü laik anlayış,

I. kanunlar önünde din ve inanç ayrımı yapma,

II. din ve devlet işlerini ayırma,

III. kişisel inanç özgürlüğü tanıma

durumlarından hangilerine karşıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III
25. Türkiye, dünya barışının korunması amacıyla oluşturulan aşağıdaki girişim ve kuruluşlardan hangisine Atatürk Döneminde üye olmuştur?

A) Milletler Cemiyeti – Kuzey Atlantik Paktı

B) Kellog Paktı – Milletler Cemiyeti

C) Kuzey Atlantik Paktı – Birleşmiş Milletler Teş- kilatı

D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı – Kellog Paktı

E) Kellog Paktı – Kuzey Atlantik Paktı

26. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi siyasi gelişmeleri arasındadır?

A) Kıbrıs sorununun çıkması

B) Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndermesi

C) Türk-Yunan dostluk antlaşmasının yapılması

D) Türkiye’nin Kuzey Atlantik Paktına üye olması

E) Hatay Türk Devleti Meclisinin anavatana katıl- mayı kabul etmesi
27.
I. Halkevlerinin açılması

II. Nüfus sayımı yapılması

III. Köy Enstitülerinin kurulması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

28.
I. Kabotaj Kanunu

II. Medeni Kanun

III. Ceza Kanunu

Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Döneminde kabul edilmiş ve uygulanmasına geçilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

29. Atatürk Döneminde Balkan Paktının kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

A) Irak’ın bağımsızlığını kazanması

B) Rusya’da rejim değişikliği olması

C) Anlaşmaya taraf devletlerin güvenliklerinin tehli- keye girmesi

D) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması

E) Sadabad Paktının kurulması

30. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması ve görev- lerinin tamamıyla Türk Devleti’ne verilmesi aşağı- dakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Montrö B) Mudanya C) Moskova

D) Lozan E) Londra

1.C 2.D 3.D 4.E 5.A 6.A 7.C 8.B 9.D 10.C 11.E 12.C 13.B 14.A 15.C
16.B 17.E 18.C 19.E 20.D 21.A 22.D 23.C 24.E 25.B 26.D 27.E 28.C 29.A 30.B

1.
I. Bilge Kağan

II. Tonyukuk

III. Bumin Kağan

Orhun Yazıtları, yukarıdaki devlet adamlarından han- gilerinin dönemlerine ait bilgileri içerir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

2. Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig adlı eserini hangi Türk devleti döneminde, kime takdim etmiştir?

A) Hun Devleti – Attila

B) Karahanlı Devleti – Uluğ Kara Buğra Han

C) Gazneli Devleti – Sultan Mahmut

D) Gazneli Devleti – Sultan Mesut

E) Karahanlı Devleti – Satuk Buğra Han

3. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilişki kurmuş olamaz?
A) İhşidiler

B) Doğu Roma İmparatorluğu

C) Harzemşahlar

D) Memlûklar

E) Eyyûbiler

4. Erken Osmanlı Dönemi’nde Ahi Teşkilatı,

I. her iş kolunda esnaf dayanışması sağlamak,

II. kaliteli mal ve hizmet üretilmesini sağlamak,

III. toplumun bütün eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek

görevlerinden hangilerini üstlenmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

5. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Ocaklarından biri değildir?
A) Yeniçeriler B) Cebeciler

C) Topçular D) Silahtarlar

E) Müsellemler

6. Osmanlı toplumunda şehirlerde ve taşrada çeşitli sosyal ve mesleki grupların seçkinleri arasında yer alır, vergile- rin belirlenmesi ve toplanmasında görevlilere yardımcı olurlardı. XVIII. yüzyılda giderek güçlenip siyasi alanda da söz sahibi oldular.

Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Reaya B) Timarlı sipahi C) Âyan

D) Yeniçeri E) Esnaf

7. Düyun-ı Umumiye İdaresi aşağıdaki padişahların hangisi döneminde kurulmuştur?
11.
Tüzüğünde amacı; Adana, İçel, Maraş ile bu bölgeye komşu Ayıntab, Antakya, İskenderun, Beylan ve Rey- haniye’de nüfusun % 90’ını oluşturan Türkleri temsil
A) II. Abdülhamit

C) Abdülmecit

E) Vahdettin
B) Abdülaziz

D) II. Mahmut
etmek ve buraların Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını kuvvetlendirmek amacıyla gerekli çalışma ve yayın- larda bulunmak olarak açıklanan cemiyet aşağıda- kilerden hangisidir?

A) Millî Kongre

B) Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde, XIX. yüzyılda Divanıhümayunun yerine oluşturulan yöne- tim organıdır?

C) Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi

D) Kilikyalılar

E) Vahdet-i Milliye

A) Meclis-i Mebusan B) Meclis-i Vükela

C) Meclis-i Âyan
D) Meclis-i Ahkâm-ı Adliye

12.

Millî Mücadele, halkın seçtiği temsilcilerin almış olduğu
E) Meclis-i Tanzimat

9. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?
A) Fransız İhtilali – Sırp İsyanları

B) Lale Devri – Patrona Halil İsyanı

C) Nizam-ı Cedit – Kabakçı Mustafa İsyanı

D) Fetret Devri – Şeyh Bedrettin İsyanı
kararlarla yürütülen bir kurtuluş hareketidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hareketin içinde yer almaz?

A) Erzurum Kongresi’nin toplanması

B) Saltanat Şurası’nın toplanması

C) Sivas Kongresi’nin toplanması

D) TBMM’nin açılması

E) Alaşehir Kongresi’nin toplanması

E) Balkan Savaşı – 31 Mart Olayı

10. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra, Anadolu’ da Millî Mücadele hareketinin oluşmasında aşağıda- kilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) İzmir’in Yunan işgaline uğraması

B) Doğu’da bağımsız bir Ermenistan kurma söylentileri

C) Trablusgarp ve Bingazi’nin elden çıkması

D) Pontus Rum Devleti kurma çabaları

E) Antep, Maraş ve Urfa’nın Fransızlar tarafından işgali

13. Sivas Kongresi sırasında Ali Fuat Cebesoy’un, Temsil- ciler Kurulu tarafından Kuvayımilliye Genel Komutan- lığına atandığı görülmektedir.

Bu durum, Temsilciler Kurulunun,

I. yürütme,

II. yasama,

III. yargı

yetkilerinden hangilerini kullandığını göstermek- tedir?
16.
Yeni Türk Devleti’nde,

I. Ankara’nın başkent ilan edilmesi,

II. halifeliğin kaldırılması,

III. saltanatın kaldırılması

gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) I – II – III

B) I – III – II
A) Yalnız I

D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III

E) I ve III
C) II – III – I

D) III – I – II

E) III – II – I

14. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele’de Türk or- dusunun kazandığı askerî başarılardan sonra yapı- lan antlaşmalardan biri değildir?
17.
Halifeliğin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi- nin etkili olduğu savunulamaz?
A) Laik devlet anlayışının pekiştirilmesi
A) Ankara

C) Brest-Litowsk
B) Moskova

D) Gümrü

B) Çok partili hayata geçişin sağlanması

E) Kars C) Siyasal otoritede bölünmenin önlenmesi

D) Millî egemenlik ilkesinin güçlendirilmesi

15. Millî Mücadele yıllarında meydana gelen gelişmeler- den hangisi “millî birlik ve beraberlik ilkesine” aykırı bir durumdur?
A) TBMM’nin kurulması

B) Direniş cemiyetlerinin kurulması

C) Kuvayımilliye’nin ortaya çıkması

18.
E) Dış politikada daha serbest hareket olanağının sağ- lanması

Aşağıdakilerden hangisi, 1926 yılında kabul edilen kanunlardan biri değildir?

D) Kongrelerin toplanması

E) İç ayaklanmaların başlaması
A) Medeni Kanun

C) Takrir-i Sükûn Kanunu
B) Kabotaj Kanunu

D) Ceza Kanunu
E) Borçlar Kanunu

19. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulamaya konulmasından sonraki giri- şimlerden biridir?
A) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması
22.
1924 Anayasası’nda, milletvekillerinin ve cumhurbaşka- nının yemin ifadeleri 1928 yılında değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin pe- kiştirilmesi amaçlanmıştır?

B) Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu’nun kabul edil- mesi
A) Halkçılık
B) Laiklik
C) Milliyetçilik
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
D) Devletçilik
E) İnkılapçılık

D) Ankara’da bir sanayi kongresinin toplanması

E) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulması

20. Türkiye Cumhuriyeti halkı ayrı ayrı sınıfların birleşmesin- den değil, ferdî ve toplumsal hayat için iş bölümü bakı- mından türlü hizmet gruplarına ayrılmış bir toplumdur. Her ferdi, her ailesi, her sınıfı kanunlar önünde mutlak eşitliğe sahiptir. Hiçbirisi için imtiyaz söz konusu değildir.

Bu ifadelerde anlatılan Atatürk ilkesi aşağıdakiler- den hangisidir?
23.
12 Aralık 1930’da Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuru- larak 12-16 Aralık arası Yerli Malı ve Tasarruf Haftası olarak belirlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin, bu durumun nedenlerin- den biri olduğu savunulamaz?
A) Yerli üretimin teşvik edilmesi

B) 1929 Dünya Ekonomik Krizinin etkisinden kurtulma çabası
C) Millî iktisat politikasının uygulanması

A) Halkçılık

B) İnkılapçılık

C) Devletçilik

D) Cumhuriyet’in girişimci vatandaş yetiştirme politikası

D) Laiklik
E) Milliyetçilik
E) Ekonomide ithalata öncelik verilmek istenmesi

21. J. J. Rousseau’nun, “Yalnız genel irade, devletin güçle- rini herkesin iyiliğine uygun olarak yürütebilir.” sözü ve Atatürk’ün, “Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın

24.

29 Ekim’in Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanması aşağıdaki yılların hangisinde yasalaşmıştır?
düşüncesinden değil, bütün millet fertlerinin birleşmesin- den ibarettir.” sözüyle vurguladıkları ilke aşağıdakiler- den hangisidir?
A) 1923
B) 1924
C) 1925
D) 1927
E) 1929
A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Laiklik

D) Cumhuriyetçilik
E) Devletçilik

25.

Türkiye’nin yaşadığı aşağıdaki uluslararası sorunla- rın hangisinde Fransa doğrudan taraf olmamıştır?
A) Musul B) Hatay

C) Suriye sınırı D) Dış borçlar

E) Yabancı okullar

26. Osmanlı Dönemi’nde açılan Sanayi-i Nefise Mektebi, Atatürk Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisine dö- nüştürülmüştür?
A) Güzel Sanatlar Akademisi

B) İstanbul Belediyesi Konservatuvarı

C) Millî Musiki ve Temsil Akademisi

D) Ankara Musiki Muallim Mektebi

E) Ankara Konservatuvarı
29.
Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilen,

I. Medeni Kanun’un kabul edilmesi,

II. miladi takvimin kullanılmaya başlanması,

III. Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması

uygulamalarından hangileriyle, Türkiye’nin çağdaş dünya ile bütünleşmesinin amaçlandığı savunu- labilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

27. Türkiye’nin Balkan Antantı ile Balkanlarda, Sadabat Paktı ile Orta Doğu’da anlaşmalar yapmasındaki amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunula- bilir?

A) Orta Doğu’nun zengin petrol kaynaklarından yarar- lanmak
B) Balkanlarda ortak gümrük oluşturmak

30.

Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin programının belirgin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde veril- miştir?
A) Cumhuriyetçi – liberal

C) Orta Doğu ile Balkanlar arasında enerji geçişini sağ- lamak
D) Demokratik anlayışı buralarda hâkim kılmak

E) İtalyan ve Alman yayılmacılığına karşı tedbir almak

B) Devletçi – milliyetçi

C) Otoriter – liberal

D) Hürriyetçi – devletçi

E) Otoriter – devletçi

28. Atatürk Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisi, dünya- nın ilk kadın savaş pilotu olmuştur?

.A) Pakize İzzet Tarzi

C) Sabiha Güreyman

E) Afet İnan
B) Sabiha Gökçen

D) Halide Edip

1. Aşağıdakilerden hangisinin, ilk Türk Devlet teşkilatı- nı oluşturduğu savunulabilir?

A) Hunlar B) Uygurlar

C) Göktürkler D) Hazarlar

E) Avarlar

2. Türk adı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanıl- mıştır?

A) Bizans kaynakları

B) Latin kaynakları

C) Çin kaynakları

D) Roma kaynakları

E) İslam kaynakları

3. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce, Türkler- de ölümden sonra hayatın var olduğuna inanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yuğ töreni düzenlenmesi

B) İyi ve kötü ruhlara inanılması

C) Bazı hayvanların kutsal sayılması

D) Toy meclisinin düzenlenmesi

E) Kurganlara ölenle ilgili eşyaların konması

4. Osmanlı Devleti’nde timar sisteminin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Merkezî otoritenin zayıflaması

B) Celâlî isyanlarının çıkması

C) Üretimin azalmış olması

D) Paranın değerinin düşürülmesi

E) Ateşli silahların savaşlarda ön plana çıkması

5. Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda I. Ahmet ile birlikte veraset sisteminde hanedanın ekber ve erşet üyesinin tahta geçmesi usulüne geçilmiştir.
Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi ilişkilen- dirilemez?

A) Taht kavgalarını engellemek

B) Kapıkullarının yönetimdeki etkisini azaltmak

C) Hanedanın devamlılığını sağlamak

D) Şehzadelerin katlini kural olmaktan çıkarmak

E) Ülke yönetiminde istikrarı sağlamak

6. Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biri değildir?

A) Islahatların merkezî otoritenin gücü ile yapılması

B) Kişilere bağlı kalıp süreklilik kazanmaması

C) Avrupa’daki gelişmelerin örnek alınması

D) Islahatların daha çok askerî alanda yapılması

E) Islahatlara yeniçerilerin engel olmaya çalışması

7.
 Avrupa’nın önemli başkentlerinde daimî elçiliklerin kurulması
 Yabancı dil eğitimine önem verilmesi
 Kara mühendishanesinin kurulması
Yukarıdaki yenilikler hangi Osmanlı sultanı döne- minde gerçekleşmiştir?
10.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın;
 Toros tünelleri, limanlar ve demir yollarının kontrolü Anlaşma Devletleri’ne bırakılacaktır.
 Telsiz, telefon, telgraf ve kablolarını Anlaşma Devletleri kontrol edeceklerdir.
maddelerine göre, Anlaşma Devletleri’nin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulamaz?

A) III. Selim
B) II. Mahmut
C) II. Abdülhamit
A) Osmanlı Devleti’nin ulaşım altyapısını geliştirmek

D) II. Osman

E) IV. Murat

B) Haberleşmeyi kontrol altına almak

C) İktisadi yönden Osmanlı Devleti’ni zayıflatmak

D) Osmanlı Devleti’ni sömürge hâline getirmek

8. Osmanlı Devleti’nde Türkçülük hareketinin hızlan- masında,
I. Kırım,
II. Balkan,
III. Birinci Dünya
savaşlarından hangileri etkili olmuştur?

11.

E) Ulaşımı denetlemek

Aşağıdakilerden hangisi, bütün millî güçleri birleştir- mek amacıyla İstanbul’da kurulmuştur?

A) Kilikyalılar Cemiyeti

A) Yalnız I

D) II ve III

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

B) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

D) Trakya-Paşaeli Cemiyeti

E) Millî Kongre Cemiyeti

9.
I. Kısıtlı da olsa halkın seçme ve seçilme hakkına sahip olması
II. Padişahın meclisi kapatma yetkisinin bulun- maması
III. İki ayrı meclis öngörmesi
Yukarıdakilerden hangileri, 1876 yılında kabul edilen Kanunuesasi’nin özelliklerinden biri değildir?

12.

I. Amasya Genelgesi
II. Erzurum Kongresi kararları
III. Sivas Kongresi kararları
Hristiyan azınlıklara siyasal egemenlik ve toplumsal dengeyi bozacak birtakım ayrıcalıkların verilmeye-
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
ceği, yukarıdakilerin hangilerinde vurgulanmıştır?

D) I ve II

E) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

13. TBMM’nin açılması aşağıdakilerden hangisine bir cevap niteliğindedir?

A) Mebusan Meclisinde Felah-ı Vatan Grubu kurul- masına
B) İstanbul’un resmen işgal edilmesine

C) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına
16.
Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin güçler birliği ilkesi doğrultusunda yargı gücünü kullandığına delil olarak gösterilebilir?
A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

B) Firariler Hakkında Kanun çıkarılması

C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun hazırlanması

D) Londra Konferansı’na İstanbul Hükûmetinin davet edilmesine
E) Anlaşma Devletleri’nin Mondros Anlaşması’na daya- narak yurdu işgale başlamasına

D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun uygulamaya kon- ması
E) İstiklal Mahkemeleri üyelerinin saptanması

14. Aşağıdakilerden hangisinin, TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması’nın imzalanmasında etkili olduğu savunulabilir?
A) İkinci İnönü Savaşı

B) Kütahya-Eskişehir Savaşı

C) Birinci İnönü Savaşı

D) Sakarya Meydan Savaşı

E) Büyük Taarruz

15. Tekâlif-i Milliye Emirleri’nde her aileden birer kat çamaşır ile herkesin elindeki gıda maddeleri ile bi- nek ve yük hayvanlarının belli bir kısmının hükûmete verilmesinin öngörülmesi ile,
I. ordunun Sakarya Savaşı öncesinde gerekli acil ihtiyaçlarını temin etmek,
II. Millî Mücadele’ye karşı olanları tespit etmek,
III. bu mal ve malzemenin düşman eline geçmesini önlemek
düşüncelerinden hangileri amaçlanmıştır?

17.

18.

Aşağıdakilerden hangisinin, Yeni Türk Devleti’nde millî egemenliğin güçlendirildiğine bir kanıt olduğu savunulabilir?
A) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması

B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi

C) Saltanatın kaldırılması

D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

E) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması

Yeni Türk Devleti’nin eğitim ve öğretim politikasının ulusal nitelik kazanmasında öncelikle aşağıdakiler- den hangisi etkili olmuştur?
A) Millet Mekteplerinin açılması

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

C) Halkevlerinin kurulması

D) Yeni Türk Alfabesinin kabulü

E) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

19.
I. Maarif Teşkilatı Kanunu
II. Millet Mekteplerinin açılması
III. Üniversite reformu
IV. Yeni Türk Alfabesinin kabulü
V. Gazi Eğitim Enstitüsünün açılması
Atatürk Dönemi’nde eğitim alanında yapılan yuka- rıdaki yeniliklerin kronolojik sıralaması aşağıdaki-
22.
Atatürk’ün halkçılık ilkesi,
I. herhangi bir kişi, aile veya sınıfa ayrıcalık tanınması,
II. bütün yurttaşların devlet hizmetinden yararlanması,
III. toplumun sınıflara bölünmesi durumlarından hangilerine karşıdır?
lerden hangisidir?

A) I – V – IV – II – III

B) I – II – IV – V – III
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

C) II – I – III – V – IV

D) III – V – IV – II – I

E) IV – V – I – III – II

20. Halifeliğin kaldırılması;
I. milliyetçilik,
II. laiklik,
III. devletçilik

23.

Atatürk, “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de bir mezhep kabulüne zorlayabilir.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. milliyetçilik
ilkelerinden hangilerinin önemini doğrudan vurgula- dığı savunulabilir?
ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III
A) Yalnız I

D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II

E) I, II ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

21. Yeni Türk Devleti’nin 1923-1925 yılları arasında yap- tığı inkılap hareketleri, aşağıdaki ilkelerden hangi- siyle ilişkilendirilemez?
24.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi ekonomik faaliyetlerinden biri değildir?

A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması
A) Milliyetçilik

C) Laiklik
B) Halkçılık

D) Devletçilik

E) Cumhuriyetçilik
B) Varlık Vergisi’nin uygulanması

C) İzmir’de İktisat Kongresi’nin toplanması

D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

E) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın yürürlüğe girmesi

25.
I. Türk Dil Kurumu
II. Türk Tarih Kurumu
III. Türk Ocakları
Yukarıdakilerin hangilerine Atatürk, Türkiye İş Ban- kasındaki hissesinin bir bölümünü miras olarak bırakmıştır?
28.

I. Boğazların Türkiye’nin denetimine girmesi
II. Türkiye’nin Balkan Antantı kurucu üyesi olması
III. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine katılması
Atatürk Dönemi’nde yaşanılan yukarıdaki gelişmele- rin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
A) I – II – III
B) I – III – II
C) II – I – III

D) I ve III
E) I, II ve III
D) II – III – I
E) III – II – I

26. Cumhuriyet Dönemi’nde, devletleştirme yapılan aşağıdaki sektörlerden hangisine öncelik verilmiştir?
29.
İtalya’da Mussolini’nin, Almanya’da Hitler’in iktidara gel- mesiyle bu ülkeler yayılmacı politika izlemeye başlamış, bu durum da dünyada endişeye neden olmuştur.
A) Belediye hizmeti

C) Ticaret
B) Madencilik

D) İmalat sanayi
Aşağıdakilerden hangisinin, bu endişenin bir sonu- cu olduğu savunulamaz?

A) Balkan Antantı’nın oluşturulması
E) Demir yolu

B) Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanması

C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

27. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının esasları ara- sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Gerçekçilik

B) Tam bağımsızlık

C) Yayılmacılık

D) Dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurmak

E) Akılcılık

30.

D) Musul sorununun çözülmesi

E) Sadabat Paktı’nın oluşturulması

Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz?
A) İtalya’nın Akdeniz’e yönelik emellerinin

B) Türk-Sovyet Dostluk Antlaşmasının

C) İngiltere’nin Montrö’de Türk tezini desteklemesinin

D) Türkiye’nin “Yurtta sulh, cihanda sulh” politikasını benimsemesinin
E) Almanya’nın yayılmacı politikasının

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.